นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1717
ความเห็น: 1

สายตรงคณบดี: สี่ปีที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที 6): เก็บตก ยุทศาสตร์ I,N,G

กระผมเชื่อว่าผลงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 4 นี้ จะเป็นพลัง เป็นกำลัง เป็นต้นทุน ให้กับคณะวิศวฯ แห่งนี้ได้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

สายตรงคณบดี: สี่ปีที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 6)

สีปี คณบดี มีอะไรใหม่ ในการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาม ยุทธศาสตร์ การบูรณาการ R,A,C และ E (Integrated Research, Academic, Administration and Engineering Service(I) ประโยชน์ของประเทศชาติ (National Benefit) และ การอยู่ดีมีสุขของประชาคมวิศวฯ (Good life)

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

สายตรงคณบดี สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตอนสุดท้าย (ตอนที่ 6) จะเก็บตกแนวคิดที่เหลือ คือ การบูรณาการ (I) ประโยชน์ของชาติ (National Benefit) และ การอยู่ดีมีสุขของสังคมวิศวฯ (Good life ) มาเล่าให้อ่านนะครับ โดยแต่ละประเด็นจะมีรายละเอียดสั้นๆ ดังต่อไปนี้ครับ

1. ประเด็นยุทธสาสตร์ การบูรณาการ (I)

การบูรณาการยุทศาสตร์ ด้านการวิจัย (R) การเรียนการสอน (A) การบริหาร (C) และ การบริการวิชาการ (E) เข้าด้วยกัน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ I เป็นความฝันที่สูงสุดในการบริหารองค์กร เพราะถ้าสามารถบริหารจัดการให้ทุกคนในองค์กร เห็นพ้องว่างานทุกอย่างต้องบูรณาการเข้าด้วยกัน ต้องทำงานร่วมกัน ไม่แยกส่วน เพราะมีเป้าหมายเดียวกันคือการ บรรลุตาม วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ขององค์กร จะถือว่า เป็นการบูรณาการพันธกิจที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับ

แม้ที่ผ่านมา ทางคณะยังไม่ได้มีแผนการดำเนินการให้เกิดการบูรณาการระหว่าง R,A,C และ E ที่ชัดเจนครับ แต่ในทางปฏิบัติ หลายๆ หน่วยงาน บุคลากรหลายๆ ท่าน ก็ทำงานในเชิงบูรณาการตามงานที่ได้รับการมอบหมายอยู่บ้างแล้ว เช่น

- การที่บุคลากร ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ คณะในรูปของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเป้าหมายของงานที่ได้รับการมอบหมาย

- การที่อาจารย์ผู้สอนได้นำผลงานวิจัย บริการวิชาการ ไปเป็นเนื้อหาในการสอนนักศึกษา

- การที่อาจารย์นำประเด็นปัญหา ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ มาเป็นหัวข้อโครงงาน และวิทยานิพนธ์ และนำผลกลับไปแก้ปัญหาในการวิจัย หรือ การบริการวิชาการเป็นต้น หรือ

- แม้แต่การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ IT เพื่อ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่บูรณาการระหว่างงานบริหาร กับ การเรียนการสอน การวิจัย และ การบริการเป็นต้น

ดังนั้นโดยลักษณะงานที่ บุคลากร หรือ หน่วยงาน ทุกภาคส่วนได้ทำงานร่วมกัน ถือ ว่าเป็นการทำงานที่มีการบูรณาการกันอยู่บ้างแล้วครับ เพียงแต่ทางคณะหรือผู้บริหารในระดับต่างๆ จะต้อง มีกลไกในการจัดการเรื่องนี้ให้เห็นเด่นชัดขึ้น และต้องมีการจัดการความรู้ทั้งกระบวนการและเนื้องานเชิงบูรณาการเหล่านี้ออกมาเผยแพร่เพื่อ ให้ประชาคมวิศวฯ ได้ทราบ และ ให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างพันธกิจ ให้มากขึ้นต่อไปครับ

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ ประโยชน์ของชาติ (National Benefit)

การดำเนินการของ คณบดี ทีมบริหาร หน่วยงาน และ ประชาคมวิศวฯ ทุกภาคส่วนตาม แนวทาง R,A,C,E และ I ถือว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านต่างๆ เช่น

2.1 การผลิตบัณฑิตในทุกระดับ เป็นการพัฒนากำลังคนทางวิศวกรรมศาสตร์ ในทุกระดับ ในทุกสาขา เพื่อเป็นกำลัง ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยตรง

2.2 การนำผลงานวิจัย องค์ความรู้ ไปให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ในโครงการต่างๆ ทั้ง การบริการแบบให้เปล่า การบริการวิชาการแบบมีรายได้ หรือ การให้บริการทดสอบต่างๆ เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติโดยรวม

2.3 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ หรือ การจดสิทธิบัตร การส่งนักศึกษาไปแข่งขันในต่างประเทศ เป็น การสร้างชื่อเสียง และ เป็นการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากคนไทยในเวทีนานาชาติ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้วย

นอกจากดำเนินการตามพันธกิจหลักๆ ตามแนวทาง RACE และ I ที่จะนำไปสู่การเกิดประโยชน์ต่อ ประเทศชาติแล้ว คณบดี และ ทีมงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ยังได้เข้าไปมีส่วนในการพัฒนาวงการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ไทย โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเช่น

1. การประสานความร่วมมือ ระหว่าง สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กับ สภาวิศวกร ซึ่งทำให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างสภาวิศวกร และ สถาบันการศึกษา จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ วิชาชีพ และ วิชาการ จะได้ทำงานร่วมกันเพื่อสังคมไทยต่อไป

2. การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษา ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อหลัก “วิศวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เผชิญหน้าความท้าทายโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ซึ่งจะมีคณบดี ผู้บริหารในคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ บุคลากร ที่ทำวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ศึกษาจะได้มาร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้  คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการวิศวฯ ศึกษา ของคณะวิศวฯ ของเราได้ทุ่มเท และทำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ที่คณะวิศวฯ ม.อ. เป็นเจ้าภาพเป็นเวทีวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยให้ทันสมัยเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การดำเนินการในเรื่องนี้ในฐานะคณบดีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ถือได้ว่าเป็นการทำงานที่นอกจากจะยังประโยชน์ให้กับประเทศชาติโดยตรงแล้ว ยังจะเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและศักยภาพของวิศวฯ ม.อ. ของเราให้สังคมและชุมชน ในภาคการศึกษาได้รู้จักและยอมรับในศักยภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราอีกด้วยครับ

3. ประเด็นยุทศาสตร์ ความอยู่ดีมีสุขของประชาคมวิศวฯ ( Good life )

สำหรับในประเด็นความอยู่ดี มีสุข ของประชาคมวิศวฯ นั้น

กระผมขอเรียนว่า กระผมมีความสุข ที่ได้ทำงานเพื่อส่วนรวม เพื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งนี้ ตลอดระยะเกือบ 4 ปี ในตำแหน่งคณบดีนั้น กระผมทำงานกับประชาคมวิศวฯ ทุกท่านด้วยความสุขครับ

แต่ในประเด็นที่จะบอกว่า ภายใต้การบริหารงานของ คณบดี ประชาคมวิศวฯ ม.อ. พอใจหรือไม่? บุคลากรทุภาคส่วนมีความอยู่ดีมีสุขหรือไม่เพียงไร? ขอให้ทุกท่านให้คำตอบกับตัวเองนะครับ

และสะท้อนความรู้สึกของท่านต่อ การบริหารงานของคณบดีด้วยการร่วมกันประเมินการบริหารงานของคณบดีตามที่คณะกรรมการประเมินจะได้ดำเนินการต่อไปโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ


สุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่านที่ได้ให้โอกาสแก่ คณบดี ได้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์มาอย่างราบรื่น และด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของภาควิชา/หน่วยงาน  ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน และศิษย์เก่าที่ใจดีทุกคน ทำให้กระผมสามารถสานฝัน RACE…ING เพื่อยกระดับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นที่รู้จัก ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในและต่างประเทศได้ในระดับหนึ่ง

ซึ่งกระผมเชื่อว่าผลงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 4 นี้ จะเป็นพลัง จะเป็นกำลัง จะเป็นต้นทุน ให้กับคณะวิศวฯ แห่งนี้ได้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 เมษายน 2556 17:07 แก้ไข: 17 เมษายน 2556 20:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏ , Ico24 นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

วันนี้ได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินการของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ในรอบ 4 ปี ได้เห็นถึงความตั้งใจในการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างทุ่มเท เต็มใจ ทำงานเพื่อคณะวิศวฯ เราเพื่อยกระดับคณะฯ ให้เป็นที่สังคมยอมรับและรู้จัก และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการกันอย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนคณะวิศวฯ ไปในแนวทางเดียวกันตามเจตนารมณ์ของท่านคณบดีวิศวฯ ดูผลการดำเนินการในภาพรวมดีมากๆ เลยค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมบริหารคณะวิศวฯ ต่อไปค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.166.56
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ