นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1965
ความเห็น: 0

ประกาศทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ : ประเภทโครงงานของนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตลอดปี

เรียน คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน

          สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงงานของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมโครงงานของนักศึกษาที่มีศักยภาพเป็นผลงานวิจัยที่ดี แต่ยังขาดเงินทุนสนับสนุนให้มีคุณภาพดีขึ้น จนถึงขั้นสามารถตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ในวารสาร หรือเสนอเพื่อขอรับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ได้ โดยสนับสนุนงบประมาณจากคณะและมหาวิทยาลัยฝ่ายละครึ่ง ในวงเงินไม่เกิน 10,000.-บาท มีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1  ปี  นั้น 

          ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงงานของนักศึกษา เพื่อให้การบริหารกิจกรรมงานวิจัยของโครงการวิจัยในสังกัดของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการของโครงการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.   วัตถุประสงค์ของการให้ทุน  เพื่อส่งเสริมโครงงานของนักศึกษาที่มีศักยภาพเป็นผลงานวิจัยที่ดี แต่ยังขาดเงินทุนสนับสนุนให้มีคุณภาพดีขึ้น  จนถึงขั้นสามารถตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ในวารสาร หรือเสนอเพื่อขอรับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ได้ 
2.   ลักษณะโครงการวิจัยที่ให้ความสนับสนุน       
2
.1 เป็นโครงงานของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษ หรือวิชาโครงงานในหลักสูตรปริญญาตรี 
      
2.2 ผู้รับทุนจะต้องเสนอรายละเอียดของโครงการพร้อมแผนงาน และงบประมาณทั้งโครงการ โดยแยกงบประมาณออกเป็น  2 ส่วน คือ ส่วนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
 
 
3.  
งบประมาณสนับสนุน            
3.1  คณะวิศวกรรมศาสตร์สนับสนุนร่วมกับมหาวิทยาลัย  ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี   โดยมีรายละเอียดดังนี้                
      
3.1.1  คณะวิศวกรรมศาสตร์สนับสนุนร่วมกับมหาวิทยาลัย ในสัดส่วน
50 : 50  ของงบประมาณทั้งโครงการ  และในวงเงินไม่เกิน  10,000.-บาท  (ตามจำนวนโควตาของทุนที่คณะฯ ได้รับในแต่ละปี) เพื่อเป็นงบดำเนินการวิจัย
        3.1.2  คณะวิศวกรรมศาสตร์สนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัย  ตามข้อ 3.1.1  โครงการละ ไม่เกิน 3,000.-บาท    โดยคณะฯ จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว  ก็ต่อเมื่อนักวิจัยได้จัดส่งต้นฉบับสำหรับตีพิมพ์   
(manuscript)  
หรือแบบคำขอสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตรที่เกิดจากการวิจัยให้คณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
        
3.2  คณะวิศวกรรมศาสตร์สนับสนุนทุนเพิ่มเติม ในกรณีที่มีโครงการวิจัยเกินจำนวนโควตาจากข้อ   3.1  ในวงเงินไม่เกินโครงการละ 13,000.-บาท (งบดำเนินการวิจัย 10,000.-บาท และค่าตอบแทนนักวิจัย 3,000.-บาท)
   
4.   การเสนอโครงการขอรับทุน
         
4.1  นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุน จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย (แบบวิจัย 1/โครงงานนักศึกษา)  ซึ่งนักศึกษาเป็นหัวหน้าโครงการ  โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมโครงงานลงนามในฐานะผู้ร่วมวิจัยเสนอผ่านภาควิชาและคณะฯ   ไปยังมหาวิทยาลัย จำนวน  2  ชุด         
4.2
  อาจารย์ผู้ร่วมวิจัยจะต้องไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการวิจัยประเภทโครงงานของนักศึกษาที่ได้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยแล้วและสิ้นสุดระยะเวลาทำการวิจัยไปแล้ว ยกเว้นโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยให้ขยายเวลาดำเนินการ  
       
กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 6 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับสัญญาจ้าง
3-5 ปี ขอให้ภาควิชา/หน่วยงานแนบเอกสารรับรองการติดตามผลงานมาพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยด้วย  
5.   กำหนดเวลาเสนอโครงการวิจัยขอรับทุน         
5.1  มหาวิทยาลัย : เปิดรับข้อเสนอโครงการ
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5.2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ : เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดปี  

6.   การจัดสรรทุนสนับสนุน
6.1  คณะวิศวกรรมศาสตร์สนับสนุนโครงการที่ผ่านการเห็นชอบโดยมหาวิทยาลัย ตามจำนวนโควตาของทุนที่ได้รับ
       ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศของแต่ละปี
         
6.2  คณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาและสนับสนุนโครงการตามเกณฑ์การประเมินของคณะฯ  ในกรณีที่โครงการวิจัยเกินจำนวนโควตาข้อ  6.1
 
สามารถดูรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมได้ ดังนี้
        - 
ประกาศทุน ประเภทโครงงานของนักศึกษา
      -
แบบฟอร์มการขอรับทุนวิจัย (แบบวิจัย 1/โครงงานของนักศึกษา)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แสงจันทร์  ปิ่นกาญจนรัตน์
เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยคณะวิศวฯ
โทร.7081

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2551 12:45 แก้ไข: 02 ธันวาคม 2551 10:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.10.34
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ