นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1983
ความเห็น: 0

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2557 [ครั้งที่ 2]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2557

เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน

ตามที่ ม. ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยเป็นประจำทุกปี นั้น สำหรับในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยได้กำหนดลักษณะของโครงการวิจัย เกณฑ์การให้ความสนับสนุน และรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

การเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนและระยะเวลาเสนอโครงการ
1. โครงการใหม่ ดำเนินการ 2 ส่วน คือ จัดส่งเอกสาร และกรอกข้อมูลในระบบ PRPM ดังนี้

1.1 จัดส่งโครงการวิจัยเป็นเอกสาร จำนวน 10 ชุด ถึงสำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 (คณะวิศวฯ กำหนดส่งภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555)

1.2 กรอกข้อมูลในระบบ PRPM ดำเนินการ 2 รอบ คือ
-รอบแรก กรอกข้อมูลโดยไม่ต้องแนบไฟล์ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 11กรกฎาคม 2555
-รอบสอง กรอกข้อมูลโครงการหลังจากได้ปรับปรุงโครงการตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะแล้ว พร้อมทั้ง แนบไฟล์เพียง 1 ไฟล์ ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีลายเซ็นต์ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นแบบวิจัย 6) ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2555

2. โครงการต่อเนื่อง

2.1 จัดส่งโครงการวิจัยเป็นเอกสาร จำนวน 3 ชุด ถึงสำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 10 กันยายน 2555 (คณะวิศวฯ กำหนดส่งภายในวันที่ 3 กันยายน 2555)

2.2 ก ร อ ก / แ ก้ไ ข ข้อ มูล โ ค ร ง ก า ร วิจัย ใ น ร ะ บ บ บ ริห า ร ง า น วิจัย ข อ งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM) ในทุกขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในระบบ เพื่อมหาวิทยาลัยใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนต่อเนื่อง ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 กันยายน 2555

2.3 สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนปีงบประมาณ 2556 เป็นปีแรก ขอให้จัดส่งรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน จำนวน 1 ชุด ถึงสำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 เพื่อมหาวิทยาลัยใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนต่อเนื่อง

สามารถดูรายละเอียดการขอรับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557 ได้ที่
http://rdo.psu.ac.th/index.php/funding/internal/budget

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
หน่วยวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยฯ
โทรภายใน 749950-51
Website : http://www.research.eng.psu.ac.th/

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 กรกฎาคม 2555 11:28 แก้ไข: 04 กรกฎาคม 2555 11:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ