นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2859
ความเห็น: 2

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ รับฟังบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัยของเครือข่ายการวิจัย ในวันงานนักวิจัย ม.อ.ประจำปี 2551

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจทุกท่าน

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานวันนักวิจัย ม.อ. ประจำปี 2551 ในวันที่ 16 มิถุนายน  2551  เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ  การได้รับรางวัลด้านต่างๆ  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของเครือข่ายวิจัย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจทั่วไป 
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดงานวันนักวิจัย ม.อ. ประจำปี 2551  จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์  บุคลากร  นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจทุกท่าน  เข้าร่วมงานวันนักวิจัย ม.อ. ประจำปี 2551 เพื่อเป็นเกียรติ  รับฟังบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัยของเครือข่ายการวิจัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
วันที่            เวลา                กิจกรรม
16 มิ.ย. 51     08.30 น.                ขึ้นรถคณะวิศวฯ หน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อเดินทางไปงานวันนักวิจัย ม.อ.
 
                       09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดงาน โดย รศ.ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข   อธิการบดี
                        09.15 10.15 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง สู่แนวทางการวิจัยในแผนบริหารราชการแผ่นดิน"  
                                      
                  โดย ศ.ดร.อานนท์  บุณยะรัตเวช    เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ       
                      1
0.15
10.45 น.    อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบนักวิจัย
 
                      
10.45
11.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
  
                    11.00 12.00 น.    พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัย
                                                        โดย รศ.ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข  อธิการบดี
                     12.00 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
                     
13.00 – 13.15 น.     ขึ้นรถคณะวิศวฯ บริเวณทางลงห้องประชุมทองจันทร์
                                                       
(กรณีที่ผู้ประสงค์จะเดินทางกลับคณะฯ)
                                                        
หมายเหตุ : สำนักวิจัยได้จัดรถพ่วงไบโอดีเซล เป็น 2 ช่วง ดังนี้
                                                       1.  เวลา 08.00
10.00 น. 
                                                       
2.  เวลา 13.00 16.00 น.  
                      13.00 16.05 น.     การนำเสนอผลงานวิจัยของเครือข่ายการวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  
                                                       โดย สถานวิจัย และหน่วยวิจัยของ ม.อ.
                                                         ณ ห้อง
M 103, M 104 (ตามรายละเอียดที่แนบ)
                                                         การนำเสนอผลงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  ณ ห้องทองจันทร์ 

สรุปรายชื่อนักวิจัยที่จะรับเกียรติบัตร
1.   นักวิจัยที่ผลงานได้รับการคัดเลือกให้เป็นนวัตกรรมและผลงานวิจัยเด่นในโอกาสครบรอบ 40 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  10 ท่าน ประกอบด้วย
ดร. เจษฎา วรรณสินธุ์                 ผศ. ดร. เจริญยุทธ เดชวายุกุล
ผศ. ดร. พิชญา ตัณฑัยย์             
รศ. กำพล ประทีบชัยกูล
รศ. ดร. ชาคริต ทองอุไร             
รศ. ดร. สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล
รศ. ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์     
ผศ. ดร. ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล
รศ. ทศพร กมลภิวงศ์                  
ผศ. ดร. กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์
2.     นักวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปี 2550  คือ
 รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์
3.    นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยได้รับรางวัลจากหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติประจำปี 2550  คือ
รศ. ดร. ชาคริต ทองอุไร    รศ. ดร. เล็ก สีคง   และ  รศ. ดร. วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกุล 
 
4.      นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเผยแพร่ทางสื่อสารมวลชนทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ประจำปี 2550 คือ    

ผศ. ดร. พิชญา ตัณฑัยย์
     
5.      ผลงานดีเด่นสาขาการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2550  คือ

ผศ. ดร. เจริญยุทธ เดชวายุกุล
     
6.     นักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2550   คือ
 
รศ. กำพล ประทีบชัยกูล และ
รศ. ดร. ชาคริต ทองอุไร
    
7.     นักวิจัยดีเด่นของคณะฯ ประจำปี 2550  คือ  
ดร. เจษฎา วรรณสินธุ์
   
8.     นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น
keynote speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  คือ   รศ. ดร. สินชัย กมลภิวงศ์

สรุปรายชื่อสถานวิจัย และหน่วยวิจัย ที่นำเสนอผลงานของเครือข่ายการวิจัย  
1.  สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน (รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร)
2.  สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน (ดร.พทธิพงศ์  แสนสบาย)
3.  สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย (รศ.ดร.สินชัย  กมลภิวงศ์)
4.  สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ (รศ.ดร.พิษณุ  บุญนวล)
5.  หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม (รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน์)
6.  หน่วยวิจัยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารทะเลในระดับ SME-OTOP
    (ผศ.ดร.ผกามาศ  เจษฏ์พัฒนานนท์)
 

หากสนใจโปรดแจ้งชื่อเข้าร่วมงานและแจ้งความประสงค์จะใช้บริการรถรับ-ส่ง ของคณะวิศวฯ
 
ได้ที่หน่วยวิจัยคณะวิศวฯ  โทร. 7081  ภายในวันที่ 13 มิถุนายน  2551 (ช่วงเช้า)
(เดิมกำหนดหมดเขต วันที่ 9 มิถุนายน  2551) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
แสงจันทร์  ปิ่นกาญจนรัตน์
เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยคณะวิศวฯ

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 11 มิถุนายน 2551 16:16 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 13:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มาร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่าน ด้วยคนค่ะ
Ico48
jamjam [IP: 192.168.100.112]
17 มิถุนายน 2551 10:03
#30958

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านค่ะ

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.10.34
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ