นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1777
ความเห็น: 0

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2553

โครงการใหม่ หมดเขตภายในวันที่ 16 ก.ค.51 และ โครงการต่อเนื่อง หมดเขตภายในวันที่ 30 ก.ย.51

เรียน คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศ เรื่อง "ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2553"  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน
    1.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และหรือยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551 - 2553)
    1.2 โครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยภาคใต้ และหรือยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
           1.2.1  เป็นโครงการวิจัยที่เสนอโดยเครือข่ายวิจัย (DoE, CoE, RC, RU) ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และหรือคณะ/หน่วยงาน
           1.2.2  เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา (ผลิตบัณฑิตศึกษาอย่างน้อยโครงการย่อย, เดี่ยว ละ 1 คน)
          1.2.3  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างวิทยาเขต/เขตการศึกษา โดยเฉพาะนักวิจัยใหม่
          1.2.4  มีลักษณะเป็นชุดโครงการ
          1.2.5  มีเป้าหมายชัดเจน วัดได้โดยพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังนี้
                    1.2.5.1  การนำไปใช้ประโยชน์ เช่น มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการ สิทธิบัตร เกิดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต  การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น
                    1.2.5.2  สร้างองค์ความรู้ใหม่ เช่น การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการความสามารถในการพัฒนาโครงการเพื่อขอรับทุนขนาดใหญ่ขึ้น เป็นต้น

2.  คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
     2.1  เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     2.2  ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัย
     2.3  ผู้ขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ

3.  งบประมาณและระยะเวลาโครงการ
     3.1  โครงการชุด ไม่กำหนดงบประมาณ ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
     3.2  โครงการเดี่ยว  สนับสนุนไม่เกิน 500,000.-บาท/ปี ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
     3.3  โครงการต่อเนื่อง ขอให้จัดทำงบประมาณตามกรอบวงเงินที่ได้เสนอไว้แล้ว หากจะประสงค์ของบประมาณเพิ่มเติมจากกรอบเดิม จะต้องมีเนื้องานเพิ่มขึ้นพร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา

4.  การเสนอโครงการวิจัยขอรับทุน
     4.1  เสนอผ่านภาควิชา/หน่วยงานของหัวหน้าโครงการ/ผู้อำนวยการชุดโครงการ
     4.2  ต้องมีลายมือชื่อผู้เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยทุกคน
     4.3  ผู้เสนอโครงการมีสิทธิ์เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนได้ปีละ 1 ทุน และจะรับทุนในช่วงเวลาเดียวกันได้ไม่เกิน 2 ทุน
     4.4  โครงการวิจัยที่มีนักวิจัยชาวต่างประเทศเป็นหัวหน้าโครงการ ต้องมีบุคลากรประจำของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ร่วมโครงการ
    4.5  ผู้เสนอโครงการจะต้องกรอกข้อมูลการเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) พร้อมทั้งแนบไฟล์ข้อมูล ดังต่อไปนี้

          4.5.1  ข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ)
          4.5.2  รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง)

5.  การจัดทำรายละเอียดโครงการและกำหนดเวลาเสนอโครงการวิจัย
     5.1  โครงการใหม่ กำหนดส่งให้หน่วยวิจัยคณะวิศวฯ  ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม  2551
            5.1.1 เอกสาร จำนวนอย่างละ 11 ชุด ขอให้เย็บรวมเอกสารเป็นชุดเดียวกัน ดังนี้
                     5.1.1.1  ข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ช/ แบบ ว-1ด)
                     5.1.1.2  แบบวิจัย 16
                     5.1.1.3 
 เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น (ถ้ามี)
                     5.1.1.4  แบบฟอร์ม Check list/งบประมาณแผ่นดิน 53 (จำนวน 1 ชุด)
                     5.1.1.5  แบบวิจัย 11.1 (แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ)
     5.2  โครงการต่อเนื่อง กำหนดส่งให้หน่วยวิจัยคณะวิศวฯ  ภายในวันที่ 24 กันยายน  2551   จัดส่งเอกสารขอรับทุน จำนวนอย่างละ 3 ชุด  ตามข้อ 5.1.1.1  - 5.1.1.4   และแนบรายงานความก้าวหน้า ตามแบบ ต-1ช/ด ด้วย

 ทั้งนี้ สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนปีงบประมาณ 2552 เป็นปีแรก ขอให้จัดส่งรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ถึงหน่วยวิจัยคณะวิศวฯ ภายในวันที่ 3 เมษายน  2552 เพื่อคณะฯ จะได้จัดส่งให้มหาวิทยาลัยใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนต่อเนื่องต่อไป

สามารถดาวน์โหลดเอกสารขอรับทุนได้ที่ 
http://rdo.psu.ac.th/rdo-psu/index.php?option=com_content&task=view&id=259&Itemid=194

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
แสงจันทร์  ปิ่นกาญจนรัตน์
เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยคณะวิศวฯ
โทร.7081

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 23 มิถุนายน 2551 14:47 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 13:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.10.34
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ