นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

(1) การขอรับเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรียน คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์มีผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติและวารสารระดับประเทศมากขึ้น ดังรายละเอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์   สร้าง: 20 เมษายน 2551 15:30 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 13:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การเสนอขอรับทุนวิจัย ประเภทสิ่งประดิษฐ์ การสร้างครุภัณฑ์ และสื่อการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรียน คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยทุกท่านด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดสรรทุนวิจัย ประเภทสิ่งประดิษฐ์ การสร้างครุภัณฑ์และสื่อการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ประดิษฐ์ คิดค้น สิ่งประดิษฐ์ การสร้างครุภัณฑ์และสื่อการสอน ที่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์   สร้าง: 05 เมษายน 2551 15:29 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 13:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่

เรียน คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยทุกท่านด้วย กฟผ. ได้สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาขีดความสามารถในการทำงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ และเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มสมรรถนะการทำงานด้านเทคโนโลยีในงานที่สนับสนุนกิจการของ กฟผ.ตามกรอบงานวิจัยและพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์   สร้าง: 01 เมษายน 2551 14:02 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 13:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การเสนอขอรับทุนวิจัยสถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรียน คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยทุกท่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทโครงการวิจัยสถาบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พัฒนาความก้าวหน้าของตนเองโดยการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์   สร้าง: 30 มีนาคม 2551 15:54 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 13:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ทุนวิจัยนวมินทร์ ประจำปี 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เรียน คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่านด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย "ทุนวิจัยนวมินทร์ ประจำปี 2551"เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีรายละเอียดดังนี้1. ขอบข่ายการให้ทุน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์   สร้าง: 22 มีนาคม 2551 13:19 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 13:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การจัดส่ง Poster เข้าร่วมประชุมวิชาการ PEC-6 ของสถานวิจัย หน่วยวิจัย ทีมวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรียนผู้อำนวยการสถานวิจัย หัวหน้าหน่วยวิจัย ประธานทีมวิจัย ประธานหลักสูตร และอาจารย์ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2551 (PSU Engineering Conference 2008) ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2551 โดยมีวัตถุประส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์   สร้าง: 14 มีนาคม 2551 18:06 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 14:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประกาศการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2552

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร· ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 การให้รางวัลมอบเงินรางวัล แล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์   สร้าง: 20 มกราคม 2551 12:01 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 14:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การเสนอรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2551

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศการเสนอรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร· ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 25... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์   สร้าง: 20 มกราคม 2551 11:12 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 14:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รูปแบบรายงานความก้าวหน้า และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปแบบรายงานความก้าวหน้า และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์1. รูปแบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 1.1 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ใช้แบบ ต-1ช/ด สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่http://rdo.psu.ac.th/rdo2007/rdo-content/gra... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์   สร้าง: 06 มกราคม 2551 16:58 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 14:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประกาศทุนวิจัย สกว. ประจำปี 2551 จำนวน 2 ประเภท

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศทุนวิจัย จำนวน 2 ทุน คือ ทุนวิจัยเทคโนโลยีระดับกลางเรื่องยางพารา และทุนวิจัยขนาดเล็ก เรื่องยางพารา ซึ่งหมดเขตภายในเดือนมกราคม 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้1. ทุนวิจัยเทคโนโลยีระดับกลางเรื่องยางพารา (... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์   สร้าง: 06 มกราคม 2551 13:06 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 14:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]