นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

(0) ผลจากการประเมินคุณภาพตนเอง (ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม) (ปีการศึกษา 2551/ปีงบประมาณ 2551)

ผลจากการประเมินคุณภาพตนเอง (ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม) (ปีการศึกษา 2551/ปีงบประมาณ 2551) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดที่ต้องพัฒนาแนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม1. การจัดทำโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าเพิ่มมากขึ้น- จัดระ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Klangduen Pochana   สร้าง: 23 กรกฎาคม 2552 11:03 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2552 17:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงาน (ปีการศึกษา 2550/ปีงบประมาณ 2550)

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2550/ปีงบประมาณ 2550) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดที่ต้องพัฒนาแนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2550/ปีงบประมาณ 2550สิ่งที่ต้องพัฒนาเร่งด่ว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Klangduen Pochana   สร้าง: 23 กรกฎาคม 2552 10:59 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2552 15:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ข้อมูลรายรับงานบริการวิชาการ (รายงานตามเงินรายได้)

ข้อมูลรายรับงานบริการวิชาการ (ตามการรายงานเงินรายได้) คณะวิศวกรรมศาสตร์การรวบรวมข้อมูลรายรับจากงานบริการวิชาการคณะฯ โดยรายงานตามเงินรายได้รับเข้า ซึ่งไม่รวมโครงการที่บริการวิชาการที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าที่ใช้เงิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Klangduen Pochana   สร้าง: 26 พฤษภาคม 2552 15:20 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2553 10:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การรวบรวมข้อมูลภาระงานบริการวิชาการ ตามโปรแกรมของ KPI ของคณะวิศวฯ

การรวบรวมข้อมูลภาระงานบริการวิชาการ ตามโปรแกรมของ KPI ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ดูข้อมูลได้จาก https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php3.3 เป็นวิทยากร (ดำเนินการแล้ว)ดึงข้อมูลจากระบบ KPI งานบริหารวิชาการ ของคณะวิศวฯ3.4 เป็นผู้ช่วยวิทยากร (ดำเนินการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Klangduen Pochana   สร้าง: 25 พฤษภาคม 2552 11:58 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2553 10:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการประเมินความพึงพอใจการให้บริการวิชาการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการประเมินความพึงพอใจ1. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานใช้แบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม ในการประเมินผลการอบรมในคาบสุดท้ายของการอบรมในแต่ละหลักสูตร2. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าโครงกา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Klangduen Pochana   สร้าง: 20 เมษายน 2552 13:56 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2552 17:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ข้อแนะนำในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (K-Procedure)

ข้อแนะนำในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (K-Procedure)1. ผู้เขียนศึกษารูปแบบการเขียนโดยดูตัวอย่างการเขียนได้จากหน้า web K-Procedure ของคณะฯ รูปแบบการเขียน อาจจะอยู่ในรูปแบบตารางหรือ รูป Flow chart หรือ รูป mind map ก็ได้ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน 2.... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Klangduen Pochana   สร้าง: 20 เมษายน 2552 13:44 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2552 15:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผลการประเมินคุณภาพภายใน ด้านบริการวิชาการ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2550คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่ 17- 18 พฤศจิกายน 2551 1. กรรมการประเมินคุณภาพภายใน 1. ศาสตราจารย์นายแพทย์สงวนสิน รัตนเลิศ ประธานกรรมการ 2. รองศาสตราจารย์วันดี สุทธรังษี รองประธานก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Klangduen Pochana   สร้าง: 09 เมษายน 2552 13:41 แก้ไข: 09 เมษายน 2552 13:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2550คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2551 องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม ในปีการศึกษา 2550 คณะฯปรับทิศทางการบริการวิชาการโดยสนับสนุนให้มีโครงการบริการวิชาการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Klangduen Pochana   สร้าง: 16 มีนาคม 2552 10:03 แก้ไข: 16 มีนาคม 2552 10:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เรื่องที่ 4. การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ

เรื่องที่ 4. การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ4.1 การปรับปรุงกระบวนการวางแผนและติดตามแผนงานบริการวิชาการ (จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและดำเนินการตามขั้นตอน) เป้าหมาย : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน จัดทำขั้นตอนการปฏิบัต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Klangduen Pochana   สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2552 13:18 แก้ไข: 24 กันยายน 2552 10:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เรื่องที่ 3. การสร้างระบบการบูรณาการงานบริการวิชาการ/งานวิจัย/การเรียนการสอน

เรื่องที่ 3. การสร้างระบบการบูรณาการงานบริการวิชาการ/งานวิจัย/การเรียนการสอน3.1 การสร้างระบบแรงจูงใจในการบูรณาการ เป้าหมาย : อย่างน้อย 1 ระบบ 3.1.1 ประชุมหารือเพื่อกำหนดรูปแบบการบูรณาการงานบริการวิชาการ/งานวิจัย/การเรียนการสอน ผลการดำเนินงาน ประชุ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Klangduen Pochana   สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2552 13:16 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2552 09:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]