นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 3565
ความเห็น: 0

เรื่องที่ 1. การทำการตลาดเชิงรุกและ CRM

เรื่องที่ 1. การทำการตลาดเชิงรุกและ CRM (Customer Relationship Management) สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลัก

เรื่องที่  1. การทำการตลาดเชิงรุกและ CRM (Customer Relationship Management)  สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลัก

1.1       จัดกิจกรรมเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์แนะนำศักยภาพงานบริการและแนะนำหลักสูตรอบรมต่างๆ ของคณะ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย : อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

1.1.1        การคัดเลือกกลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายหลัก

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่

·         การบริการวิชาการแบบให้เปล่า ได้แก่ ชุมชนในพื้นที่ จ.สงขลา  

·         การบริการวิชาการแบบว่าจ้าง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น 

·         การบริการด้านพัฒนาบุคลากร ได้แก่ อุตสาหกรรมในภาคใต้ตอนล่าง

·         การให้คำปรึกษาอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมในภาคใต้ตอนล่าง

1.1.2        เผยแพร่และให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการวิชาการของคณะฯให้กับผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายหลัก (อาจจะอยู่ในรูปแบบ สื่อต่างๆ/จัดประชุม/เยี่ยมสำรวจในพื้นที่)

ผลการดำเนินงาน

52-01-09 นำเสนองานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ที่สำนักงานจังหวัดตรัง 

30 ม.ค. 52 ลงพื้นที่ที่ อ.จะนะ ร่วมกับบัณฑิตอาสา (สรวิศ)

4 ก.พ. 52 เข้าพบคุณจุฑาลักษณ์ (สถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน) เพื่อหารือในเรื่องความร่วมมือในการฝึกอบรม
(หนฝ.+กนกรัตน์)

3 มี.ค. 52 เข้าเยี่ยม สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ และสหกรณ์ไม้กฤษณา จ.พัทลุง เพื่อร่วมหารือในเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงโครงการ iTAP(พิชนันท์)

18 มี.ค. 52 ประชาสัมพันธ์ โครงการ iTAP ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

25 มี.ค. 52 เข้าเยี่ยม บริษัท เทพไทยโปรดักส์์ จ.สงขลา เพื่อร่วมหารือในเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงโครงการ iTAP(พิชนันท์)

7 เม.ย. 52 เข้าเยี่ยม บริษัท ไทยเอกเซฟตี้กล๊าส จำกัด อ.บางกล่ำเพื่อร่วมหารือในเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงโครงการ iTAP (หนฝ.+พิชนันท์)

21 เม.ย. 52 เข้าเยี่ยม หจก.หมงเฟอร์นิเจอร์ อ.หาดใหญ่ เพื่อร่วมหารือในเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงโครงการ iTAP (รองฯ+พิชนันท์)

27 พ.ค. 52 เข้าเยี่ยม บจก.ปาล์มไทยพัฒนา เพื่อร่วมหารือในเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงโครงการ iTAP (หนฝ.+พจนีย์)

2 มิ.ย. 52 เข้าเยี่ยม บจก.อิฐดี เพื่อร่วมหารือในเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงโครงการ iTAP (รองฯ+ดุลชาติ)

3 มิ.ย. 52 เข้าเยี่ยม บจก. เอนกการช่าง เพื่อร่วมหารือในเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงโครงการ iTAP (ผช.+พิชนันท์),

4 มิ.ย. 52 เข้าเยี่ยม บจก.สงขลาอุตสาหกรรมการปลาป่น เพื่อร่วมหารือในเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงโครงการ iTAP (หนฝ.+พิชนันท์)

5 มิ.ย. 52 เข้าเยี่ยม บจก.สยามอินโดรับเบอร์ เพื่อร่วมหารือในเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงโครงการ iTAP (หนฝ.+พจนีย์)

8 มิ.ย. 52 เข้าเยี่ยม บจก.ผลิตภัณฑ์ฟ้าไทยอมรฟู้ด เพื่อร่วมหารือในเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงโครงการ iTAP (หนฝ.+พจนีย์) 

17 มิ.ย. 52 เข้าเยี่ยม บจก.รอแยลแคนนิ่ง เพื่อร่วมหารือในเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงโครงการ iTAP (ผช.+พจนีย์)

------------------------------------------------------------

1.2  จัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลลูกค้า(ผู้เชี่ยวชาญและฐานข้อมูลโรงงาน)

ป้าหมาย : มีข้อมูลลูกค้าไม่ต่ำกว่า 1,000 รายและข้อมูลโรงงานไม่ต่ำกว่า 300 ราย

1.2.1 จัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลลูกค้าและหน่วยงานที่สามารถใช้ในการค้นหาและการประชาสัมพันธ์ได้

ผลการดำเนินงาน

-โปรแกรมฐานข้อมูลรายบุคคลดำเนินการแล้วเสร็จ โดยสามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบ

-โปรแกรมฐานข้อมูลหน่วยงาน ดำเนินการแล้ว 60 % 

1.2.2 รวบรวมข้อมูลลูกค้าและหน่วยงานและป้อนเข้าสู่ระบบโปรแกรมที่สร้างขึ้น

ผลการดำเนินงาน

-ข้อมูลรายบุคคลที่มีในฐานข้อมูลรายบุคคลแล้ว จำนวน 7,102 ราย

-มีข้อมูล email address เพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 2,812 ราย
และได้รับการตอบกลับจากลูกค้าที่สนใจ

- ข้อมูลหน่วยงานที่มีในฐานข้อมูลหน่วยงานแล้ว จำนวน 85 หน่วยงาน

<ข้อมูล update วันที่ 24 ก.ย.52>
----------------------------------------------------

1.3 จัดให้มีระบบการประเมินความพึงพอใจการให้บริการวิชาการ   จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

เป้าหมาย : อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ผลการดำเนินงาน

·         มีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการวิชาการสำหรับผู้เข้ารับการอบรมอยู่แล้ว

·        จัดทำ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) เรื่องการประเมินความพึงพอใจการให้บริการวิชาการ

·       ประเมินความพึงพอใจการให้บริการวิชาการ ประจำปี (อยู่ในโปรแกรม KPIs ข้อ 5.4) 

---------------------------------------------------------------

1.4 จัดทำและปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์    

1.4.1  จัดทำเอกสารแนะนำงานบริการวิชาการ ขั้นตอนการใช้บริการ และตารางเวลาการฝึกอบรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรคณะ/หน่วยงานราชการ /สถานประกอบการในพื้นที่

เป้าหมาย : จำนวนทั้งสิ้น 1,500 ฉบับ

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ ในเดือนธันวาคม 2551 

1.4.2 จัดทำสื่อ VCD (พร้อมบันทึกเสียง) แนะนำงานบริการวิชาการคณะ/ฝ่ายฯ

เป้าหมาย : 1 ชุด

ผลการดำเนินงาน

-ประชุมครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดกรอบโครงสร้างของเนื้อหา VCD แล้วเมื่อ 19 ก.พ. 2552
-ป
ระชุมครั้งที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้างเนื้อหา VCD งานบริการวิชาการคณะฯ เพื่อดำเนินการตัดต่อแล้วเมื่อ 10 เม.ย. 2552
-ตัดต่อในส่วนงานบริการวิชาการของคณะฯ แล้ว 90%

กลับไปแผนงานหลัก

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2552 13:01 แก้ไข: 24 กันยายน 2552 10:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.117.56
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ