นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2831
ความเห็น: 0

เรื่องที่ 4. การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ

เรื่องที่ 4. การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ

เรื่องที่  4. การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ

4.1 การปรับปรุงกระบวนการวางแผนและติดตามแผนงานบริการวิชาการ (จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและดำเนินการตามขั้นตอน)

 

เป้าหมาย : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

 

ผลการดำเนินงาน

 

จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)เรื่อง กระบวนการวางแผนและติดตามแผนงานบริการวิชาการ และเผยแพร่ในหน้า web คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการวิชาการ

  

4.2 การประชุมกรรมการบริการวิชาการ

 

เป้าหมาย : อย่างน้อย 3 ครั้ง

 

ผลการดำเนินงาน

 

4.2.1 ประชุมครั้งที่ 1/52   22 ธันวาคม 2551

 

4.2.2 ประชุมครั้งที่ 2/52  21 เมษายน 2552

 

4.2.3 ประชุมครั้งที่ 3/52    24 กันยายน 2552

  

4.3 การปรับปรุงโปรแกรมงานบริการวิชาการ

 เป้าหมาย : สามารถเก็บข้อมูลในองค์ประกอบที่ 5.5 ได้ครบถ้วน

 

4.3.1 พัฒนาระบบในการเก็บและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายและมูลค่าสถาบันในการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วสามารถรายงานผล สมศ ปี 2551 ได้ตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  ดูความก้าวหน้าได้ที่ โปรแกรม KPI วิศวฯ

รายละเอียดการเก็บข้อมูลในหมวดต่างๆ

หมวด 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม 

1.1 ข้อมูล บวก.แบบมีประมาณการ

1.2 ข้อมูล บวก.แบบมีประกาศ

(ข้อ 1.1 และ 1.2 ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดึงข้อมูลโดยตรงจากการออกใบเสร็จรับเงิน บวก.ของหน่วยคลัง)

1.3 ข้อมูลโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้วิธีป้อนข้อมูลในโปรแกรม KPI หมวด 1)

การประมาณการรายรับสุทธิ ซึ่งโครงการ/กิจกรรม หมวดที่ 1 เป็นงบประมาณเงินรายได้

หมวด 2 บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ

(ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินจากหน่วยคลัง หมวดที่ 15 (อื่นๆ) กับหมวดที่ 70 (ค่าบริการใช้ห้องประชุม) ส่วนของการบริการยานยนต์และอุปกรณ์โสตฯ อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยคลังเรื่องการแยกหมวดการเก็บข้อมูล (หนฝ)

การประมาณการรายรับสุทธิ ซึ่งโครงการ/กิจกรรม หมวดที่ 2 เป็นงบประมาณเงินรายได้

หมวด 3 การฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบบเก็บค่าลงทะเบียน

ดึงข้อมูลโครงการจากระบบฐานข้อมูล KPIs ที่ป้อนข้อมูลในโปรแกรมหมวดที่ 3 (กรณีที่โครงการระยะเวลาเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้นับต่อและรายงานในข้อมูลต่อไปจนกว่าสถานะโครงการ มีสถานะเป็น ผู้ปฏิบัติงานสรุป ค่าใช้จ่ายส่งฝ่ายฯแล้ว) ซึ่งโครงการหมวดที่ 3 เป็นงบประมาณเงินรายได้ ให้ลงข้อมูลใน 5.5 ดังนี้

-       รายรับ (เป็นรายรับจริงที่เข้ามาในช่วงเดือน มิ.ย.51-พ.ค.52 ดึงข้อมูลจากโปรแกรม KPIs จากข้อมูลงวดเงินในระบบ KPIs) ระบุที่ “รายรับจากสถาบันเป็นผู้จัด” เนื่องจากเป็น งปม.เงินรายได้

-       ข้อมูลค่าใช้จ่าย  ระบุที่ “(คชจ.งปม.รายได้)” โดยมีเงื่อนไขการคิดดังนี้
1.(กรณีที่ลงวันที่ในประมาณการ ก่อน 14 ต.ค.51)=รายรับ(ช่องN) * 86.68% 
2.(กรณีที่ลงวันที่หลัง 14 ต.ค.51)                       
      
2.1 ผู้ว่าจ้างเป็นเอกชน/รัฐวิสาหกิจ =(รายรับ*82.17%)
                        
       
2.2 ผู้ว่าจ้างเป็นรัฐบาล = (รายรับ*86.96%)
          

-   ค่าธรรมเนียมฯมหาวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขการคิดดังนี้     
1.(กรณีที่ลงวันที่ในประมาณการ ก่อน 14 ต.ค.51)=รายรับ(ช่อง
N) * =13.32%       2.(กรณีที่ลงวันที่หลัง 14 ต.ค.51)                     
      
2.1 ผู้ว่าจ้างเป็นเอกชน/รัฐวิสาหกิจ =(รายรับ*12.19%)
                     
      
2.2 ผู้ว่าจ้างเป็นรัฐบาล = (รายรับ*13.04%)

4.3.2 พัฒนาระบบการเก็บและรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานบริการวิชาการรายบุคคลให้สมบูรณ์และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีข้อมูลเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและอ้างอิงในประวัติการปฏิบัติงานได้

 

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

 

1. เป็นวิทยากร (มอ. และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ)

2. เป็นผู้ช่วยวิทยากร (มอ. และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ)

3. ที่ปรึกษาหน่วยงานของรัฐ, ชุมชนท้องถิ่น

4. การให้บริการที่ทำในลักษณะ Consultant

กลับไปแผนงานหลัก

-------------------------------------------

การทบทวนแผนและผลการดำเนินงาน

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2552 13:18 แก้ไข: 24 กันยายน 2552 10:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ