นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1825
ความเห็น: 0

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ด้านบริการวิชาการ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2550

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

ประจำปีการศึกษา 2550

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 17- 18 พฤศจิกายน 2551

   1.  กรรมการประเมินคุณภาพภายใน

1.       ศาสตราจารย์นายแพทย์สงวนสิน   รัตนเลิศ                      ประธานกรรมการ

2.       รองศาสตราจารย์วันดี        สุทธรังษี                                รองประธานกรรมการ

3.       รองศาสตราจารย์ศันสนีย์    สุภาภา                                 ผู้ทรงคุณวุฒิ

4.       รองศาสตราจารย์โพยม      วงศ์ภูวรักษ์                            กรรมการ

5.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรวัฒน์   มหัทธนตระกูล       กรรมการ

6.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิตา    บำรุงวงศ์                              กรรมการ

7.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพิศ    คินทรักษ์                              กรรมการ

8.       นายผดุงศักดิ์    อรนพ                                                    กรรมการ

9.       นางเยาวนา      เสสสระ                                                 เลขานุการ 

2.  วัตถุประสงค์

1.       เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน

2.       เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

3.       เพื่อให้ทราบจุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส อุปสรรค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

4.       ยืนยันความมีคุณภาพของการดำเนินงานปัจจุบัน5.       เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 5   การบริการวิชาการแก่สังคม

            

 ในปีการศึกษา 2550 คณะฯปรับทิศทางการบริการวิชาการโดยสนับสนุนให้มีโครงการบริการวิชาการที่มีลักษณะเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและงานวิจัยโดยเฉพาะงานบริการด้านไบโอดีเซล รวมทั้งส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมแบบให้เปล่า เพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน ๆ ส่วนการจัดบริการฝึกอบรมคณะฯ เริ่มให้การบริการในลักษณะความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เช่น การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร ที่มี 2 หน่วยงานร่วมจัด คือฝ่ายบริการวิชาการ และภาควิชาวิศวกรรมโยธา นอกจากนี้ยังมีโครงการบริการเพื่อพัฒนาชุมชน ภาคใต้หลายโครงการ เช่น โครงการศึกษาและจัดทำแผนผังระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน เทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา โครงการดำเนินงานประหยัดพลังงานในโรงงาน ขนาดเล็ก จังหวัดปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล ปัตตานี  

   

   จุดเด่น

1.       ทิศทางของคณะมีความชัดเจน มีผู้รับผิดชอบและบูรณาการสู่การเรียนการสอน การวิจัย

2.       ดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายมากขึ้น เช่น เครือข่าย วสท. สาขาภาคใต้ เครือข่าย ITAP

3.       โครงสร้างการบริหาร และบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งในด้านการเงิน การเดินทาง  และการใช้บริการห้องปฏิบัติการ

4.       มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

5.        บุคลากรมีศักยภาพในการให้บริการ

6.       มีระเบียบและคู่มือในการบริการวิชาการสำหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

7.       มีเครื่องมือพื้นฐานที่สามารถให้บริการวิชาการแก่สังคมได้  

     

 จุดที่ควรพัฒนา

1.       พัฒนาระบบข้อมูลบริการให้มีความสมบูรณ์ทั้งในส่วนการปฏิบัติงานบริการวิชาการรายบุคคล ข้อมูลค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริการวิชากร ฐานข้อมูลของลูกค้าและหน่วยงานที่รับบริการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานบริการวิชาการและงานพัฒนาบุคลากรของคณะ

2.       ควรจัดให้มีระบบการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการวิชาการซึ่งมีอยู่หลายลักษณะให้มีรูปธรรมที่ชัดเจน รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ และความต้องการของตลาดเพื่อให้สามารถปรับปรุงงาน และสร้างงานบริการวิชาการใหม่ที่สามารถพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นภาคใต้ได้ตามวัตถุประสงค์ของคณะ

3.       ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือทดสอบที่ทันสมัย

4.       ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความขีดความสามารถในการให้บริการที่หลากหลายนอกเหนือจากงานประจำ

5.       ควรมีการดำเนินการด้านการตลาดเชิงรุกไปยังกลุ่มผู้ใช้บริการเป้าหมายหลักเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพ และขอบข่ายการให้บริการเชิงวิชาการของสถานวิจัยต่างๆ เพื่อให้สถานวิจัยมีงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย 
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 09 เมษายน 2552 13:41 แก้ไข: 09 เมษายน 2552 13:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ