นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 8479
ความเห็น: 0

ข้อแนะนำในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (K-Procedure)

ข้อแนะนำในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (K-Procedure)

ข้อแนะนำในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (K-Procedure)

1. ผู้เขียนศึกษารูปแบบการเขียนโดยดูตัวอย่างการเขียนได้จากหน้า web K-Procedure ของคณะฯ รูปแบบการเขียน อาจจะอยู่ในรูปแบบตาราง หรือ รูป Flow chart หรือ รูป mind map ก็ได้ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน

2. ข้อมูลที่อยู่ใน Procedure ควรจะแสดงขั้นตอนการทำงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ระเบียบ แบบฟอร์ม หรือตัวอย่างเอกสาร) นอกจากนั้นอาจจะมีการบันทึก Tips หรือ ข้อเนะนำในการทำขั้นตอนนั้นๆ โดยอาจจะเป็นข้อคำถาม หรือ ความผิดพลาดที่เคยเกิดมาแล้ว และผู้เขียนต้องการแนะนำให้ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนได้ตระหนัก หรือรับทราบ (ดูตัวอย่างได้จากด้านล่าง หรือ ที่หน้านี้)

3. ในระหว่างการเขียนขั้นตอน ขอให้ผู้เขียนค้นหาข้อที่ควรปรับปรุงในขั้นตอนเหล่านั้นด้วยเสมอ เช่น สามารถตัดขั้นตอนบางอย่างลงได้หรือไม่  สามารถยุบรวมได้หรือไม่ สามารถทำให้ง่ายขึ้นได้หรือไม่ เป็นต้น

4.เมื่อผู้เขียนทำการร่างขั้นตอนการปฏฺบัติงานแล้ว ควรตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานเบื้องต้นด้วยการให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกันอ่านและทวนสอบการปฏฺบัติงานตามขั้นตอนที่เขียนเพื่อเป็นการตรวจสอบเบื้องต้น

5. หลังจากได้มีการตรวจสอบโดยผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกันแล้วจึงทำการนัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือและทบทวนขั้นตอนปฏิบัติงานที่ได้ร่างขึ้น ในกรณีที่ขั้นตอนเหล่านั้นเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจำเป็นที่จะต้องเชิญหน่วยงานเข้าร่วมให้ครบถ้วนเพื่อให้เกิดความถูกต้องและครบถ้วน

6. เมื่อขั้นตอนได้รับการแก้ไขและปรับปรุงจนสมบูรณ์แล้ว ให้นำเสนอผู้บริหารหน่วยงานเพื่อทำการตรวจสอบขั้นสุดท้าย ก่อนการเผยแพร่

7. ทำการเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน้า web ของหน่วยงานตนเอง หรือส่งให้ทาง งาน KM ของคณะฯเป็นผู้แขวนในหน้า web K-Procedure ของคณะฯ ในกรณีที่แขวนในหน่วยงานตนเอง ขอให้แจ้งให้ทาง งาน KM ของคณะฯทราบเพื่อทำการ Link กับหน้า K-Procedure ของคณะฯต่อไป

8. เจ้าหน้าที่งาน KM ของคณะฯทำการประชาสัมพันธ์หน้า K-procedure เพื่อให้บุคลากรของคณะทราบ

----------------------------------------------------

ตัวอย่างการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
กรณี : นำเสนอผลงานทางวิชาการ
)


จำนวนการเข้าใช้ 1943 ครั้ง | ติดต่อสอบถาม....

1.การทำหนังสือขออนุมัติเดินทาง

ขั้นตอนหลักขั้นตอนย่อยผู้รับผิดชอบระเบียบที่เกี่ยวข้องเอกสาร/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องTips/ข้อแนะนำ
1.การขอรับทุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย1.1ผู้ขอทุนกรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัย
โดยตรวจสอบเกณฑ์ขอรับการสนับสนุนจาก
แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนฯ
(หัวข้อที่ 7) 
EE : นางอุบลรัตน์  กำเนิดเพชร
(โทร 7272 )
ME : 
นางลัดดาวัลย์  โภควินทร์
(โทร 7190)
CE : 
นางสาวน้อย  สนองคุณวรกุล
(โทร 7015-6)
IE : 
นางสมใจ  พรหมอ่อน
(โทร 7025)
ChE : 
นางสาวรัตยา  เจริญมาก 
(โทร 7056)
MnE : 
นางจันทร์เพ็ญ  ทิพย์มณี
(โทร 7065)
CoE : 
นางดรุณี  สุทธิวิภากร 
(โทร 7339)
1. ขั้นตอนการเดินทางไปต่างประเทศ

2. แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนฯปีงบประมาณ

3. ประเทศที่ต้องทำวีซ่า
1.แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน

2. เอกสารแนบตรวจสอบได้จากแนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนฯ (หัวข้อที่ 6)
1. ควรจะส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 เดือน

2. เอกสารสำเนาทุกฉบับ ผู้ขอจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

3. ผู้ขอรับทุนจะต้องศึกษาเกณฑ์เป็นอย่างดีถ้าขอสนับสนุนน้อยกว่าเกณฑ์มหาวิทยาลัยจะ สนับสนุนตามเกณฑ์ที่ขอเท่านั้น

4. ผู้ขอจะต้องระบุค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ครอบคลุม เช่น ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่ารถรับจ้างในต่างประเทศ (โดยต้องระบุให้ชัดว่าจากที่ไหนไปที่ไหน) ดูได้รายละเอียดที่หัวข้อ 7.4 ในแนวทางพิจารณาจัดสรรทุนฯ

5. วงเงินในการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยจะขึ้นกับกิจกรรมที่ไป ให้ดูรายละเอียดได้ที่ หัวข้อ 6 ในแนวทางพิจารณาจัดสรรทุนฯ

6. ผู้ขอต้องส่ง Manu script ฉบับเต็มเท่านั้น ส่งเฉพาะบทคัดย่อไม่ได้
 
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 20 เมษายน 2552 13:44 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2552 15:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ