นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1557
ความเห็น: 0

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงาน (ปีการศึกษา 2550/ปีงบประมาณ 2550)

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงาน ผลการประเมินคุณภาพของปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2550/ปีงบประมาณ 2550)
แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2550/ปีงบประมาณ 2550)

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดที่ต้องพัฒนา

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2550/ปีงบประมาณ 2550
 สิ่งที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน 3-5 อันดับ 
ข้อ 2 ควรจัดให้มีระบบการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการวิชาการซึ่งมีอยู่หลายลักษณะให้มีรูปธรรมที่ชัดเจน รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ และความต้องการของตลาดเพื่อให้สามารถปรับปรุงงาน และสร้างงานบริการวิชาการใหม่ที่สามารถพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นภาคใต้ได้ตามวัตถุประสงค์ของคณะ

-                    จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในโครงการต่าง ๆ

-                    จัดทำระบบลูกค้าสัมพันธ์ โดยจัดทำโปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าที่เข้ารับบริการ ทั้งที่เป็นรายบุคคลและรายองค์กร เพื่อใช้ในการเสริมกิจกรรมในการให้บริการต่างๆ ของคณะฯ ได้ดียิ่งขึ้น

ข้อ 3   ควรมีการดำเนินการด้านการตลาดเชิงรุกไปยังกลุ่มผู้ใช้บริการเป้าหมายหลัก เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพและขอบข่ายการให้บริการเชิงวิชาการของภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย

-                    เข้าเยี่ยมและพบปะผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการเพื่อประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการของคณะฯและสำรวจความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ

-                    มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและเกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาต่อไป

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดที่ต้องพัฒนาแนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา
สิ่งที่ควรพัฒนา 
ข้อ 6   ใช้การจัดการความรู้ KM เป็นตัวขับเคลื่อนการสร้างโอกาสความก้าวหน้าของบุคลากร ในลักษณะของการสกัด Explicit Knowledge ให้กับหน่วยงาน

-                    มีการแต่งตั้งคณะทำงานที่มีความรู้ด้านการจัดการความรู้และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยได้จัดทำแผนงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในคณะฯและผู้ที่สนใจได้รับทราบผ่านทางหน้า website คณะฯ

-                    มีการประเมินผลการดำเนินงานในการจัดการความรู้ เพื่อไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร (เช่น
กิจกรรม
Q talk
คลังความรู้วิชาการ
คลังข้อสอบ
คลังความรู้วิศวกรรม เป็นต้น)
และให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เช่น การเขียนขั้นตอนปฏิบัติงาน การเขียน
(K-procedure) และสื่อสารผ่าน Blog เป็นต้น

-                    ใช้การจัดการความรู้ KM เป็นตัวขับเคลื่อนการสร้างโอกาสความก้าวหน้าของบุคลากร โดยสนับสนุนให้ บุคลากรที่มีการเลื่อนระดับสกัดองค์ความรู้เชิงนัย (Tacit knowledge) และจัดเก็บให้อยู่ในลักษณะของ Explicit Knowledge ในรูปแบบของขั้นตอนการปฏิบัติงาน (K-procedure) ให้กับหน่วยงาน

 
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 23 กรกฎาคม 2552 10:59 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2552 15:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ