นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1866
ความเห็น: 0

ผลจากการประเมินคุณภาพตนเอง (ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม) (ปีการศึกษา 2551/ปีงบประมาณ 2551)

ผลจากการประเมินคุณภาพตนเอง (ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม) (ปีการศึกษา 2551/ปีงบประมาณ 2551)

ผลจากการประเมินคุณภาพตนเอง (ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม)  (ปีการศึกษา 2551/ปีงบประมาณ 2551)

 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดที่ต้องพัฒนา

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

1.  การจัดทำโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าเพิ่มมากขึ้น

 -                    จัดระบบการบริการวิชาการแบบให้เปล่าให้สะดวกและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

-                 จัดประชุมชี้แจงแนะนำการสนับสนุนงานบริการวิชาการแบบให้เปล่ากับผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการของคณะฯ

-                 รวบรวมข้อมูลบริการวิชาการแบบให้เปล่าอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

2.       มีระบบการเชื่อมโยงการบูรณาการงานบริการวิชาการ กับงานวิจัย และการเรียนการสอนที่มีความจูงใจผู้ปฏิบัติงาน

-                 ประชุมหารือเพื่อกำหนดรูปแบบการบูรณาการงานบริการวิชาการ/งานวิจัย/การเรียนการสอน (สรุปประเด็นการประชุม)

-                 กำหนดรูปแบบแรงจูงใจ และ ประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบิ (รุปแบบเป็นฉบับร่าง ยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ)

3.  ส่งเสริมความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันอื่น ในการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม -                    สร้างกลไกและระบบสนับสนุนการสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษาโดยให้ทุนสนับสนุนการมีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมจากสถาบันอื่นๆในประเทศและให้มีตัวชี้วัดในการร่วมมือด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จากสถาบันอื่นอย่างชัดเจน
4.  พัฒนาระบบในการเก็บและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายและมูลค่าสถาบันในการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

-                 พัฒนาโปรแกรมระบบเก็บรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายและมูลค่าสถาบัน

-                 จัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลค่าใช้จ่ายและมูลค่าสถาบันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น หน่วยคลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

5.  พัฒนาระบบการเก็บและรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานบริการวิชาการรายบุคคลให้สมบูรณ์และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีข้อมูลเพื่อการรายงานผลปฏิบัติงานและใช้อ้างอิงในประวัติการปฏิบัติงานได้

-                 พัฒนาโปรแกรมระบบการเก็บและรวบรวมข้อมูลรายบุคคลให้สมบูรณ์และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

-                 จัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลบริการวิชาการของคณะฯกับระบบข้อมูลของมหาวิทยาลัย

 
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 23 กรกฎาคม 2552 11:03 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2552 17:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ