นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
Recent Activities
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Table of Contentspage 1 : 20 post

Post Title Page Visits comment
ผลจากการประเมินคุณภาพตนเอง (ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม) (ปีการศึกษา 2551/ปีงบประมาณ 2551) 1866 0
แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงาน (ปีการศึกษา 2550/ปีงบประมาณ 2550) 1556 0
ข้อมูลรายรับงานบริการวิชาการ (รายงานตามเงินรายได้) 1838 0
การรวบรวมข้อมูลภาระงานบริการวิชาการ ตามโปรแกรมของ KPI ของคณะวิศวฯ 2429 0
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการประเมินความพึงพอใจการให้บริการวิชาการ 7723 0
ข้อแนะนำในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (K-Procedure) 8479 0
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ด้านบริการวิชาการ 1824 0
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 1587 0
เรื่องที่ 4. การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ 2830 0
เรื่องที่ 3. การสร้างระบบการบูรณาการงานบริการวิชาการ/งานวิจัย/การเรียนการสอน 2310 0
เรื่องที่ 2. จัดทำโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า 1635 0
เรื่องที่ 1. การทำการตลาดเชิงรุกและ CRM 3319 0
ผลการดำเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ ปี 2552 2565 0
อาจารย์และผลงานดีเด่น ด้านบริการวิชาการ 1298 0
KM เลขานุการคณะ/หน่วยงาน 1338 0
ประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 6 1731 0
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาฯ 2499 0
ประสบการณ์จากอียิปต์ 4450 5
โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและยางพารา 2717 0
แนวคิดการบริหารของภาคอุตสาหกรรม 2956 1