นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1334
ความเห็น: 2

ผลงานทางวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตอนที่ 1: ข้อมูลผลงานทางวิชาการของคณะฯ ในช่วง พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2550

“ผลงานวิชาการคณะวิศวฯ: แนวโน้มที่ดี”
เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกำหนดที่จะจัดให้มีการบรรยายพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2551
(ดูรายละเอียดที่นี่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา ได้เรียนรู้แนวทางการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์และเป็นศาสตราจารย์ตั้งแต่อายุน้อยๆ คนหนึ่งของประเทศไทย คือ .ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ  ครับ ผมเลยถือโอกาสก่อนที่จะถึงการบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันดังกล่าวนั้น เพื่อเล่าเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ให้อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ได้ทราบกันก่อน โดยเรื่องที่จะเล่า เช่น ข้อมูลผลการตีพิมพ์ของคณะฯ   
แรงขับเคลื่อนที่ต้องตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ  ตัวชี้วัดสำคัญๆ เกี่ยวกับวารสารนานาชาติ  การประเมินคุณภาพคณะฯ ภาควิชา  โดยใช้ผลงานวิชาการ ที่ดำเนินการโดย  สกว
.  และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์และวารสารนานาชาติ โดยตั้งใจจะเขียนสั้นๆ แต่เป็นหลายๆ ตอนครับ  เพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยและชี้ให้เห็นความสำคัญในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ก่อนที่ทุกท่านจะได้พบกับ ศ. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ  วิทยากรตัวจริงในวันที่ 28 .. 51 นี้นะครับ
 
สำหรับในตอนที่หนึ่งนี้ ผมจะนำข้อมูลผลการตีพิมพ์ของอาจารย์ รวมทั้งของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วงตั้งแต่ปี 2547 ถึง ปี 2550 มาให้ดูนะครับ โดยผมขอนำเสนอแยกตามประเภทของการตีพิมพ์ คิดตามปีงบประมาณ และ ปีการศึกษาได้ผลดังตารางที่ 1 ครับ
ตารางที่ 1: สรุปผลงานทางวิชาการทุกประเภทของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ และปีการศึกษา 2547 - 2550
ประเภทบทความ
ปี 2547
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2550
ปีงบประมาณ
ปีการศึกษา
ปีงบประมาณ
ปีการศึกษา
ปีงบประมาณ
ปีการศึกษา
ปีงบประมาณ
ปีการศึกษ
1.  วารสารระดับนานาชาติ
9
7
5
16
22
11
39
16
2.  วารสารระดับชาติ
6
1
6
3
15
8
4
18
3.  Proceedings ระดับนานาชาติ
31
68
72
36
49
118
101
57
4.  Proceedings ระดับชาติ
33
62
56
69
88
80
83
146
5.  โปสเตอร์ระดับนานาชาติ
-
-
-
1
3
3
3
-
6.  โปสเตอร์ระดับชาติ
-
-
1
2
11
-
-
4
7.  บทความเทคนิค ระดับนานาชาติ
-
-
-
-
3
-
-
-
8.  บทความเทคนิค ระดับชาติ
-
-
1
2
3
-
-
1
9.  สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ ระดับประเทศ
-
-
1
-
2
2
91
90
รวมทั้งหมด
79
138
142
129
196
222
321
332
ข้อมูล ณ วันที่  31 พฤษภาคม  2551

 จากตารางที่ 1 นั้น ผมขอวิเคราะห์แนวโน้มของผลงานทางวิชาการให้ทุกท่านเห็นภาพดังนี้ครับ
1.     ถ้าพิจารณาในภาพรวม จะพบว่า ผลงานทางวิชาการรวมทุกประเภท ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพิ่มขึ้นจากปีละ ประมาณ 80 ชิ้น ในปีงบประมาณ 2547  เป็นประมาณ 150, 200 และ 300 ชิ้น ในปีงบประมาณ 2548, 2549 และ 2550 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าผลงานทางวิชาการในภาพรวมของคณะฯ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลอดช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา 
2.     ถ้าพิจารณาเฉพาะผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พบว่า บทความวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้น มีประมาณ 5-10 บทความต่อปี ในช่วงปีงบประมาณ 2547-2548 และเพิ่มเป็นประมาณ 20-40 บทความต่อปี ในช่วงปีงบประมาณ 2549-2550 และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 2 ปีหลัง แสดงว่าอาจารย์ และ นักวิจัยเริ่มมีการตื่นตัวในการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมากขึ้น ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีครับ 
3.     ถ้าพิจารณาผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศ พบว่ามีผลงาน 4-8 บทความต่อปีและมีแนวโน้มคงตัว และ ผมก็เชื่อว่าจะมีแนวโน้มคงตัวไปในลักษณะนี้ต่อไป เพราะในปัจจุบันวารสารวิชาการระดับประเทศที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยมีน้อย  เมื่อต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วอาจารย์ก็จะให้ความสำคัญที่จะไปตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมากกว่าที่จะส่งตีพิมพ์ภายในประเทศ  ประกอบกับคณะเองมีแรงจูงใจให้อาจารย์ นักวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติสูงกว่าแรงจูงใจให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จึงทำให้แนวโน้มการตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นมากและมีแนวโน้มคงตัวครับ 
4.     ถ้าพิจารณาผลงานวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก ประมาณ 30 บทความ เป็น 70 บทความในปี 48 และ  เป็น 100 บทความในปี 2550 ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสูงมากในปี 2550 เนื่องจาก คณะฯ มีการประชุมนานาชาติในปีดังกล่าว ในความเห็นของผมคาดการณ์ว่าผลงานวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่สภาวะปกติ  คือในปีที่คณะฯไม่ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ น่าจะอยู่ที่ประมาณ 50-70 เรื่องต่อปีครับ 
5.     ถ้าพิจารณาผลงานวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุมระดับชาติพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นจาก ประมาณ 30 บทความในปี 2547 เป็น ประมาณ 60 ในปี 2548 คือเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า และเพิ่มเป็น ประมาณ 80-90 บทความต่อปีในปี 49 และ 50 บทความที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงปี ส่วนหนึ่งมาจากการกำหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องตีพิมพ์ครับ ดังนั้นผมเชื่อว่า จำนวนผลงานวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ ก็น่าจะยังคงมีตัวเลขที่ระดับ 70-80 บทความ/ปี ครับ  
สิ่งที่คณะฯ ต้องการให้มีมากขึ้น คือ ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติครับ โดยไม่ให้กระทบกับระยะเวลาการจบการศึกษาของนักศึกษา นั่นคือ อาจารย์เองต้องมีเทคนิค ในการเขียนบทความจากงานวิจัยหนึ่งเรื่องให้สามารถเขียนได้หลายๆ บทความครับ  โดยบทความส่วนหนึ่งก็ให้นักศึกษานำเสนอในที่ประชุมวิชาการเพื่อให้จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  เนื้อหาอีกส่วนก็ถูกนำมาเพิ่มความลึกหรือเพิ่มเนื้อหาให้มากขึ้น ก็น่าจะสามารถส่งไปตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติได้ ตรงนี้ก็คงมีเทคนิคในการจัดการ ซึ่งผมเชื่อว่าจะสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากวิทยากรที่ คณะฯ จะเชิญมาในวันที่ 28 .ค นี้ได้เช่นกันครับ   ผมขอจบเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการของคณะฯ ตอนที่ 1 ไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับ และเล่าเรื่องนี้ต่อไปในตอนที่ 2 และ 3 ต่อๆ ไปครับ รบกวนทุกท่านติดตามต่อนะครับ 
ขอบคุณครับ
. จรัญ
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 06 สิงหาคม 2551 17:34 แก้ไข: 16 สิงหาคม 2551 19:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
คณดิถ [IP: 192.168.100.112]
07 สิงหาคม 2551 10:11
#33797

อยากเข้าไปฟังมากๆครับ แต่ต้องไปญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้น

ไม่ทราบว่าทางคณะจะมีอัดวีดิโอ

Ico48
charun [IP: 192.168.100.112]
07 สิงหาคม 2551 10:17
#33798

เรียน อ. คณดิถ

ผมจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ครับ

ขอบคุณครับ

อ. จรัญ

สำเนาแจ้ง คุณแสงจันทร์ เพื่อดำเนินการครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.81.0.22
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ