นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1200
ความเห็น: 2

SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 1:ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ระบบสนับสนุนงานวิจัยคณะฯ

ช่วงนี้เป็นช่วงที่หน่วยงานต่างๆ ทั้ง ระดับ มหาวิทยาลัย  คณะฯ และภาควิชา กำลังนั่งทบทวนตัวเอง ว่าในช่วง ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2550) นั้นหน่วยงานของเราได้ทำอะไรไปบ้าง และผลที่ได้เป็นอย่างไร และ นำมาเขียนรายงานผลตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ หรือ ที่เรารู้จักกันดีว่า SAR  กระผมเองในฐานะที่ รับผิดชอบดูแลด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ก็ได้มีโอกาสนั่งสรุปและประมวลผลการดำเนินการต่างๆ ของคณะฯในส่วนของวิจัยและบัณฑิตศึกษา ก็เลยขอนำเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพในส่วนของวิจัยและบัณฑิตศึกษามาเล่ามาเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้กับทุกๆคนและอยากได้รับทราบมุมมอง ของ คณาจารย์ และ บุคลากร ทุกๆท่าน ต่อผลการดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อจะได้นำมาพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารในส่วนของวิจัยและบัณฑิตศึกษาต่อไป และเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลการประกันคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิจัยและบัณฑิตศึกษาให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับทราบ เพื่อรองรับการประเมินภายในคณะฯที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้ด้วยครับ การประกันคุณภาพด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา มีหลายตัวชี้วัด แต่ผมจะไม่เล่าตามรายตัวชี้วัดนะครับ แต่จะขออนุญาตเล่าให้ทุกท่านทราบเป็นตอนๆ ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ถ้าติดตามอ่านทุกตอน ทุกท่านก็จะได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับวิจัยและบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งหมดครับ โดยผมขอใช้ชื่อเรื่องเล่าเรื่องการประกันคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิจัยและบัณฑิตศึกษาว่า SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 1,2,3 และ 4 ... ไปเรื่อยๆ จนจบนะครับ  

 สำหรับ SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 1-8 นี้ ผมขอเล่าถึงระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของคณะฯ ครับ  

ซึ่งผมเชื่อว่ากรรมการที่มาประเมินคณะฯ อาจจะถาม คณาจารย์ หรือ บุคลากรว่า คณะฯ มีระบบและกลการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หรือไม่? อย่างไร ? 

คำตอบ มีดังนี้ครับ........

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยได้กำหนดพันธกิจ  วิสัยทัศน์  ของคณะฯ ที่ให้ความสำคัญกับการวิจัย และกำหนดทิศทางความเป็นเลิศด้านการวิจัยของคณะฯ ใน 6 ทิศทาง   ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของชาติ คือ

1.        ทิศทางความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงาน
2.       
ทิศทางความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมวัสดุ
3.       
ทิศทางความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
4.       
ทิศทางความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย ผู้พิการ และคนชรา
5.       
ทิศทางความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
6.        ทิศทางความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
 

และเพื่อนำไปสู่ทิศทางความเป็นเลิศที่กำหนด คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมในมิติต่างๆ อย่างครบถ้วน ระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วย
 

1.        การพัฒนาทีมวิจัย

http://share.psu.ac.th/blog/eng-vd-research/8689

2.        การพัฒนาหน่วยวิจัย และสถานวิจัย

http://share.psu.ac.th/blog/eng-vd-research/8690

3.        การสนับสนุนทุนวิจัย

http://share.psu.ac.th/blog/eng-vd-research/8691

4.        การสนับสนุนทุนระดับบัณฑิตศึกษา

http://share.psu.ac.th/blog/eng-vd-research/8692

5.        การสนับสนุนให้ คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาเพื่อไปนำเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ

http://share.psu.ac.th/blog/eng-vd-research/8693

6.        การสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัลผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์และนักศึกษา และ การสร้างขวัญและกำลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น  
http://share.psu.ac.th/blog/eng-vd-research/8695

7.        การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม
http://share.psu.ac.th/blog/eng-vd-research/8696

ซึ่งแต่ละเรื่องมีรายละเอียดและผลการดำเนินการ  ที่กล่าวถึงใน  SAR  และความเห็นเพิ่มเติม ดังรายละเอียดใน เรื่องเล่า SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่  2-8 ซึ่ง อาจารย์ และ บุคลากร สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ในแต่ละเรื่องได้ครับ 

ขอบคุณครับ
อ. จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 21 สิงหาคม 2551 16:44 แก้ไข: 23 สิงหาคม 2551 13:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
สุทธิลักษณ์ [IP: 202.12.97.114]
12 กันยายน 2551 12:23
#35629

เรียน อาจารย์

ขออนุญาตนำข้อมูลใน blog ของอาจารย์ไปใช้ประกอบงานวิจัยสถาบัน เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบสนับสนุนงานวิจัยที่มีต่อการพัฒนาทักษะความสามารถของนักวิจัย ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.92.150.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ