นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

สารบัญหน้า 1 : 70 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ร่วมกันชื่นชมและแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ บุคลาการ และ นักศึกษา ของ วิศวฯ ที่มีผลงานตีพิพิมพ์ในวารสาร ในปีการศึกษา 2551 2766 3
ผลการคัดเลือกสถานวิจัย หน่วยวิจัย และ ทีมวิจัย ดีเด่น ประจำปี 2551 2045 0
สภามหาวิทยาลัยแสดงยินดีต่อความก้าวหน้าด้านวิชาการและงานวิจัยของวิศวฯ 1914 1
ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2553 ของ วช. 4062 0
จำนวนนักศึกษาปริญญาโท เอก ปีการศึกษา 2552 2639 0
นักวิจัยวิศวฯ กับวันนักวิจัย 52 2607 1
ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ PEC-7 2281 0
ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ PEC-7 และ IECT2009 1976 0
อันดับของ วิศวฯ ม.อ. 3651 4
ทุน คปก. สนับสนุนอะไรบ้าง 5093 0
PEC-7: "วิศวกรรมศาสตร์กับวิกฤติเศรษฐกิจไทย” 2011 0
เปิดบ้านบัณฑิตศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 2392 3
กิจกรรมด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษาเพื่อ สร้างบรรยากาศด้านวิจัย และเพื่อ Recruit นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เอก 1575 0
ทุนวิจัยสนับสนุนการทำโครงงานปริญญาตรี 3011 0
การประเมินผลการดำเนินการของ สถานวิจัย หน่วยวิจัย และ ทีมวิจัย ประจำปี 2551 (ครั้งที่ 2) 1534 0
ร่วมแสดงความยินดี กับ นักวิจัยวิศวฯ ได้รับรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2551 1793 2
SAR บัณฑิตศึกษา ตอนที่ 3: การมีส่วนร่วมของบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกต่อกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 2222 0
SAR บัณฑิตศึกษา ตอนที่ 2: หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง และ ผลการดำเนินการ ในปีการศึกษา 2550 1469 0
SAR บัณฑิตศึกษา ตอนที่ 1: การพัฒนาและบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2101 0
จำนวนบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก ของวิศวฯ ม.อ. ในช่วง 3 ปี 2167 1
ร่วมชื่นชมกับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2551 1619 2
ควันหลงจากการเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 2248 4
SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 8 :ระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์: การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม 1789 0
SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 7: ระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์: การสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัลผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์และนักศึกษา และการสร้างขวัญและกำลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 1754 0
SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 6:ระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์: การสนับสนุนให้ คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาเพื่อไปนำเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ 1303 0
SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 5:ระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์: การสนับสนุนทุนระดับบัณฑิตศึกษา 1202 0
SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 4:ระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์: การสนับสนุนทุนวิจัย 1289 0
SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 3:ระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์: การพัฒนาหน่วยวิจัย และสถานวิจัย 1445 0
SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 2 : ระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์: การพัฒนาทีมวิจัย 1734 0
SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 1:ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1397 2
ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมผลงานดีเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2551 2070 1
ผลงานทางวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตอนที่ 1: ข้อมูลผลงานทางวิชาการของคณะฯ ในช่วง พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2550 1514 2
ข้อมูลผลงานวิจัยและพัฒนาของคณะวิศวฯ ที่นำไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 1869 0
ทรัพย์สินทางปัญญาคือปัญญาที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ 1708 1
ผลงานทางวิชาการ สิทธิบัตร และการทำวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ควรทำไปพร้อมๆ กัน 1549 0
ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2553 : ทุนวิจัยที่วางแผนได้ 3692 0
แนวทางการเชื่อมโยงงานวิจัยวิศวฯ กับ อุตสาหกรรมและชุมชน 2950 9
นักวิจัยคณะวิศวฯ กับ วันนักวิจัย ม.อ. ปี 51 1718 1
(เอกสารที่ 2 ต่อ) จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1977 1
จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1523 0
สิ่งที่ได้และสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปจากการสัมมนาด้านวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1406 0
ปิดฉาก PEC-6 1789 2
ชื่นชมทีมงานศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื้นฟู และ ทีมงานห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 1477 0
โครงการสัมมนาด้านวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1486 5
ทุนการศึกษา วิจัย จัดประชุมวิชการ และอื่นๆ ตามโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธิ์ ของ สกอ. 4310 6
ประสบการณ์การไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร โท-เอก ในประเทศจีน 2000 2
การประเมินและการส่งระดับคะแนนรายวิชาวิทยานิพนธ์: แนวปฏิบัติที่ต้องรู้ 1970 3
วิศวศึกษา กับ การสนับสนุนทุนวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1808 3
บทความวิชาการ PEC-6 และการพิจารณาบทความวิชาการ 2135 1
การสมัคทุน คปก. ไม่ยุ่งยาก อย่างที่คิด 4190 0
การเชิดชูเกียรตินักวิจัยในวันนักวิจัย ม.อ. ปี 51 1808 0
จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวฯ 1496 0
วิวัฒนาการของทีมวิจัย ไปสู่ สถานวิจัย และ ความเป็นเลิศด้านวิจัย ของคณะวิศวฯ 1504 0
ความประทับใจในการประชุมร่วมกับ TRIDI 1662 0
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 6 1992 1
Biodata สิ่งสำคัญที่นักวิจัยไม่ควรพลาด 1601 0
การแต่งกายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5314 6
คปก. รุ่นที่ 11 2523 0
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 2090 6
คปก. กับ คณะวิศวกรรมศาตร์ มอ. 2123 0
ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 1563 0
ผลการประชุมเรื่อง HDD 1512 0
Conceptual proposal ไม่ยาว และไม่ยาก 2941 1
กฟผ. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 5 ประเด็นหลัก 2003 1
ทุนวิจัยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 6727 0
บรรยายพิเศษ เรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ HDD และ แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการจัดตั้ง COE ด้าน HDD" ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ.ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2235 0
เกณฑ์การเทียบผลงานทางวิชาการ (สกอ.) และรายชื่อวารสารวิชาการที่ สกว.ยอมรับ 12643 10
คลิปวีดีโอและเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร” 2570 0
ทุนวิจัย พัฒนาออกแบบและวิศวกรรมด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2551 2062 0
ทุนวิจัย NECTEC 3135 1