นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

อ่าน: 1693
ความเห็น: 0

ทดสอบดูไหมว่าท่านรู้จักคำภาษาอังกฤษพื้นฐาน 400 คำนี้หมดหรือเปล่า

พบลิสต์นี้แล้วเห็นว่าเป็นคำที่ common จริงๆด้วยค่ะ เอามาฝากให้พวกเราชาว Share ทดสอบตัวเองดูนะคะว่ารู้จักหมดทุกคำหรือเปล่า

1.

account

101.

education

201.

metal

301.

sense

2.

act

102.

effect

202.

middle

302.

servant

3.

addition

103.

end

203.

milk

303.

sex

4.

adjustment

104.

error

204.

mind

304.

shade

5.

advertisement

105.

event

205.

mine

305.

shake

6.

agreement

106.

example

206.

minute

306.

shame

7.

air

107.

exchange

207.

mist

307.

shock

8.

amount

108.

existence

208.

money

308.

side

9.

amusement

109.

expansion

209.

month

309.

sign

10.

animal

110.

experience

210.

morning

310.

silk

11.

answer

111.

expert

211.

mother

311.

silver

12

apparatus

112.

fact

212.

motion

312.

sister

13.

approval

113.

fall

213.

mountain

313.

size

14.

argument

114.

family

214.

move

314.

sky

15.

art

115.

father

215.

music

315.

sleep

16.

attack

116.

fear

216.

name

316.

slip

17.

attempt

117.

feeling

217.

nation

317.

slope

18.

attention

118.

fiction

218.

need

318.

smash

19.

attraction

119.

field

219.

news

319.

smell

20.

authority

120.

fight

220.

night

320.

smile

21.

back

121.

fire

221.

noise

321.

smoke

22.

balance

122.

flame

222.

note

322.

sneeze

23.

base

123.

flight

223.

number

323.

snow

24.

behavior

124.

flower

224.

observation

324.

soap

25.

belief

125.

fold

225.

offer

325.

society

26.

birth

126.

food

226.

oil

326.

son

27.

bit

127.

force

227.

operation

327.

song

28.

bite

128.

form

228.

opinion

328.

sort

29.

blood

129.

friend

229.

order

329.

sound

30.

blow

130.

front

230.

organization

330.

soup

31.

body

131.

fruit

231.

ornament

331.

space

32.

brass

132.

glass

232.

owner

332.

stage

33.

bread

133.

gold

233.

page

333.

start

34.

breath

134.

government

234.

pain

334.

statement

35.

brother

135.

grain

235.

paint

335.

steam

36.

building

136.

grass

236.

paper

336.

steel

37.

burn

137.

grip

237.

part

337.

step

38.

burst

138.

group

238.

paste

338.

stitch

39.

business

139.

growth

239.

payment

339.

stone

40.

butter

140.

guide

240.

peace

340.

stop

41.

canvas

141.

harbor

241.

person

341.

story

42.

care

142.

harmony

242.

place

342.

stretch

43.

cause

143.

hate

243.

plant

343.

structure

44.

chalk

144.

hearing

244.

play

344.

substance

45.

chance

145.

heat

245.

pleasure

345.

sugar

46.

change

146.

help

246.

point

346.

suggestion

47.

cloth

147.

history

247.

poison

347.

summer

48.

coal

148.

hole

248.

polish

348.

support

49.

color

149.

hope

249.

porter

349.

surprise

50.

comfort

150.

hour   

250.

position         

350.

swim 

51.

committee

151.

humor

251.

powder

351.

system

52.

company

152.

ice

252.

power

352.

talk

53.

comparison

153.

idea

253.

price

353.

taste

54.

competition

154.

impulse

254.

print

354.

tax

55.

condition

155.

increase

255.

process

355.

teaching

56.

connection

156.

industry

256.

produce

356.

tendency

57.

control

157.

ink

257.

profit

357.

test

58.

cook

158.

insect

258.

property

358.

theory

59.

copper

159.

instrument

259.

prose

359.

thing

60.

copy

160.

insurance

260.

protest

360.

thought

61.

cork

161.

interest

261.

pull

361.

thunder

62.

copy

162.

invention

262.

punishment

362.

time

63.

cough

163.

iron

263.

purpose

363.

tin

64.

country

164.

jelly

264.

push

364.

top

65.

cover

165.

join

265.

quality

365.

touch

66.

crack

166.

journey

266.

question

366.

trade

67.

credit

167.

judge

267.

rain

367.

transport

68.

crime

168.

jump

268.

range

368.

trick

69.

crush

169.

kick

269.

rate

369.

trouble

70.

cry

170.

kiss

270.

ray

370.

turn

71.

current

171.

knowledge

271.

reaction

371.

twist

72.

curve

172.

land

272.

reading

372.

unit

73.

damage

173.

language

273.

reason

373.

use

74.

danger

174.

laugh

274.

record

374.

value

75.

daughter

175.

low

275.

regret

375.

verse

76.

day

176.

lead

276.

relation

376.

vessel

77.

death

177.

learning

277.

religion

377.

view

78.

debt

178.

leather

278.

representative

378.

voice

79.

decision

179.

letter

279.

request

379.

walk

80.

degree

180.

level

280.

respect

380.

war

81.

design

181.

lift

281.

rest

381.

wash

82.

desire

182.

light

282.

reward

382.

waste

83.

destruction

183.

limit

283.

rhythm

383.

water

84.

detail

184.

linen

284.

rice

384.

wave

85.

development

185.

liquid

285.

river

385.

wax

86.

digestion

186.

list

286.

road

386.

way

87.

direction

187.

look

287.

roll

387.

weather

88.

discovery

188.

loss

288.

room

388.

week

89.

discussion

189.

love

289.

rub

389.

weight

90.

disease

190.

machine

290.

rule

390.

wind

91.

disgust

191.

man

291.

run

391.

wine

92.

distance

192.

manager

292.

salt

392.

winter

93.

distribution

193.

mark

293.

sand

393.

woman

94.

division

194.

market

294.

scale

394.

wood

95.

doubt

195.

mass

295.

science

395.

wool

96.

drink

196.

meal

296.

sea

396.

word

97.

driving

197.

measure

297.

seat

397.

work

98.

dust

198.

meat

298.

secretary

398.

wound

99.

earth

199.

meeting

299.

selection

399.

writing

100.

edge

200.

memory

300.

self    

400.

year

ขอแนะนำให้ลองทดสอบตัวเองดูก่อนว่าเรารู้กี่คำ แล้วค่อยทำความรู้จักคำที่ยังไม่รู้ เพราะนี่เป็นคำที่ควรจะรู้ไว้จริงๆค่ะ

อยากให้เฉลยคำไหนก็ส่งคำถามมาได้นะคะ และขอแนะนำให้ใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ เพราะเราจะได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นอีกด้วย มีแบบ electronic ที่ใช้อยู่ประจำและชอบมากคือ WordWeb ดาวน์โหลดมาติดตั้งในเครื่องได้ง่ายมากค่ะ คลิกตามลิงค์ไปได้เลย

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2555 15:50 แก้ไข: 16 พฤศจิกายน 2555 15:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.71.23
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ