นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อิมจัง
Ico64
ปัญญานุช รักษาชัด
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 3166
ความเห็น: 0

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบวาระการประชุมได้ตามวาระข้างล่างได้เลยค่ะ

เรียน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

     ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควรเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบทางไกล (Telemeeting) พร้อมกันทั้ง ๔ วิทยาเขต ๑ เขตการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ในวันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โดยวิทยาเขตหาดใหญ่ขอเชิญประชุม ณ ห้องประชุม ๒๑๕ สำนักงานอธิการบดี สำหรับวิทยาเขต / เขตการศึกษาอื่น ๆ ขอเชิญ ณ ห้องถ่ายทอดสัญญาณประจำวิทยาเขตนั้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่  ๑  วาระสืบเนื่อง

๑.๑ ข้อกำหนดและขอบเขตงานโครงการจ้างทีมที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ

วาระที่  ๒ วาระเพื่อพิจารณา

๒.๑  แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒

๒.๒ การกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง / แผนพัฒนากลยุทธ์ จากจุดอ่อนที่ได้จากรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๐

๒.๓  ประเด็นที่มหาวิทยาลัยจะนำมาจัดทำ รายงานการควบคุมภายใน (ตามระเบียบฯข้อ ๖) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

วาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

วาระที่ ๔  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

๔.๒ รายงานผลการส่งรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จักขอบพระคุณยิ่ง 

สร้าง: 11 พฤศจิกายน 2551 11:00 แก้ไข: 11 พฤศจิกายน 2551 11:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.76.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ