นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อิมจัง
Ico64
ปัญญานุช รักษาชัด
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 3817
ความเห็น: 0

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.               

       เมื่อครบองค์ประชุม รองอธิการบดีในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1 วาระสืบเนื่อง                

      วาระที่ 1.1    ข้อกำหนดและขอบเขตงานโครงการจ้างทีมที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เห็นควรเพิ่มศักยภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการจัดจ้างที่ทีมปรึกษาเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบการกำกับดูแลระบบประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารและดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เสนอแนะมาตรการป้องกันความเสียหายรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้ให้ความเห็นว่าทางมหาวิทยาลัยควรจะต้องชัดเจนกับการทำสัญญากับทีมที่ปรึกษาเรื่องการขยายผลหลังจากทีมที่ปรึกษาได้ปฏิบัติภารกิจครบ 180 วันไปแล้ว ควรตกลงในเรื่องเครื่องมือที่มหาวิทยาลัยจะสามารถนำไปขยายผลต่อ ตัวอย่างเช่น เอกสารหรือ package ต่าง ๆ ที่ทีมที่ปรึกษาจะนำมาใช้ในการ Training ให้กับมหาวิทยาลัยนั้น เนื่องจากเอกสารหรือ package ต่าง ๆ เป็นลิขสิทธิ์ของทีมที่ปรึกษาจึงจำเป็นที่ทางมหาวิทยาลัยจะต้องตกลงกับทีมที่ปรึกษาเพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยสามารถนำเอกสาร หรือ package ต่าง ๆ ไปขยายผลต่อไปได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตและให้ผู้เป็นเจ้าของโครงการดำเนินการเรื่องดังกล่าวแก่ทีมที่ปรึกษาต่อไปอนึ่ง เอกสารโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการฯ ให้มีการแก้ไขแผนแม่บทจากปี 2551 – 2554  เป็นปี 2552 – 2555    

วาระที่ 2  วาระเพื่อพิจารณา 

วาระที่ 2.1  แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2552 - 2556                               

เพื่อให้ระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในขององค์กรเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจากสิ้นปีงบประมาณ และให้มีการประเมินความเสี่ยงของแผนการควบคุมภายในและตรวจสอบโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานประกันคุณภาพจึงได้จัดทำ(ร่าง)แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2552-2556 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีมติเห็นชอบ(ร่าง)แผนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้ฝากให้สำนักงานประกันคุณภาพช่วยดูแลเรื่องการนำจุดอ่อนจาก SAR มาเข้าสู่กระบวนการบริหารความเสี่ยงว่าหลังจากได้มีการเข้าสู่กระบวนการบริหารความเสี่ยงแล้วนั้น ในปีต่อไปผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร ดีขึ้นหรือไม่ ทั้ง output outcome เพื่อเป็นการ feedback กลับเข้าสู่วงจรคุณภาพได้ และขอให้แจ้งรายงานผลจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ (QMR) ทราบให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเข้าที่ประชุมคณบดีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เนื่องจากบางเรื่องคณบดีจะไม่ทราบโดยตรง ซึ่งช่องทางนี้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนด้านการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย 

วาระที่ 2.2    การกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง/แผนพัฒนากลยุทธ์ จากจุดอ่อนที่ได้รายงานจากรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2550 และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2550                

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2550  เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2550  ซึ่งรายละเอียดข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปีฉบับนี้จะเป็นภาพสะท้อนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทางฝ่ายเลขานุการได้นำจุดอ่อนจากรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2550 และข้อสังเกตเชิงนโยบายจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ/แนวทางเสริมจุดแข็งจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2550 เข้าที่ประชุมเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง / แผนพัฒนา / กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยต่อไป  ที่ประชุมพิจารณาในส่วนผู้รับผิดชอบแล้วมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการนำวาระนี้เข้าพิจารณาในที่ประชุมทีมบริหารในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 นี้ เพื่อให้ทีมบริหารพิจารณาร่วมกัน  

วาระที่ 2.3  ประเด็นที่มหาวิทยาลัยจะนำมาทำรายงานการควบคุมภายใน (ตามระเบียบฯข้อ 6) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2551                          

ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (3)(ก)ได้แจ้งหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐนำมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งกำหนดให้ส่วนราชการต้องรายงานตามระเบียบฯข้อ 6  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต้องจัดทำรายงานฯดังกล่าวเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานประกันคุณภาพจึงได้นำประเด็นเข้าที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาและให้ความเห็นร่วมกัน โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติเห็นชอบทั้ง4ประเด็นที่นำเสนอและให้เพิ่มประเด็นเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาเข้าไปด้วย ซึ่งประเด็นทั้ง 5 ประเด็นมีดังนี้

1.   การพัฒนานักศึกษาให้เก่งภาษาอังกฤษ

 2. การพัฒนาบุคลากรด้านวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ

3.  ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด

4.  ร้อยละของบทความจากสารนิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนสารนิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด

5.  การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา

อีกทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการนำวาระนี้เข้าพิจารณาในที่ประชุมทีมบริหารในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 นี้ เพื่อให้ทีมบริหารพิจารณาร่วมกัน และหลังจากนั้นแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมคณบดีต่อไป 

วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2551วันที่ 9 มิถุนายน 2551        ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม                

วาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระที่ 4.1  รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2551                                                               

มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งแบ่งเป็นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณและรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ ซึ่งผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงสรุปได้ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

2. จากการนำแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาหาแนวทางในการตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น มหาวิทยาลัยได้ทำตามแนวทางที่วางไว้ ซึ่งได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

          1)   ผลการดำเนินงานด้านกลยุทธ์ ในตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด จากเดิมร้อยละ 81.25 เป็นร้อยละ 80.00

         2)   ผลการดำเนินงานด้านการดำเนินงาน ในตัวบ่งชี้ 9.4 มีระบบการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทันเวลา ซึ่งมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ได้ 1 คะแนน โดยให้สำนักงานประกันคุณภาพรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงการได้มาซึ่งผลการดำเนินงาน 1 คะแนน

        3)   ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ในตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (บาทต่อคน) ซึ่งมีผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ว่าเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำให้ผลการดำเนินงานตัวนี้ไม่บรรลุเป้าหมายคือการที่คณะ/หน่วยงานไม่รายงานข้อมูลในตัวบ่งชี้นี้แก่ทางมหาวิทยาลัย ทำให้ข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่ำกว่าความเป็นจริง ส่งผลให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย

3. การนำจุดอ่อนจากรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2549 มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง /  แผนพัฒนากลยุทธโดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินหาความเสี่ยงพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขนั้น มหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานเรื่องการนำจุดอ่อนมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง/แผนพัฒนากลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยจากผู้รับผิดชอบครอบคลุมในด้านต่าง ๆ และได้มีการนำแผนต่าง ๆ เหล่านี้ไปรายงานไว้ในรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปีที่ผ่านมาและตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง

4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตัวบ่งชี้ที่ 7.8  มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานระดับที่  5  จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ระดับ

5. การรายงานความคืบหน้าด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะ/หน่วยงานนั้น ได้มีการรายงานความคืบหน้าผ่านที่ประชุมทีมบริหารจำนวน 1 ครั้ง  ,ที่ประชุมคณบดีจำนวน 3 ครั้ง ,ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพจำนวน 4 ครั้ง และมีการการสื่อสารผ่านทาง Group Mail คือ psu-crm@group.psu.ac.th สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ psu-rm@group.psu.ac.th  สำหรับผู้ดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการติดตามรายงานควบคุมภายใน (ตามระเบียบฯ ข้อ 6) จากคณะ/หน่วยงานไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 พร้อมทั้งส่งคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน (รายงานตามระเบียบ ฯ ข้อ 6) ประจำปีงบประมาณ 2551 ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา โดยให้ส่งรายงานการควบคุมภายในฯ แก่สำนักงานประกันคุณภาพภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 

           ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 4.2    รายงานผลการส่งรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2551                               

ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพได้มีการติดตามการจัดทำรายงานควบคุมภายใน(ตามระเบียบฯ ข้อ 6) ระดับคณะ/หน่วยงานไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 และขอให้คณะ/หน่วยงานส่งรายงานการควบคุมภายในฯ แก่สำนักงานประกันคุณภาพภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 นั้นขณะนี้ได้มีหน่วยงานส่งรายงานการควบคุมภายในมาแล้วทั้งสิ้น 21 คณะ/หน่วยงาน จากหน่วยงานทั้งสิ้น 54 คณะ/หน่วยงาน ยังไม่ส่ง 33 คณะ/หน่วยงาน ซึ่งรองอธิการบดีได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการยกร่างหนังสือเพื่อติดตามรายงานควบคุมภายในฯ ถึงคณบดีทุกคณะ/หน่วยงานที่ยังไม่ส่งรายงานฯ และให้ท่านอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม เนื่องจากล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยกำหนดให้ทุกคณะ/หน่วยงานที่ยังไม่จัดส่งให้ส่งมาภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 

                   ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 11.50 น.

สรุปคณะ/หน่วยงานที่ส่งรายงานการควบคุมภายในฯ ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2551

1. คณะเภสัชศาสตร์       2. คณะการแพทย์แผนไทย       3.คณะวิทยาศาสตร์

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม     7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร   8.คณะทรัพยากรธรรมชาติ

9.คณะวิทยาการจัดการ   10.คณะศึกษาศาสตร์  11.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12.คณะศิลปศาสตร์   13. วิทยาลัยอิสลามศึกษา   14.คณะรัฐศาสตร์  15. คณะวิทยาการสื่อสาร

16.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   17.บัณฑิตวิทยาลัย 18.วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี

19.ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  20.สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

21.ศูนย์คอมพิวเตอร์   22. สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง    23.สำนักวิทยบริการ

24.หน่วยตรวจสอบภายใน  25.สำนักงานประกันคุณภาพ    26.กองกลาง

27.กองบริการการศึกษา    28. กองอาคารสถานที่  29.กองแผนงาน

30.สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   31.วิทยาเขตภูเก็ต

32.โครงการจัดตั้งกองอาคารและสถานที่วิทยาเขตปัตตานี   33.โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  34.กองคลัง

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังรวบรวมข้อมูลการจัดทำรายงานการควบคุมภายในฯระดับคณะ/หน่วยงานเพื่อประกอบการจัดทำรายงานการควบคุมภายในฯระดับมหาวิทยาลัยต่อไป     

สร้าง: 02 ธันวาคม 2551 10:10 แก้ไข: 02 ธันวาคม 2551 14:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.76.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ