นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อิมจัง
Ico64
ปัญญานุช รักษาชัด
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2704
ความเห็น: 3

สรุปผลการจัดโครงการฯเรื่องการบริหารความเสี่ยง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานและสามารถประเมินความเสี่ยง

             สำนักงานประกันคุณภาพจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการประกันคุณภาพ บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2550 เวลา 08.30-16.00 น.    ณ  โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานและสามารถประเมินความเสี่ยงและดำเนินการควบคุมภายในหรือประเมินประสิทธิผลและความพอเพียงของการควบคุมภายใน อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

โดยมีกลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วย
-  ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในภาคเช้าวันที่ 25 กันยายน 2550 ประกอบด้วย อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี    คณบดี  รองคณบดี  ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน/สำนัก/กอง หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก  ตัวแทนผู้บริหารด้านประกันคุณภาพ (QMR) ทุกคณะ/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในและผู้สนใจ ประมาณ 350 คน ผลการจัดโครงการพบว่ามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมจำนวน 325 คนและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 331 คน
-  ผู้เข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) ภาคบ่ายวันที่ 25 กันยายน 2550 และวันที่ 26 กันยายน 2550  ประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหารด้านประกันคุณภาพ (QMR) ทุกคณะ/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในและผู้สนใจ รวมประมาณ 140 คน  ผลการจัดโครงการมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 148 คน
 ซึ่งผลการจัดโครงการครั้งนี้ถือเป็นโครงการที่บุคลากรให้ความสนใจสูงมาก (เป็นที่น่าพอใจค่ะที่บุคลากรเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง) ^ ^
จากการประมวลผลแบบประเมินโครงการมีผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลแบ่งเป็น
  - ในภาคเช้าของวันที่ 25 กันยายน 2550  จำนวน  143 คน จากแบบสอบถามทั้งหมด 330 ชุดคิดเป็นร้อยละ  43.33 ค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 3.86 ซึ่งหมายถึงอยู่ในระดับดี *0*
 - ในภาคบ่ายของวันที่ 25 และวันที่ 26 กันยายน 2550 จำนวน 95 คน จากแบบสอบถามทั้งหมด140 ชุด คิดเป็นร้อยละ  67.86  ค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 3.85 ซึ่งอยู่ในระดับดีเช่นกัน

หลังจากนี้ไป จะเป็นความร่วมมือจากทุกคณะ/หน่วยงาน ในการให้ข้อมูลต่างๆเพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือแบบนี้ตลอดไปค่ะ


หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 17 ตุลาคม 2550 17:07 แก้ไข: 17 ตุลาคม 2550 17:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • โอกาสหน้า คงมีโครงการดี ๆ แบบนี้อีกนะคะ
  • จะช่วยเต็มที่ค่ะ ^^v
หนูอิมอย่าลืมรวบรวมผลของworkshop เผยแพร่บนwebsite เพื่อจะได้เป็นknowledge sharing ในวงกว้าง และprint ให้ สว.1ชุดด้วยค่ะ NP
รับทราบและจะรีบปฏิบัติค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ