นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อิมจัง
Ico64
ปัญญานุช รักษาชัด
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 6656
ความเห็น: 0

ผู้ดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/หน่วยงาน

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกันระหว่างคณะ/หน่วยงานและมหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/หน่วยงาน

ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพได้ขอข้อมูลของผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับคณะ/หน่วยงาน และจะนำมาจัดทำเป็น CoP ของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกัน โดนแต่ละคณะ/หน่วยงานมีผู้ดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงดังนี้

1. คณะทันตแพทยศาสตร์

 

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณรัตน์

หมายเลขโทรศัพท์  : 7523

e-mail : kanokwan.s@psu.ac.th

2. คณะพยาบาลศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์วรรณี   จันทร์สว่าง 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

หมายเลขโทรศัพท์  : 074-286404

e-mail :wannee.ch@psu.ac.th

3. คณะแพทยศาสตร์

 

นางนุชจรีย์   วงศ์ภูรี  

ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน

หมายเลขโทรศัพท์  :  074 – 451128

e – mail : wnuchjar@medicine.psu.ac.th

นาง ชุติมา แก้วมี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์  :  074-451156

e - mail  :     CHUTIMA.K@PSU.ac.th       

 4.คณะเภสัชศาสตร์

 

ผศ.สุรฉัตร  ง้อสุรเชษฐ์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

หมายเลขโทรศัพท์  : 074-288819 

e-mail : surachat.n@psu.ac.th 

 

นางสาวสมหมาย  สุขแจ่ม

หมายเลขโทรศัพท์  :074-288813

e-mail :Sommai.su@psu.ac.th

5.คณะการแพทย์แผนไทย

 นายกฤษณะ  สองนาม

หมายเลขโทรศัพท์  : 074-282701

e-mail : kridsana.s@psu.ac.th

6.คณะวิทยาศาสตร์

 

นางสาวยุพเรช พิพัฒน์พงศธร

หมายเลขโทรศัพท์  : 074-288049

e-mail :  yuparate.p@psu.ac.th

7.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสุชาดา  สมิทจิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์  :073-335310

e-mail : ssuchada@bunga.pn.psu.ac.th

 

นางวาสนา  ลุนแจ้ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์  :073-313928-50ต่อ 1810

e-mail :kvasana@bunga.pn.psu.ac.th

8.คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

นางสาว อารี สุวรรณวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์  : 074-286809

E-mail: aree.suwa@psu.ac.th

 

นางนงนุช  อุตรภิชาติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์  : 074-286807

E-mail: nongnut.u@psu.ac.th


9.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

นางปราณี สุวรรณนิตย์

นักวิชาการอุดมศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 087-8941349

E-mail : pranee.su@psu.ac.th

10.คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ดร.สุธรรม  สุขมณี

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

หมายเลขโทรศัพท์  : 074-287003

E-mail :  sutham.su@psu.ac.th

 

นางศิราณี พูลศิริ 

นักวิชาการอุดมศึกษา

  
หมายเลขโทรศัพท์  : 074-287086

E-mail :  siranee.p@psu.ac.th

11.คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-286354

E-Mail : supachai.p@psu.ac.th

 

นางใจทิพย์  วงค์สวัสดิ์


หมายเลขโทรศัพท์ :074-286307

E-Mail :chaitip.c@psu.ac.th


12.คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

นางสาววิไลลักษณ์  สิงขรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์ : -

E-mail : wilailuk.s@psu.ac.th

 

นางสุนัทณี แสงแจ่ม

นักวิชาการอุดมศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-286009

E-mail : sunattanee.s@psu.ac.th

13.คณะวิทยาการจัดการ

 

นางบูรณิจฉ์ แก้วพิบูลย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-287836

E-mail : buranich.k@psu.ac.th

 

นายชลิตร รัตนะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : chalitr.r@psu.ac.th

14.คณะเศรษฐศาสตร์

 

นางสาวมนสิการ  สมิตไมตรี 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-286235

E-mail :  manasikarn.sm@psu.ac.th

 

นางสิริกาญจน์  ไชยพูน

นักวิชาการอุดมศึกษา 

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-286234

E-mail : sirikarn.k@psu.ac.th

15.นิติศาสตร์

  

นายวิทยา ศรีวัฒนกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282510

E-mail :  witthaya.s@psu.ac.th

16. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

นายเรวัต  รัตนกาญจน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

หมายเลขโทรศัพท์ :  073-313930 ต่อ 1780 / 3018

E-mail : rrewat@bunga.pn.psu.ac.th

 

นายวิญญู  โอชโร 

นักวิชาการอุดมศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : -

E-mail: ssuwadee@bunga.pn.psu.ac.th

17.คณะศิลปศาสตร์

 

นางอัญญรัตน์  ตั่นไพโรจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-286717

E-mail :  aunyarat.t@psu.ac.th

18.วิทยาลัยอิสลามศึกษา

 

นายอิสมาแอ ระนี 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

หมายเลขโทรศัพท์ :  073-313928-50 ต่อ1583

E-mail : rismail@bunga.pn.psu.ac.th

 

นางสุจิตรา หยงสตาร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์ :  073-313928-50 ต่อ 1585

E-mail : ysujitra@bunga.pn.psu.ac.th

19.คณะรัฐศาสตร์

 

นางสาวสุธิกา วาระหัส

นักวิชาการอุดมศึกษา

E-mail : wsutiga@pn.psu.ac.th

 

นางขวัญตา  โรจนกรินทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

E-mail : rkwanta@bunga.pn.psu.ac.th


20.คณะศึกษาศาสตร์

 

นางสาวกนกอร  จันทร

นักวิชาการอุดมศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ :  073-313928-50 ต่อ 1068  

E-Mail: ckanokon@bunga.pn.psu.ac.th


21.คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

นางสาวสุกัญญา  มุกดามนต์

นักวิชาการอุดมศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ :  073-313928-50 ต่อ 1715

E-Mail: msukanya@bunga.pn.psu.ac.th

 

นางสาวเทียนศิริ  ทวีผลทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี

E-Mail: tjunarat@bunga.pn.psu.ac.th

22.คณะวิทยาการสื่อสาร

 

นางสาวพิมพ์ชนก  พลวรรณ

นักวิชาการเงินและบัญชี

E-Mail: ppimchan@bunga.pn.psu.ac.th

 

นางยุพดี  อุดมพงษ์ 

นักวิชาการอุดมศึกษา

E-Mail: kyuppade@bunga.pn.psu.ac.th

23.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 

อาจารย์จินดา  คงเจริญ

หมายเลขโทรศัพท์ :077-355448

E-Mail: jinda.suv@psu.ac.th

 

นางสาวมัลลิกา  แจะและ

นักวิชาการอุดมศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 077-355448

E-Mail: mallika.j@psu.ac.th

24.บัณฑิตวิทยาลัย

 

นางสาวภัคสราภรณ์  ประคำทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6


หมายเลขโทรศัพท์ : 074-286984

e-mail : paksraporn.p@psu.ac.th

 

นางสาวจารุพรรณ  วงษ์อนุชิตเมธา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-286988

e-mail : jarupan.w@psu.ac.th

 25.วิทยาลัยชุมชนสุราฎร์ธานี

 

 นางสาวจุฑามาส แสงอาวุธ

หมายเลขโทรศัพท์ : 077-355454 ต่อ 2091

e-mail : jutamas.s@psu.ac.th

 26.ศูนย์คอมพิวเตอร์

 

นางเนาวรัตน์ สอิด

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282103 

e-mail : naowarat.s@psu.ac.th

27.ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

 

นางสาวพรพิตรา  อุ่นภิรมย์

นักวิชาการอุดมศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-6905

e-mail :Pornpitra.o@psu.ac.th

28.ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

 

นางสาวพิกุล  แก้วน้อย 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-286890-2

e-mail : phikun.k@psu.ac.th   

 

นางสุมณฑา  ปานงาม  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-286890-2

e-mail : sumonta.pa@psu.ac.th  

29.สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง

 

นางสาวสุรีรัตน์  บุญล่วน  

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282320

e-mail : sureerat.bu@psu.ac.th

30.สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

 

อาจารย์นภดล  ทิพยรัตน์

หมายเลขโทรศัพท์ : -

E-mail : -

 

นางสาวพัชรินทร์ เฉลิมพงศ์พิพัฒน์

นักวิชาการอุดมศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 073-313928-50 ต่อ1714

E-mail : cpatchan@bunga.pn.psu.ac.th

31.สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

 

นางชวนชื่น   สูตรประจัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์ : 073-331302  เบอร์ภายใน  1337

E-mail : schuanch@bunga.pn.psu.ac.th 

 

นางณัฐยา  ศานติประเสริฐ

นักวิชาการอุดมศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 073-312293

E-mail : dnattaya@bunga.pn.psu.ac.th

32.สำนักวิจัยและพัฒนา

 นางสาวจรัสศรี  สุวลักษณ์

เลขานุการสำนักวิจัยและพัฒนา 

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-286942

e-mail : sureerat.b@hotmail.com

33.สำนักวิทยบริการ

 นางสาวอมรพรรณ  พัทโร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์ : 073-331300

e-mail : pamorn@bunga.pn.psu.ac.th

34.สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร

  

นางวีณา  ฤทธิ์รักษา

นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282377

e-mail : vena.r@psu.ac.th

35.หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 นางสุกัญญา  โป้บุญส่ง

บรรณารักษ์ 6

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-451171, 074-451178

e-mail : sukanya.po@psu.ac.th


36.หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

นางสาวปาริชาต  จันทสุรัส

นักตรวจสอบภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282016

E-mail :parichat.j@psu.ac.th

 

นางสุนันทา  อมปาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282016

E-mail : sunantha.s@psu.ac.th

37.สำนักงานประกันคุณภาพ

 

นางกันยปริณ  ทองสามสี

รักษาการหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพ

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282940

E-mail : kanyaprin.s@psu.ac.th

 

นางสาวปัญญานุช รักษาชัด

นักวิชาการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282940

E-mail : punyanoot.r@psu.ac.th

38.สถานีวิทยุกระจายเสียงมอ.

 

นางปรัชญา  พฤกษวาล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282288

E-mail : prachaya-p@psu.ac.th

 

นางสาวสุภิญญา  สินธ์สาย

นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282280

e-mail : Supinya7@yahoo.co.th

39.สถานีวิทยุกระจายเสียงมอ.ปัตตานี

  

นายพิเชษฐ์  เพียรเจริญ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ : 073-348627

e-mail : ppichate@bunga.pn.psu.ac.th


40.กองกลาง

 

นางผ่องใส  ประเสริฐกุลวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282034

E-mail : pongsai.p@psu.ac.th

 

นางเรณู  ชมชาญ

นักประชาสัมพันธ์

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282026

E-mail : renu.c@psu.ac.th

41.กองกิจการนักศึกษา

 

นางอาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 8 

หมายเลขโทรศัพท์ :074-282206

E-mail : aporn.o@psu.ac.th

42.กองการเจ้าหน้าที่

 

นายมานพ  สัมพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282042

e-mail : manop.s@psu.ac.th

43.กองคลัง

นายประวิทย์   กุศลพัฒน์

หัวหน้างานพัสดุ

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282113

E-mail : pravit.k@psu.ac.th

 

นางณัฐนิช   พงศ์เลิศนภากร

หัวหน้างานบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282140

E-mail : natanit.p@psu.ac.th

44.กองบริการการศึกษา

 

นางสุทีป   เศวตพรหม

นักวิชาการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282243

e-mail : Suteep.s@psu.ac.th

45.กองแผนงาน

นายบุญส่ง มหัทธนาภรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282069

E-mail : boonsong.m@psu.ac.th

 

นางสาวชนกานต์  ทองจำนงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282065

E-mail : chanakarn.t@psu.ac.th

46.กองอาคารสถานที่

 

นางเพ็ญศิริ  อุทัยพันธ์

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282172

E-mail : pensiri.o@psu.ac.th

 

นายเทวินทร์  ยอดสวัสดิ์ 

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282172

E-mail : thewin.y@psu.ac.th

 

นางอิสรา ชเลสุวรรณ

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282172

E-mail : isara.c@psu.ac.th


47.กองธุรการ วิทยาเขตปัตตานี

 

นางสุนันทา  พรมบุตร

หัวหน้างานพัสดุ

หมายเลขโทรศัพท์ : 073-313928-50 ต่อ 1047

e-mail : psunanta@bunga.pn.psu.ac.th

48.โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี

 

นางมนต์ทิพย์  นาคะสุวรรณ

หมายเลขโทรศัพท์ : 073-312387

e-mail : nmonthip@bunga.pn.psu.ac.th

49.กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี

นางสาวบุษรา ช่อมณี

หมายเลขโทรศัพท์ : 073-313928-50 ต่อ 1213

E-mail : cbussara@bunga.pn.psu.ac.th

 

นางสาวเบญจมาศ รัตนพงศ์

หมายเลขโทรศัพท์ : 073-313928-50 ต่อ 1352

E-mail : rbencham@bunga.pn.psu.ac.th

50.โครงการจัดตั้งกองแผนงาน วิทยาเขตปัตตานี

 

นางปฐมา อาแว 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์ : 073-313928-50 ต่อ 1214

E-mail : apateemo@bunga.pn.psu.ac.th

51.โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี

 

นายพิชิต แก้ววงศ์ศรี  

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

หมายเลขโทรศัพท์ : 073-313928-50 ต่อ 1122

E-Mail kpichit@bunga.pn.psu.ac.th

52.วิทยาเขตตรัง

 

อาจารย์พฤฒ  ยวนแหล

ผู้ช่วยรองอธิการบดีเขตการศึกษาตรัง ฝ่ายบริหาร

หมายเลขโทรศัพท์ : 075-201757

E-mail: prut.y@psu.ac.th

 

นางสาวอัจฉราวรรณ  ช่วยเนียม

นักวิชาการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ :075-201710

E-mail : acharawan.c@psu.ac.th

53.สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

นางสาววิลาสินี เลิศตระกูล

นักวิชาการอุดมศึกษา 

หมายเลขโทรศัพท์ :  077-355040  

E-mail :  wilasinee.l@psu.ac.th

 

นางสาวทิพวรรณ  ณ พัทลุง

นักวิชาการอุดมศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ :  077-355040  

E-mail :  tippawan.n@psu.ac.th

54.วิทยาเขตภูเก็ต

 

นายศาณิต  ชิณการณ์

นักวิชาการศึกษา 

หมายเลขโทรศัพท์ :  076-276023 

E-mail :  Saa-nit@phuket.psu.ac.th

 

นางสาวสุภาภรณ์  ช่อแก้ว

นักวิชาการศึกษา 

หมายเลขโทรศัพท์ :  076-276017 

E-mail :  csupaporn@phuket.psu.ac.th

 

นางสาวสุพาภร  ฉิมศิริ

นักวิชาการอุดมศึกษา 

หมายเลขโทรศัพท์ :  076-276018  

E-mail :  supaporn@phuket.psu.ac.th

 

นางประไพทิพย์  เพ็ชรประดับสกุล

นักวิชาการบัญชีและการเงิน 

หมายเลขโทรศัพท์ :  076-276064

E-mail :  prapaitip@phuket.psu.ac.th

 

นางสาววันวิสาข์  งามนิสัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ : 076-276226  

E-mail :  wanvisa@phuket.psu.ac.th

 

นางภารดี  แท่นทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ :  076-276076  

E-mail :  pharadee@phuket.psu.ac.th

 

นางสาวสลิลา  ขจรวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ :  076-276078 

E-mail :  salila@phuket.psu.ac.th

 

นางศศิธร  บุญนำมา

นักวิชาการพัสดุ

หมายเลขโทรศัพท์ :  076-276086  

E-mail :  sasiton@phuket.psu.ac.th

 

นางสาวอภิสรา  มหาพูนทอง

นักวิชาการพัสดุ

หมายเลขโทรศัพท์ :  076-276092  

E-mail :  apisara@phuket.psu.ac.th

 


นางสาวจรินทร์  หมั่นฝึกพันธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หมายเลขโทรศัพท์ : 076-276093 

E-mail :  jarin@phuket.psu.ac.th

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 17 ตุลาคม 2551 16:54 แก้ไข: 20 กุมภาพันธ์ 2552 16:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
บันทึกนี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นชั่วคราว