นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 81 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
“โครงการประชุมเชิงวิชารเผยแพร่คู่มือจริยธรรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย” 733 0
Fragmentation Marketing 1120 1
Chonburi Model: Chonburi Labor Bank 724 0
website นานาภาษา 733 0
ความรับผิดชอบต่อสังคม 710 0
Root words 765 0
เลิก/ลดร้านน้ำชา กาแฟ 871 3
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement) 714 0
การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า 901 1
ความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน 818 0
คำบรรยายลักษณะงาน 654 1
สอนอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ 765 0
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 670 0
ไม่ใช่หน้าที่ 514 1
คุณครูผู้ยิ่งใหญ่ 2380 0
การให้ข้อมูลสำคัญต่องานบริการ 702 0
บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย "ไบโอ" ทดแทนการใช้กล่องโฟม 692 0
บันทึกงานปีใหม่ 503 0
Our Iceberg is Melting 825 0
7 Habits of Highly Effective People 799 0
Service Mind 456 0
ปัจฉิมบทแห่งวิชาการจัดการคุณภาพภาครัฐ 554 0
จาก CSR สู่ CSV มาเป็น CSI 671 0
การจัดซื้อจัดจ้าง 550 0
Partnering Relationship 999 2
Don’t do, Must do VS. Should do, Should not do 897 1
ทุกคนคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลก แต่ไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง 847 0
มุมมองที่แตกต่างบนพื้นฐานของศาสตร์เดียวกัน 498 0
จากปัญหาหมอกควันไฟสู่ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 498 0
การฝึกซ้อมต่อการเผชิญเหตุ 402 0
"Imagination is more important than knowledge" 480 0
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (ภาคต่อ) 505 0
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 509 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางาน 850 1
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 3 768 0
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 2 774 0
การประเมินคุณภาพหลักสูตร 726 1
ความเชื่อ 624 0
ส่งออกไทยติดลบต่อเนื่อง 6 เดือน 545 0
ความใส่ใจในรายละเอียด 712 1
ความร่วมมือของศิษย์เก่ากับสถาบันการศึกษา 713 0
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของหมู่บ้านเก่า 594 0
ห้องน้ำแสดงนิสัย 656 0
Ecoful Town in Toyata City 715 0
ข้อคิดจากผู้ใช้บัณฑิตในการสร้างบัณฑิตสู่สังคม 708 0
อยากได้ผู้นำองค์กรแบบใด 649 1
การรื้อปรับระบบองค์กร (Reengineering) 835 1
Knowledge Implication 879 3
การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 1268 0
การบริการที่เหนือกว่าความคาดหวัง 582 0
Productivity ในการผลิตข้าวของไทย 749 0
กฎ 1-95 ข้อง่าย ๆ ในการเปิดธุรกิจ 925 3
แนวโน้มของเด็กไทย 890 1
ประเทศไทยกับการจัดอันดับของโลก 932 2
การจัดการเอกสารสำคัญในการเดินทาง 798 1
นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) 783 1
หนังสือแปล: ปัญหาเรื่องภาษา 507 1
GT 200 กับศิษย์เก่า ม.อ. 670 1
Job Enrichment กับการปลูกฝังทัศนคติต่อการทำงานของนักศึกษา 666 3
นวัตกรรมเริ่มต้นที่เรา (Innovation starts from within) 749 1
์Next process is our customer 896 2
ถอนผมหงอก : case study ทางการบริหาร 1788 3
วัฒนธรรมคุณภาพ 1016 2
ค่านิยมคนไทยยุคใหม่ 691 3
PhotoMath : สร้างสรรค์หรือทำลาย [R] 26 1
Boundarylessness (ภาคต่อ) [R] 15 2
ฺBoundarylessness [R] 28 3
คน 748 0
Everybody cares 947 3
PSU Syndrome 855 5
"ไหว้ครูแลกชั่วโมงกิจกรรม" แค่คิดก็ผิดแล้ว 1294 4
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนางาน” 922 1
ควันหลงจากงาน Thailand Kaizen Award 1975 1
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 783 0
วัฒนธรรมการเดินแถว 1072 1
Happy Healthy เคล็ดลับง่ายๆ แต่ทำได้ยาก 950 1
ความงามในหน้าร้อน 1053 1
ชีวิตงามด้วยความดี 676 1
สถาบันพัฒนาคณาจารย์ 731 0
บันทึกการสัมมนาคณะ 907 4
Socialization การกล่อมเกลาทางสังคม 1269 4