นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 81 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
“โครงการประชุมเชิงวิชารเผยแพร่คู่มือจริยธรรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย” 844 0
Fragmentation Marketing 1282 1
Chonburi Model: Chonburi Labor Bank 816 0
website นานาภาษา 804 0
ความรับผิดชอบต่อสังคม 790 0
Root words 885 0
เลิก/ลดร้านน้ำชา กาแฟ 984 3
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement) 762 0
การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า 972 1
ความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน 881 0
คำบรรยายลักษณะงาน 694 1
สอนอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ 815 0
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 723 0
ไม่ใช่หน้าที่ 551 1
คุณครูผู้ยิ่งใหญ่ 4912 0
การให้ข้อมูลสำคัญต่องานบริการ 744 0
บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย "ไบโอ" ทดแทนการใช้กล่องโฟม 744 0
บันทึกงานปีใหม่ 541 0
Our Iceberg is Melting 869 0
7 Habits of Highly Effective People 856 0
Service Mind 495 0
ปัจฉิมบทแห่งวิชาการจัดการคุณภาพภาครัฐ 597 0
จาก CSR สู่ CSV มาเป็น CSI 745 0
การจัดซื้อจัดจ้าง 601 0
Partnering Relationship 1089 2
Don’t do, Must do VS. Should do, Should not do 945 1
ทุกคนคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลก แต่ไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง 890 0
มุมมองที่แตกต่างบนพื้นฐานของศาสตร์เดียวกัน 542 0
จากปัญหาหมอกควันไฟสู่ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 540 0
การฝึกซ้อมต่อการเผชิญเหตุ 438 0
"Imagination is more important than knowledge" 518 0
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (ภาคต่อ) 543 0
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 538 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางาน 927 1
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 3 828 0
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 2 850 0
การประเมินคุณภาพหลักสูตร 773 1
ความเชื่อ 669 0
ส่งออกไทยติดลบต่อเนื่อง 6 เดือน 578 0
ความใส่ใจในรายละเอียด 751 1
ความร่วมมือของศิษย์เก่ากับสถาบันการศึกษา 781 0
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของหมู่บ้านเก่า 659 0
ห้องน้ำแสดงนิสัย 703 0
Ecoful Town in Toyata City 765 0
ข้อคิดจากผู้ใช้บัณฑิตในการสร้างบัณฑิตสู่สังคม 756 0
อยากได้ผู้นำองค์กรแบบใด 711 1
การรื้อปรับระบบองค์กร (Reengineering) 876 1
Knowledge Implication 916 3
การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 1331 0
การบริการที่เหนือกว่าความคาดหวัง 623 0
Productivity ในการผลิตข้าวของไทย 798 0
กฎ 1-95 ข้อง่าย ๆ ในการเปิดธุรกิจ 980 3
แนวโน้มของเด็กไทย 933 1
ประเทศไทยกับการจัดอันดับของโลก 967 2
การจัดการเอกสารสำคัญในการเดินทาง 829 1
นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) 829 1
หนังสือแปล: ปัญหาเรื่องภาษา 549 1
GT 200 กับศิษย์เก่า ม.อ. 717 1
Job Enrichment กับการปลูกฝังทัศนคติต่อการทำงานของนักศึกษา 723 3
นวัตกรรมเริ่มต้นที่เรา (Innovation starts from within) 790 1
์Next process is our customer 966 2
ถอนผมหงอก : case study ทางการบริหาร 1874 3
วัฒนธรรมคุณภาพ 1076 2
ค่านิยมคนไทยยุคใหม่ 726 3
PhotoMath : สร้างสรรค์หรือทำลาย [R] 26 1
Boundarylessness (ภาคต่อ) [R] 15 2
ฺBoundarylessness [R] 28 3
คน 802 0
Everybody cares 1003 3
PSU Syndrome 919 5
"ไหว้ครูแลกชั่วโมงกิจกรรม" แค่คิดก็ผิดแล้ว 1372 4
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนางาน” 970 1
ควันหลงจากงาน Thailand Kaizen Award 2021 1
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 822 0
วัฒนธรรมการเดินแถว 1113 1
Happy Healthy เคล็ดลับง่ายๆ แต่ทำได้ยาก 996 1
ความงามในหน้าร้อน 1097 1
ชีวิตงามด้วยความดี 715 1
สถาบันพัฒนาคณาจารย์ 776 0
บันทึกการสัมมนาคณะ 948 4
Socialization การกล่อมเกลาทางสังคม 1310 4