นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 81 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
“โครงการประชุมเชิงวิชารเผยแพร่คู่มือจริยธรรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย” 956 0
Fragmentation Marketing 1436 1
Chonburi Model: Chonburi Labor Bank 909 0
website นานาภาษา 901 0
ความรับผิดชอบต่อสังคม 884 0
Root words 1004 0
เลิก/ลดร้านน้ำชา กาแฟ 1099 3
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement) 858 0
การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า 1055 1
ความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน 970 0
คำบรรยายลักษณะงาน 772 1
สอนอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ 895 0
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 792 0
ไม่ใช่หน้าที่ 595 1
คุณครูผู้ยิ่งใหญ่ 5148 0
การให้ข้อมูลสำคัญต่องานบริการ 791 0
บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย "ไบโอ" ทดแทนการใช้กล่องโฟม 825 0
บันทึกงานปีใหม่ 606 0
Our Iceberg is Melting 932 0
7 Habits of Highly Effective People 930 0
Service Mind 561 0
ปัจฉิมบทแห่งวิชาการจัดการคุณภาพภาครัฐ 661 0
จาก CSR สู่ CSV มาเป็น CSI 816 0
การจัดซื้อจัดจ้าง 684 0
Partnering Relationship 1162 2
Don’t do, Must do VS. Should do, Should not do 1029 1
ทุกคนคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลก แต่ไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง 942 0
มุมมองที่แตกต่างบนพื้นฐานของศาสตร์เดียวกัน 613 0
จากปัญหาหมอกควันไฟสู่ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 601 0
การฝึกซ้อมต่อการเผชิญเหตุ 488 0
"Imagination is more important than knowledge" 555 0
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (ภาคต่อ) 625 0
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 604 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางาน 1011 1
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 3 899 0
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 2 935 0
การประเมินคุณภาพหลักสูตร 825 1
ความเชื่อ 726 0
ส่งออกไทยติดลบต่อเนื่อง 6 เดือน 639 0
ความใส่ใจในรายละเอียด 803 1
ความร่วมมือของศิษย์เก่ากับสถาบันการศึกษา 853 0
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของหมู่บ้านเก่า 716 0
ห้องน้ำแสดงนิสัย 796 0
Ecoful Town in Toyata City 830 0
ข้อคิดจากผู้ใช้บัณฑิตในการสร้างบัณฑิตสู่สังคม 823 0
อยากได้ผู้นำองค์กรแบบใด 768 1
การรื้อปรับระบบองค์กร (Reengineering) 941 1
Knowledge Implication 978 3
การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 1397 0
การบริการที่เหนือกว่าความคาดหวัง 708 0
Productivity ในการผลิตข้าวของไทย 864 0
กฎ 1-95 ข้อง่าย ๆ ในการเปิดธุรกิจ 1050 3
แนวโน้มของเด็กไทย 997 1
ประเทศไทยกับการจัดอันดับของโลก 1025 2
การจัดการเอกสารสำคัญในการเดินทาง 889 1
นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) 894 1
หนังสือแปล: ปัญหาเรื่องภาษา 612 1
GT 200 กับศิษย์เก่า ม.อ. 782 1
Job Enrichment กับการปลูกฝังทัศนคติต่อการทำงานของนักศึกษา 800 3
นวัตกรรมเริ่มต้นที่เรา (Innovation starts from within) 837 1
์Next process is our customer 1023 2
ถอนผมหงอก : case study ทางการบริหาร 1950 3
วัฒนธรรมคุณภาพ 1134 2
ค่านิยมคนไทยยุคใหม่ 764 3
PhotoMath : สร้างสรรค์หรือทำลาย [R] 26 1
Boundarylessness (ภาคต่อ) [R] 15 2
ฺBoundarylessness [R] 28 3
คน 859 0
Everybody cares 1085 3
PSU Syndrome 1006 5
"ไหว้ครูแลกชั่วโมงกิจกรรม" แค่คิดก็ผิดแล้ว 1456 4
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนางาน” 1035 1
ควันหลงจากงาน Thailand Kaizen Award 2096 1
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 867 0
วัฒนธรรมการเดินแถว 1163 1
Happy Healthy เคล็ดลับง่ายๆ แต่ทำได้ยาก 1071 1
ความงามในหน้าร้อน 1174 1
ชีวิตงามด้วยความดี 759 1
สถาบันพัฒนาคณาจารย์ 838 0
บันทึกการสัมมนาคณะ 1008 4
Socialization การกล่อมเกลาทางสังคม 1373 4