นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 81 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
“โครงการประชุมเชิงวิชารเผยแพร่คู่มือจริยธรรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย” 647 0
Fragmentation Marketing 1006 1
Chonburi Model: Chonburi Labor Bank 658 0
website นานาภาษา 679 0
ความรับผิดชอบต่อสังคม 659 0
Root words 691 0
เลิก/ลดร้านน้ำชา กาแฟ 778 3
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement) 679 0
การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า 826 1
ความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน 763 0
คำบรรยายลักษณะงาน 615 1
สอนอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ 730 0
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 640 0
ไม่ใช่หน้าที่ 480 1
คุณครูผู้ยิ่งใหญ่ 2187 0
การให้ข้อมูลสำคัญต่องานบริการ 673 0
บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย "ไบโอ" ทดแทนการใช้กล่องโฟม 651 0
บันทึกงานปีใหม่ 476 0
Our Iceberg is Melting 788 0
7 Habits of Highly Effective People 766 0
Service Mind 429 0
ปัจฉิมบทแห่งวิชาการจัดการคุณภาพภาครัฐ 530 0
จาก CSR สู่ CSV มาเป็น CSI 604 0
การจัดซื้อจัดจ้าง 506 0
Partnering Relationship 934 2
Don’t do, Must do VS. Should do, Should not do 856 1
ทุกคนคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลก แต่ไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง 794 0
มุมมองที่แตกต่างบนพื้นฐานของศาสตร์เดียวกัน 458 0
จากปัญหาหมอกควันไฟสู่ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 465 0
การฝึกซ้อมต่อการเผชิญเหตุ 366 0
"Imagination is more important than knowledge" 449 0
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (ภาคต่อ) 465 0
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 478 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางาน 811 1
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 3 743 0
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 2 737 0
การประเมินคุณภาพหลักสูตร 695 1
ความเชื่อ 594 0
ส่งออกไทยติดลบต่อเนื่อง 6 เดือน 513 0
ความใส่ใจในรายละเอียด 686 1
ความร่วมมือของศิษย์เก่ากับสถาบันการศึกษา 678 0
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของหมู่บ้านเก่า 556 0
ห้องน้ำแสดงนิสัย 618 0
Ecoful Town in Toyata City 675 0
ข้อคิดจากผู้ใช้บัณฑิตในการสร้างบัณฑิตสู่สังคม 663 0
อยากได้ผู้นำองค์กรแบบใด 626 1
การรื้อปรับระบบองค์กร (Reengineering) 794 1
Knowledge Implication 830 3
การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 1228 0
การบริการที่เหนือกว่าความคาดหวัง 545 0
Productivity ในการผลิตข้าวของไทย 713 0
กฎ 1-95 ข้อง่าย ๆ ในการเปิดธุรกิจ 889 3
แนวโน้มของเด็กไทย 824 1
ประเทศไทยกับการจัดอันดับของโลก 896 2
การจัดการเอกสารสำคัญในการเดินทาง 755 1
นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) 757 1
หนังสือแปล: ปัญหาเรื่องภาษา 481 1
GT 200 กับศิษย์เก่า ม.อ. 624 1
Job Enrichment กับการปลูกฝังทัศนคติต่อการทำงานของนักศึกษา 632 3
นวัตกรรมเริ่มต้นที่เรา (Innovation starts from within) 724 1
์Next process is our customer 855 2
ถอนผมหงอก : case study ทางการบริหาร 1705 3
วัฒนธรรมคุณภาพ 977 2
ค่านิยมคนไทยยุคใหม่ 669 3
PhotoMath : สร้างสรรค์หรือทำลาย [R] 26 1
Boundarylessness (ภาคต่อ) [R] 15 2
ฺBoundarylessness [R] 28 3
คน 708 0
Everybody cares 925 3
PSU Syndrome 809 5
"ไหว้ครูแลกชั่วโมงกิจกรรม" แค่คิดก็ผิดแล้ว 1251 4
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนางาน” 894 1
ควันหลงจากงาน Thailand Kaizen Award 1948 1
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 737 0
วัฒนธรรมการเดินแถว 1025 1
Happy Healthy เคล็ดลับง่ายๆ แต่ทำได้ยาก 912 1
ความงามในหน้าร้อน 1000 1
ชีวิตงามด้วยความดี 645 1
สถาบันพัฒนาคณาจารย์ 700 0
บันทึกการสัมมนาคณะ 848 4
Socialization การกล่อมเกลาทางสังคม 1206 4