นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 81 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
“โครงการประชุมเชิงวิชารเผยแพร่คู่มือจริยธรรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย” 1297 0
Fragmentation Marketing 2124 1
Chonburi Model: Chonburi Labor Bank 1199 0
website นานาภาษา 1214 0
ความรับผิดชอบต่อสังคม 1324 0
Root words 1365 0
เลิก/ลดร้านน้ำชา กาแฟ 1429 3
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement) 1180 0
การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า 1337 1
ความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน 1324 0
คำบรรยายลักษณะงาน 1035 1
สอนอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ 1188 0
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 1069 0
ไม่ใช่หน้าที่ 853 1
คุณครูผู้ยิ่งใหญ่ 5777 0
การให้ข้อมูลสำคัญต่องานบริการ 1039 0
บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย "ไบโอ" ทดแทนการใช้กล่องโฟม 1193 0
บันทึกงานปีใหม่ 891 0
Our Iceberg is Melting 1195 0
7 Habits of Highly Effective People 1229 0
Service Mind 813 0
ปัจฉิมบทแห่งวิชาการจัดการคุณภาพภาครัฐ 924 0
จาก CSR สู่ CSV มาเป็น CSI 1137 0
การจัดซื้อจัดจ้าง 975 0
Partnering Relationship 1501 2
Don’t do, Must do VS. Should do, Should not do 1332 1
ทุกคนคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลก แต่ไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง 1195 0
มุมมองที่แตกต่างบนพื้นฐานของศาสตร์เดียวกัน 886 0
จากปัญหาหมอกควันไฟสู่ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 867 0
การฝึกซ้อมต่อการเผชิญเหตุ 743 0
"Imagination is more important than knowledge" 790 0
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (ภาคต่อ) 876 0
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 869 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางาน 1301 1
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 3 1140 0
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 2 1193 0
การประเมินคุณภาพหลักสูตร 1083 1
ความเชื่อ 938 0
ส่งออกไทยติดลบต่อเนื่อง 6 เดือน 889 0
ความใส่ใจในรายละเอียด 1087 1
ความร่วมมือของศิษย์เก่ากับสถาบันการศึกษา 1108 0
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของหมู่บ้านเก่า 978 0
ห้องน้ำแสดงนิสัย 1068 0
Ecoful Town in Toyata City 1056 0
ข้อคิดจากผู้ใช้บัณฑิตในการสร้างบัณฑิตสู่สังคม 1171 0
อยากได้ผู้นำองค์กรแบบใด 991 1
การรื้อปรับระบบองค์กร (Reengineering) 1212 1
Knowledge Implication 1228 3
การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 1664 0
การบริการที่เหนือกว่าความคาดหวัง 993 0
Productivity ในการผลิตข้าวของไทย 1092 0
กฎ 1-95 ข้อง่าย ๆ ในการเปิดธุรกิจ 1339 3
แนวโน้มของเด็กไทย 1268 1
ประเทศไทยกับการจัดอันดับของโลก 1281 2
การจัดการเอกสารสำคัญในการเดินทาง 1115 1
นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) 1109 1
หนังสือแปล: ปัญหาเรื่องภาษา 838 1
GT 200 กับศิษย์เก่า ม.อ. 1068 1
Job Enrichment กับการปลูกฝังทัศนคติต่อการทำงานของนักศึกษา 1063 3
นวัตกรรมเริ่มต้นที่เรา (Innovation starts from within) 1054 1
์Next process is our customer 1292 2
ถอนผมหงอก : case study ทางการบริหาร 2191 3
วัฒนธรรมคุณภาพ 1406 2
ค่านิยมคนไทยยุคใหม่ 1026 3
PhotoMath : สร้างสรรค์หรือทำลาย [R] 26 1
Boundarylessness (ภาคต่อ) [R] 15 2
ฺBoundarylessness [R] 28 3
คน 1141 0
Everybody cares 1333 3
PSU Syndrome 1403 5
"ไหว้ครูแลกชั่วโมงกิจกรรม" แค่คิดก็ผิดแล้ว 1779 4
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนางาน” 1355 1
ควันหลงจากงาน Thailand Kaizen Award 2348 1
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 1111 0
วัฒนธรรมการเดินแถว 1376 1
Happy Healthy เคล็ดลับง่ายๆ แต่ทำได้ยาก 1307 1
ความงามในหน้าร้อน 1408 1
ชีวิตงามด้วยความดี 964 1
สถาบันพัฒนาคณาจารย์ 1078 0
บันทึกการสัมมนาคณะ 1230 4
Socialization การกล่อมเกลาทางสังคม 1614 4