นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2572
ความเห็น: 1

ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ

นำระบบธุรกิจมาพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อยกมาตรฐานและมูลค่า เป็นต้นแบบให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากของจริง
 

เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 52 คณะทรัพยฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มาจัดฝึกอบรมความรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice หรือ GAP) ให้นักศึกษาคณะ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 200 คน แสดงถึงความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่ง ที่เมื่อปีที่ก่อน ๆ มีเฉพาะการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น สำหรับปีมีการจัดบรรยายจากหน่วยที่ทำหน้าที่จริง คือ มกอช. มีการลงพื้นที่การดำเนินการจริงทั้งด้านการผลิตพืช สัตว์ และสัตว์น้ำ หลังจากนั้นก็มีการนำผลการดูงานมานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกด้าน

เท่าที่ดูผลการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้นำเสนอนั้น คิดว่านักศึกษาได้เรียนรู้ได้ดี เป็นที่พึงพอใจของวิทยากรและคณาจารย์ ดังนั้น คงจะได้มีการดำเนินการร่วมกับ มกอช. อีกในปีต่อ ๆ ไป ซึ่งในวันที่ 27 มค. 52 พอดี ผมและรองฯชุติมาได้ร่วมสัมมนาเรื่องเรื่อง ยางพาราเพื่อสร้างกิจกรรมการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรร่วมกันในปี 2552 นี้ จึงได้ขอพบท่าน ผอ.มกอช. เพื่อหารือถึงการดำเนินการร่วมกันในอนาคต ซึ่งก็ได้รับการตอบรับในหลักการ และมอบให้ท่าน ผอ. อุษา ดำเนินการปรึกษาหารือจัดทำรายละเอียดเพื่อทำงานร่วมกันต่อไป นับว่าเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นในเรื่องนี้

การจัดครั้งนี้ยังมีอาจารย์เข้าร่วมจากทุกภาควิชาที่ได้รับความรู้ตรงจาก มกอช.อีกด้วย อันจะนำไปเชื่อมโยงกับเนื้อวิชาที่เกี่ยวข้องได้อีกทางหนึ่ง  และคิดว่า อาจมีการจัดอบรมหลักสูตรให้เป็นผู้ตรวจประเมินร่วมกับ มกอช. ต่อไป พร้อมกับการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ด้วย  ความสำเร็จครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ ดร.อยุทธ์ หัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษตร ที่ได้ติดต่อประสานจนได้รับความอนุเคราะห์ ดำเนินการและการสนับสนุนจาก มกอช. ที่นอกจากการจัดวิทยากร กระบวนการแล้ว ยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่วนหนึ่งด้วย ขอบคุณรองคณบดี ดร.ชุติมาและทีมงาน อาจารย์และทุกท่านที่ช่วยกันดำเนินการ ขอบคุณนักศึกษาที่ตั้งใจในการอบรมเรียนรู้ (เพราะก่อนที่จะบรรยายมีวิทยากรถามว่านักศึกษาเวลาเรียนคุยกันจนไม่สนใจการบรรยายหรือไม่ แต่ไม่ปรากฎลักษณะดังกล่าวสำหรับนักศึกษาที่เข้าอบรม) ที่สำคัญคือขอบคุณ มกอช. ที่จัดส่งทั้งวิทยากรชั้นเยียม เจ้าหน้าที่ และ ผอ. ระดับหน่วยงนของ มกอช. มาถึงสองท่าน  

 ทีนี้ มาดูว่า GAP คืออะไร และสำคัญอย่างไรต่อการผลิตสินค้าเกษตร ในปัจจุบัน การผลิตสินค้ามีการซื้อขายกันอย่างกว้างขวาง สินค้าไทยหลายชนิดส่งไปทั้งยุโรป  อเมริกา ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ สิ่งที่สำคัญที่คือความปลอดภัย ซึ่งไม่ใช่ปลอดภัยเฉพาะตัวสินค้าหรืออาหาร แต่ปลอดภัยทั้งการใช้วัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สารเคมี แรงงาน รวมทั้งสวัสดิการสัตว์และสวัสดิการคน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยที่ว่า ทั้งสารตกค้าง เชื้อโรค และกระบวนการ หากเป็นการฆ่าสัตว์ต้องไม่เลี้ยงและฆ่าอย่างทรมาน อย่างที่เห็นในทีวี ว่าการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าสู้โรงฆ่า ต้องไม่ทำให้สัตว์ตระหนกตกใจ มีเวลาปรับตัวจากอุณหภูมิระหว่างขนส่ง  เพราะหากสัตว์ตระหนกตกใจอาจมีการสร้างสารบางอย่างที่มีผลเป็นสารก่อมะเร็งได้ เป็นต้น รวมทั้ง การผลิตต้องไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าต่อคน สัตว์ น้ำ อากาศ ดิน ทั้งการปนเปื้อน และอุณหภูมิโลก เรียกว่า ปลอดภัยทั้งกระบวนการ ผลผลิต และสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีข้อกำหนดที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ ความจริงก็เป็นความปลอดภัยของทุกคน ไม่เฉพาะการส่งออกเท่านั้น ในห้างใหญ่ ๆ ก็มีข้อกำหนดด้วย มิฉะนั้น จะไม่สามารถส่งสินค้าเข้าไปจำหน่ายได้

ดังนั้น ความรู้นี้จึงมีความสำคัญสำหรับบัณฑิตของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ขณะนี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นคณะแรก ๆ ของคณะด้านการเกษตรที่มีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังเช่นนี้  ซึ่งนับว่าเป็น ความก้าวหน้าของการผลิตบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ

นอกจากนี้ ยังจะมีโครงการอื่น ๆ จากภาคเอกชนและประสบการณ์จริง เช่น ความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดที่คณะร่วมมือกับร้าน 108 shop ที่จะจัดทั้งวิทยากรมาให้ความรู้ เปิดโอกาสให้เรียนรู้จากการดำเนินการจริง การส่งเสริมการอ่านของนักศึกษาของร้านหนังสือ เดอะแม็กกาซีน การพัฒนาความรู้ด้านกาแฟสดให้มีคุณภาพทางวิชาการจากร้อนกาแฟสดดอยช้างเพื่อยกระดับการผลิตกาแฟสดในภาคใต้ รวมทั้งนำระบบธุรกิจมาพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อยกมาตรฐานและมูลค่า เป็นต้นแบบให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากของจริง จึงขอขอบคุณภาคเอกชนที่เห็นปัญหาและให้ความร่วมมือในการผลิตบุคลากรดังกล่าว ซึ่งส่วนนี้ คณะไม่สามารถดำเนินการเองได้

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2552 16:53 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
อยุทธ์ [IP: 192.168.100.112]
10 กุมภาพันธ์ 2552 11:30
#40923

การฝึกอบรม GAP นั้น การติดต่อเริ่มแรกกับ มกอช.นั้น ท่าน รศ. ดร. จรัสศรี และ รศ. สพญ. อุษา ได้ให้ความกรุณาประสานงานกับบุคคลที่รู้จัก จึงทำให้การดำเนินการราบรื่น และได้ติดต่อกับ คุณ จิรานันท์ วาสุเทพรังสรรค์ ศิษย์เก่า ภาคสัตวศาสตร์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ มกอช. จึงทำให้การดำเนินการสะดวกยิ่งขึน จึงขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับ

 อยุทธ์

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.51.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ