นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1670
ความเห็น: 4

การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๒

การทำเพียงระบบ ตามทฤษฎีเท่านั้น ขาดการเชื่อมโยงกับของจริง

จาก ๑ http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/18220?page=1 มาต่อ ๒ 

๑. หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ 

สิ่งเหล่านี้ คือความจริงที่พบ ทราบ โดยไม่ต้องประเมิน แต่ระบบที่สร้างขึ้นมาเป็นการสร้างตามทฤษฎี จึงเห็นให้มี input process output PDCA จะทำกิจกรรมต้องสำรวจ ต้องประชุม ต้องมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ต้องมีแผนกลยุทธ์ ต้องมีการประเมินผลกิจกรรม ต้องมีการประเมินระบบ ต้องมีเอกสารหลักฐานรับรอง ทำเท่านี้ก็หมดแรงไป สอน วิจัย บริการวิชาการแล้ว  

บอกว่าลดตัวบ่งชี้ หากนับจำนวนก็เห็นจะจริง และแยกกันนับ ของ สกอ. สมศ. แต่สถาบันการศึกษาต้องทำทั้งระบบประกันคุณภาพภายใน ภายนอก และเมื่อดูเนื้อหา สาระ ไม่ได้ลดลง กลับเพิ่มขึ้น เช่น TQF ข้อเดียวก็เพิ่มงานมากมาย ทั้งเอกสารก่อนสอน รายงานหลังการสอน ทุกภาควิชา ทุกรายวิชา ยังต้องทำรายงานของหลักสูตรอีก  

ขอถามผู้ทำให้มีระบบนี้ ตอนที่ท่านเรียนก็ไม่มี TQF ทำไมท่านเรียนคุณภาพได้???? และแน่ใจหรือว่า มีแล้วจะมีคุณภาพการศึกษา ด้วยการเพิ่มงาน เพิ่มเอกสาร และยังไม่เห็นว่า บัณฑิตของไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศแล้วมีปัญหา จะมีปัญหาเฉพาะในยุโรปที่แต่ละประเทศที่มีระบบต่างกัน แต่คุณภาพไม่ได้ด้อยกว่ากัน และถึงมีระบบนี้ แต่หากการศึกษาไทยไม่ได้คุณภาพจริง ต่อไปก็คงมีปัญหาแน่ ๆ  

นี่เป็นการทำเพียงระบบ ตามทฤษฎีเท่านั้น ขาดการเชื่อมโยงกับของจริง อีกเช่นกัน 

๒. บิดเบือนทิศทาง

จากหนังสือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่เรียกว่า มคอ. ในเอกสารแนบท้าย ส่วนที่ ๑ ที่เป็นที่มาของกรอบมาตรฐานฯนี้ ระบุว่า มีการเคลื่อนย้าย ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ มีการเทียบโอนหน่วยกิตและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาระหว่างสถาบัน สิ่งนี้เป็นจริงหรือในประเทศไทย ??? และหากเป็นจริง มีปัญหาการเทียบโ อนจริงหรือ ?????? 

เคยได้ฟังผู้ทำระบบนี้ของ สกอ. บอกว่า ช่วยลดการจัดทำเอกสาร แต่ความจริงระบบนี้ต้องทำเอกสารอีก ๗ ฉบับ (มคอ. ๑-๗)  

ในประกาศเรื่องนี้ของ สกอ. ลงวันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๒ ข้อ ๖.๒ ระบว่า ผู้บริหารต้องจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและวิจัยอย่างเพียงพออย่างมีคุณภาพ  

ประกาศนี้ สกอ. ไม่ทราบหรือว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องรับงบประมาณจากรัฐ เมื่อรัฐจดสรรงบประมาณให้น้อย จะทำอย่างไรจึงจะเป็นไปตามประกาศนี้ หน่วยงานที่ประกาศนี้ต้องรับผิดชอบอะไรหรือไม่ หรือประกาศไปเรื่อยเปื่อยตามทฤษฎี

ประกาศนี้โดยกรรมการ กกอ. และในข้อ ๘.๑ ยังระบุว่า หลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันต้องแจ้ง สกอ. ภายใน ๓๐ วัน แต่ไม่กำหนดว่าทาง สกอ. รับทราบภายในกี่วัน จากความเป็นจริงใช้เวลานานมาก ๆ ใครรับผิดชอบต่อธรรมาภิบาลนี้

 
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 04 มกราคม 2554 17:58 แก้ไข: 04 มกราคม 2554 18:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
. [IP: 61.90.120.149]
05 มกราคม 2554 02:33
#62695

สวัสดีปีใหม่ครับ ดร.วัลลภ

เห็นด้วยกับความเห็นข้างต้น โดยผมเห็นว่าวิกฤตทางการศึกษาของชาติเกิดจากผู้บริหารระดับสูงของ สกอ.ล้วนขาดคุณสมบัติความรู้ Quality Management ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิรูปการศึกษา เพราะกฏหมายการศึกษาแห่งชาติหมวด 6 กำหนดให้มีระบบ QA ซึ่งหมายถึงต้องมีความรู้ Quality Management ตามมาตรฐานสากล

1. การขาดคุณสมบัติดังกล่าวทำให้หลง...แทนที่จะสร้างมาตรฐานคุณสมบัติ Qualification Standard ให้บุคลากร กลับไพล่ไปทำ TQF. ซึ่งเป็นคนละเรื่อง...เพราะไปเอาแบบอย่างมาจาก NQF.(National Qualifications Framework)ของอังกฤษซึ่งเป็นมาตรฐานในการถ่ายโอนหน่วยกิต เพราะประเทศอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษาเมื่อปี 2004

ประเทศไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา จึงไม่จำเป็นต้องทำ TQF. แต่จำเป็นต้องทำ Qualifications Standard เพื่อใช้ในการบริหาร Workforce.

2. การมี 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน SAR มีองค์ประกอบ 9 รายการ และมีมาตรฐาน 7 หมวดตามโครงร่างองค์กร Organizational Profile

เมื่อมีวิกฤตย่อมมีโอกาส วิกฤตคือ Disqualified ของผู้บริหารระดับสูงของ สกอ. โอกาส คือ ให้โอกาส Training เรื่อง Quality Management ให้ท่านอาวุโสทั้งหลาย

ความเห็นของผมมาจากใจจริง และ เห็นว่า ม.อ.จะเป็นหลักสำคัญที่ช่วยชาติให้ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต

เหตุผลคือ ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญเรื่อง Quality Management เช่น Baldrige Criteria มากที่สุดเพราะ ม.อ.รู้ว่า Set of management practices คือหัวใจของการบริหารดังกล่าวและตัว D (Deployment) เช่นการออกแบบ SOPทำให้ประสบความสำเร็จในการบริหารประเภทนี้

The idea of deployment of Quality Management principles and practices is a central issue in judging for the Baldrige Award. In the Baldrige Criteria, deployment addresses the extent to which an organization has implemented and uses process and quality practices as standard operating procedure.

For more information see: Thomas H. Berry, Managing the Total Quality Transformation (New York: McGraw-Hill,1991).

 

สวัสดีปีใหม่ครับ

ขอบคุณที่ยังตามมาแลกเปลี่ยน ที่เขียนเพราะเห็นว่ายังไปไม่ตรงจุดการพัฒนาคุณการศึกษาเพื่อคนไทย และดูเหมือนยิ่งทำยิ่งหลง เสียเวลามากขึ้นกับระบบ ผลจริงไม่พัฒนา เพราะหาเหตุจริงไม่เจอ

ดีใจครับ ...ที่ผู้บริหารระดับสูงเช่นอาจารย์รู้ว่าอะไรเป็นอะไร

ขอบคุณ อ.Smarn  เสียดายที่รู้แต่ทำให้ถูกต้องไม่ได้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.220.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ