นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1849
ความเห็น: 1

เมื่อถูกชวนไปทำความดี: 2 ความดี

ลักษณะความดี 12 ข้อ หากมีในทุกคน น่าจะทำให้ประเทศไทยน่าอยู่ อยู่กันอย่างเป็นสุข ซึ่งก็เป็นลักษณะและวัฒนธรรมความเป็นไทย น่าทำงานด้วย

นอกจากการเฟ้นหาทูตความดีตามแล้ว ยังมีโครงการ สมุดสะสมความดี  D Passport โดยพยายามร่วมมือกับภาคเอกชนผู้ประกอบการ ให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการับคนเข้าทำงานในอนาคตด้วย นอกจากความรู้ ความสามารถ คือ เป็นส่วนแสดงความดี

ความดีที่จะบันทึกได้ต้องเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จึงได้รับการรับรองจากเครือข่าย และสะสมตามหลักเกณฑ์ ซึ่งความดีมี 12 ลักษณะ

 1.  เสียสละ คือ การแบ่งปัน กำลังทรัพย์ แรงกาย และเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 2. ขยัน คือ ขยันหมั่นเพียรในการเรียน การทำงาน และการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 3. ประหยัด คือ รู้จักกิน รู้จักใช้ รู้จักออม 
 4. ซื่อสัตย์ คือ ซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งกาย วาจา ใจ ไม่คดโกงผู้อื่น
 5. มีวินัย คือ รักษากฎ ระเบียบ กติกา มารยาท ที่หน่วยงานและองค์กรกำหนด
 6. สุภาพ คือ ความสุภาพ อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะและกิรกยามารยาทที่ดี ทั้งกายและวาจา
 7. สามัคคี คือ ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่
 8. มีน้ำใจ คือ การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตอาสา
 9. สะอาด คือ การทำร่างกายให้สะอาด ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมให้สะอาด เรียบร้อย
 10. กตัญญู คือ การตอบแทนในสิ่งที่ดีและถูกต้องต่อผู้มีพระคุณ
 11. ใฝ่รู้ คือ การเรียนรู้ในห้องเรียนและการอ่านหนังสือ
 12. บริสุทธิ์ คือ การรักษาศัล 5 การปฏิบัติธรรมและการทำบุญในโอกาสต่าง ๆ และการละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด

ลักษณะความดี 12 ข้อ หากมีในทุกคน น่าจะทำให้ประเทศไทยน่าอยู่ อยู่กันอย่างเป็นสุข ซึ่งก็เป็นลักษณะและวัฒนธรรมความเป็นไทย น่าทำงานด้วย

หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 กันยายน 2554 20:25 แก้ไข: 26 กันยายน 2554 19:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มีประโยชน์ และนำไปใช้ได้ครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.88.35
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ