นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1404
ความเห็น: 0

ความพร้อมภาคเกษตรในการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ภาคการผลิตสินค้าการเกษตรทุกด้าน ทั้งระบบ กระบวนการ คุณภาพ มาตรฐาน นั้นมีความพร้อมและประเทศไทยมีความนำในอาเซียน

24 ส.ค.2555 ได้มาร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านอุดมศึกษาและแนวทางการผลิตบัณฑิตสาขาการเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จัดโดย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดเพชรบุรี

โดยมีวิทยากร อันได้แก่

ศ.ดร. วิจิตร ศรีสะอ้าน บรรยายในหัวข้อ แนวทางการเตรียมการอุดมศึกษาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา บรรยายในหัวข้อ แนวทางการจัดการศึกษาด้านการเกษตรไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

และการอภิปราย เรื่อง แรงงาน โอกาสการลงทุน และการค้าสินค้าเกษตรไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  • โดยมีผู้ร่วมอภิปราย ด้านสินค้าปศุสัตว์ โดยนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
  • สินค้าสัตว์น้ำโดยนายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย
  • สินค้าพืชผักผลไม้และโลจิสติก โดยผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกพืชผักผลไม้ และ
  • ด้านภาษีและการค้าโดยอดีตฑูตพาณิชย์ประจำภาคพื้นยุโรปและอาฟริกา

ภาพรวมของภาคการผลิตสินค้าการเกษตรทุกด้าน ทั้งระบบ กระบวนการ คุณภาพ มาตรฐาน นั้นมีความพร้อมและประเทศไทยมีความนำในอาเซียน

ในด้านหลักสูตรควรมีเนื้อหาการผลิตที่ให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าแทนการขายเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าต่ำ 

ด้านบัณฑิตต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ต้องมีความสามารถปรับตัวได้กับวัฒนธรรมที่หลากหลายและพร้อมในการปฏิบัติงานในหลากหลายพื้นที่ไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศไทย

และต้องตื่นตัวศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี ระเบียบทางการค้า มาตรฐานการผลิต และโลจิิสติกทั้งในและระหว่างประเทศ

สิ่งเหล่านี้คือความท้าทายในการจัดการศึกษาสาขาการเกษตร ที่เป็นพื้นฐานของประเทศและความสำคัญของโลกในความั่นคงด้านอาหารและมนุษยชาติ สำหรับสินค้าพืช ผัก ผลไม้ ต้องการการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อให้สามารถส่งสินค้าที่มีคุณภาพสู่ตลาดได้

วิทยากรได้เน้นว่า ผู้ที่ต้องปรับเปลี่ยน ปรับตัว ปรับทิศทาง ปรับเนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน คือ อาจารย์ผู้สอน เป็นอันดับแรก

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 สิงหาคม 2555 21:22 แก้ไข: 26 สิงหาคม 2555 20:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pai และ Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.255.5
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ