นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1314
comment: 0

เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 3.กองทุนวิจัยคณะ

ต้องไม่นำรายได้จากค่าหน่วยกิตนักศึกษามาสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์เพราะไม่เป็นธรรมแก่นักศึกษา

ระบบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออกระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัย ทั้งของระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน

โดยต้องตั้งงบประมาณรายได้เข้ากองทุนวิจัยไม่น้อยกว่า 10% ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานต้องดำเนินการ หากไม่ดำเนินการผู้บริหารมีความผิดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ที่ว่า ไม่น้อยกว่า 10% ของรายได้หลังจากหักเข้ามหาวิทยาลัย คือ เมื่อรายได้ทุกแหล่งเข้ามา ต้องหัก 10% เข้ากองทุนวิจัยเป็นเบื้องต้นก่อน

และเมื่อถึงปลายปีงบประมาณ หากคณะมีรายได้มากกว่าการใช้จ่าย ให้พิจารณาว่าจะนำไปสมทบเข้ากองทุนเพิ่มหรือไม่ ซึ่งเท่าที่ผ่านมาคณะหักสมทบเพิ่มไม่น้อยกว่า 1% ยกเว้นว่าไม่มีเงินเหลือ

ซึ่งเงินส่วนนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติต้องบริหารให้เป็นธรรมาภิบาลและมั่นคงต่ออนาคตของคณะเช่นกัน โดย

1. สนับสนุนการวิจัยวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ที่มีเงื่อนไขว่า ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัยไม่เพียงพอ ต้องมีการตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐานระดับชาติเป็นอย่างน้อย และต้องเป็นไปตามแผนการการทำวิจัยของโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อให้ผู้เรียนต้องตั้งใจเรียน ตั้งใจทำวิทยานิพนธ์ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาโดยเร็ว หากทำไม่ได้จะไม่ได้รับบางส่วนสุดท้ายที่คณะหักไว้ตามระเบียบ

 2. สนับสนุนการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์บางส่วน เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา และให้อาจารย์ เป็นที่รู้จักในเวทีวิชาการ

 3. สนับสนุนการวิจัยของอาจารย์ใหม่ อาจารย์ในกรณีเร่งด่วน เพื่อสร้างผลงานวิจัยเบื้องต้นสำหรับการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ

4. สนับสนุนส่วนสมทบโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เช่น สกว. และมหาวิทยาลัย ทั้งการตั้งสถานวิจัย หน่วยวิจัย  

5. สนับสนุนการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนันสนุน

ซึ่งกิจกรรมคณะสนับสนุนการวิจัย จะให้อย่างจำกัด และตามข้อกำหนดเท่านั้น

แต่หากต้องการสนับสนุนมาก ๆ ต้องเป็นการทำวิจัยแล้วสามารถนำไปสู่การบริการวิชาการที่สร้างเงินรายได้กลับคืนได้ เช่น ได้พันธุ์ปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตต้นกล้าจำหน่ายได้ เป็นต้น

จะเห็นคณะทรัพยากรธรรมชาติ ใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยตามความจำเป็นเท่านั้น ส่วนจะใช้ในจำนวนมาก ก็ต่อเมื่อสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินของคณะ คือต้องมีผลวิจัยการวิจัยเพื่อนำไปสู่การบริการวิชาการที่สามารถสร้างรายได้คืนได้เท่านั้น

งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ต้องส่งขอเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ

คือ ระบบการใช้จ่ายงบประมาณที่มาจากเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ทุกกิจกรรมต้องไปตามระบบธรรมาภิบาล และสร้างความมั่นคงของคณะ

ต้องไม่นำรายได้จากค่าหน่วยกิตนักศึกษามาสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์เพราะไม่เป็นธรรมแก่นักศึกษา

อาจารย์ที่เก่งต้องสามารถหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนได้ ไม่ใช่ต้องให้คณะสนับสนุน โดยเฉพาะเงินจากค่าหน่วยกิต และการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์

นื่องจากไม่เป็นธรรมต่อนักศึกษาที่ต้องจ่ายเงินมาเพื่อให้อาจารย์ทำวิจัยเพื่อการแสดงความเก่งในการตีพิมพ์เท่านั้น เพราะที่ยิ่งทำ รายได้ยิ่งหมดไป จึงไม่สามารถสร้างความมั่นคงให้คณะได้ และเป็นการทำลายคณะ

ดังนั้น การวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ต้องแสดงความเก่งด้วยการเสนอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่มากพอ

คณะไม่สนับสนุนให้นำเงินรายได้ไปทำวิจัยเพื่อการตีพิมพ์นั้น ยกเว้นในส่วนของอาจารย์ใหม่ และนักศึกษา เพื่อการสร้างผลงานและประวัติอาจารย์ำ เพื่อสร้างอนาคต คือให้พร้อมสำหรับการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 มกราคม 2556 19:45 แก้ไข: 30 มกราคม 2556 19:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.239.192.241
Message:  
Load Editor
   
Cancel or