นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 37 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
pmqa กับการพัฒนางาน 2603 9
เตือนภัยใน ม.อ. 1493 5
การกรีดยาง 4856 31
ผลการประเมินการเผยแพร่งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย สกว. 1650 0
คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa 1687 2
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ 2587 9
เมื่อต้องสวมมงคลให้คู่บ่าว 12684 3
อันเนื่องจาก PMQA 2256 13
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓ 1883 4
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๒ 2307 5
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑ 3594 4
ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม 2936 2
ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว 4289 0
คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1960 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๓ การชี้วัดที่มากและเหมามั่ว 1665 2
การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน 1900 2
ก้าวอีกขั้นของบัณฑิตเกษตรนักจัดการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1374 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๒ ระบบที่ซ้ำซ้อนและไม่สะท้อนความจริง 2060 0
Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน 2599 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๑ คุณภาพการศึกษา 1808 1
PMQA จาก MBNQA 4463 7
ปีใหม่ ได้เวลาประเมินตนเอง 1788 1
Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 1703 1
ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เท่านั้น) 4286 30
Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน 2897 6
Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน 1705 3
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ 2261 7
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1911 4
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 2007 0
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล 2088 2
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์ 2909 2
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA 2372 5
OFI ใน PMQA 3943 9
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2119 3
I AM READY 4964 0
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒ 1435 0
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า) 1868 5
การประเมินงานต้องการการพัฒนา 1420 0
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก 2038 4
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ 3400 5
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง 8378 10
แจ้งข่าวชาว ม.อ. 1466 3
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา 1607 2
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4343 3
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง 6919 4
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1928 0
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล 1712 3
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร 1849 1
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์ 2598 10
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง 2689 5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ 2029 3
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 2773 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 3976 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1603 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 23264 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1682 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1854 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1469 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 1784 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 1926 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 2052 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1623 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21344 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1877 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2719 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1535 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 3113 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5569 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 2166 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 1764 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1756 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 1935 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2415 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 2802 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 14198 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 6013 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 1827 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2690 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 2883 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3357 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 2237 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 2049 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 2128 0
ข้อคิดสะกิดไทย 2124 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 2067 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 2139 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2505 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 3056 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 1869 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 8076 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1774 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 1682 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 1825 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 1880 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 1943 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 1818 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 30651 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 2194 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1553 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1780 3