นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 2114
ความเห็น: 0

ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานในการประชุมสัมมนา ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6

http://www.agri_system.psu.ac.th/index.html

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอ(ภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์) ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6

ร ะ บ บ เ ก ษ ต ร เ พื่ อ ชี วิ ต แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

Agricultural Systems-Save the World to Save Life

    ด้วย ม.อ.จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2553 โรงแรมเจบี หาดใหญ่ ในการนี้ขอเชิญชวนท่าน รวมทั้งนักศึกษา ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอ(ภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์)
**โดยในขั้นแรกขอเชิญส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 30 มีนาคม  2553
ประเด็นหัวข้อในการประชุมสัมมนาวิชาการ

1 ระบบเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพ และ ชุมชน ประกอบด้วยผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรในระดับต่างๆ ได้แก่

- ระบบการปลูกพืช ระบบการเลี้ยงสัตว์ และ ระบบประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ระบบการทำฟาร์ม (Farming Systems)
- ระบบเศรษฐกิจและสังคมการเกษตร ( Agrarian Systems )

  

2 รูปแบบของระบบเกษตรเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เช่น

- รูปแบบระบบเกษตรยั่งยืน
- รูปแบบระบบเกษตรเชิงสร้างสรรค์
- รูปแบบระบบเกษตรที่นำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่
- หัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและระบบการเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีทางการเกษตรที่นำไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
  

3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการเกษตร และการจัดการทรัพยากรเกษตร เช่น

- การศึกษาเกี่ยวกับแบบจำลองระบบเกษตร ในระดับต่างๆ
- ระบบสารสนเทศทางการเกษตร
- การวิเคราะห์และประเมินระบบเกษตร
- การจัดการที่ดิน ลุ่มน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ  และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการhttp://www.agri_system.psu.ac.th/index.html

หน่วยงานรับผิดชอบ และหน่วยงานสนับสนุน
  หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ กรมวิชาการเกษตร
  หน่วยงานสนับสนุน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.223.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ