นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 1362
ความเห็น: 0

ทรัพย_ธกส กับความร่วมมือทางวิชาการ

อีกหนึ่งบทบาทความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับ ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

    เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา  โดย รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา คณบดีรศ.ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  และคณะผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ นายวิชิต  ว่องกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการมีเจตจำนงอย่างแน่วแน่ที่จะร่วมมือกันในการพัฒนางานด้านการเกษตร จึงได้กำหนดข้อตกลงเพื่อความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดย..

ได้ตระหนักถึงตระหนักถึงความสำคัญร่วมกันในการร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านการเกษตร ให้สามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกษตรและสังคมศาสตร์ที่เน้นสังคมเกษตร ไปพัฒนาระบบการผลิต การตลาด องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์ในภาคเกษตร ให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยรวมต่อไป

   อันมีกรอบความร่วมมือดังนี้ ..

ด้านการเรียนการสอน การวิจัย  และการบริการวิชาการ

1) ร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ การพัฒนางานด้านการเกษตร รวมทั้งแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักวิจัยในกิจกรรมร่วมระหว่างสองสถาบัน ภายใต้ความเคารพในบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน

   2 ) ร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการ  การแลกเปลี่ยนข่าวสารและเอกสาร  การจัดทำฐานข้อมูลทางวิชาการ  และการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภูมิภาค

 

ด้านการพัฒนาบุคลากร

     1) ร่วมมือจัดการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทั้งสองหน่วยงานด้านการเกษตร

     2) ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะให้การสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการฝึกปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการเกษตร ตลอดจนการศึกษาดูงานในด้านที่เกี่ยวข้อง

      3 ) คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิของบุคลากรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 02 September 2013 13:43 Modified: 02 September 2013 13:48 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ