นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 1687
ความเห็น: 0

โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (5) : การป้องกัน การควบคุมโรค

นำเสนอเป็นการเบื้องต้นแล้ว กับการรู้จักเชื้อสาเหตุโรค  แหล่งที่มาของเชื้อสาเหตุโรค ระดับของความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืช .. จากบันทึกที่ผ่านๆ มา พื้นที่ที่ปลูกกล้วย..จำเป็นมากที่จะต้องมีการควบคุมและป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย ได้ฝากข้อมูลไว้ด้วนี้


หลักการควบคุมและป้องกันกำจัดศัตรูพืช 

         การควบคุมและป้องกันกำจัดศัตรูพืช หมายถึงวิธีการใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลด หรือหยุดยั้ง หรือทำลาย หรือขัดขวางการก่อความเสียหายของศัตรูพืช ให้อยู่ในระดับต่ำกว่าระดับเศรษฐกิจ หรือให้หมดไปโดยสิ้นเชิง การจะใช้วิธีการใด ๆ ทั้งนี้แล้วแต่ชนิดของศัตรูพืช ปริมาณความหนาแน่นของศัตรูพืช และชนิดของพืชปลูก โดยทั่วไปมีหลักการสำหรับการควบคุมและป้องกันกำจัดศัตรูพืช 4 ประการสำคัญ คือ

             1) การหลีกเลี่ยง (avoidance) ได้แก่ การไม่ปลูกพืชในแหล่งที่มีศัตรูพืชนั้น ๆ แพร่ระบาด การจัดระบบปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลดต่อการเกิดของศัตรูพืช การใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีการรับรองว่าปราศจากศัตรูพืช (certified seed) การใช้กฎหมายกักกันพืช (quarantine law) เพื่อหลีกเลี่ยงการนำศัตรูพืชจากแหล่งอื่น ๆ เข้ามาในแหล่งปลูก

             2) การกำจัดศัตรูพืชให้หมดสิ้นไป (eradication) ได้แก่ การทำลายศัตรูพืชให้หมดสิ้นไปก่อนการปลูกพืช เช่น การเผาทำลายพืชที่เป็นโรค การเผาทำลายวัชพืช การไถพรวนตากดินไว้ก่อนปลูก หลักการนี้ควรใช้กับศัตรูที่มีระดับเศรษฐกิจต่ำ และจำเป็นต้องควบคุมให้หมดสิ้นอย่างสิ้นเชิง

             3) การป้องกัน (protection) ได้แก่การสร้างสิ่งกีดขวางระหว่างพืชปลูกกับศัตรูพืช เช่น การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช การใช้การควบคุมทางชีววิธี การกำจัดพาหะของศัตรูพืช การใช้พันธุ์ต้านทาน

             4) การรักษา (therapy) ได้แก่การกำจัดหรือบรรเทาผลเสียภายหลังจากที่ศัตรูพืชได้เข้ามาแพร่ระบาดแล้ว แต่ยังไม่ถึงระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจ หลักการนี้มักใช้กับศัตรูพืชจำพวกโรคพืชมากกว่าศัตรูชนิดอื่น และมักใช้กับพืชพวกไม้ผลยืนต้นมากกว่าพืชล้มลุก

 

 

วิธีการควบคุมและป้องกันกำจัดโรค 

             1) วิธีกล (mechanical method) เป็นวิธีการใช้เครื่องมืออย่างง่าย ๆ เพื่อทำลายหรือป้องกันเชื้อสาเหตุโรคพืช วิธีการนี้เหมาะกับการกสิกรรมขนาดเล็ก และมีแรงงานว่าง

             1.1) ทำลายต้นเป็นโรค ด้วยแรงคน เครื่องมือกล หรือการฉีดสารกำจัดวัชพืชเข้าลำต้น

             1.2) การเผาทำลายส่วนของพืชที่ถูกเชื้อสาเหตุโรคเข้าทำลาย วิธีการนี้มักจะดำเนินการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชแล้ว

             1.3) การใช้กับดักจับแมลงศัตรูที่เป็นพาหะนำโรค

             2) วิธีการทางฟิสิกส์ (physical method) เป็นการใช้คลื่นความร้อน คลื่นเสียง อุณหภูมิ รังสี หรือไฟฟ้า ในการขับไล่แมลงศัตรูที่เป็นพาหะนำโรค

             3) วิธีการเขตกรรม (cultural method) เป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และแพร่ระบาดของศัตรูพืช โดยอาศัยวิธีการเขตกรรมต่าง ๆ เช่น

             3.1) การไถพรวนตากหน้าดินไว้ก่อนการปลูกพืชให้แสงแดดและความร้อนทำลายเชื้อโรคพืชให้ลดน้อยลง

             3.2) การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรคพืช เช่น ปลูกธัญพืช ในดินที่ปลูกพืชหมุนเวียนเชื้ออยู่ได้ 2-10 ปี แต่ในดินรกร้าง (ไม่ทำเกษตร) เชื้อจะค่อย ๆ ลดลง จนไม่ก่อให้เกิดโรคกับพืช ในต่างประเทศพบว่าการปลูกดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes patula) สามารถลดปริมาณเชื้อในดิน

             3.3) การเลือกพื้นที่ปลูกในพื้นที่ที่ไม่ปรากฏการระบาดของศัตรูพืชมาก่อน

             3.4) บำรุงพืชปลูกให้แข็งแรง ทนทานต่อการทำลายของเชื้อโรค เช่น การใส่ปุ๋ยบำรุงต้น

             3.5) ลดการแพร่กระจายเชื้อในแปลงปลูก ด้วยการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการเกษตรด้วยน้ำยาซักผ้าขาว (Sodium hypochlorite 6%) ทุกครั้งที่ตัดทำลายต้นที่เป็นโรค ทั้งนี้เชื้อสามารถแพร่กระจายโดยเครื่องมือเกษตร (จอบ มีด พร้า) แมลงพาหะ เศษซากพืช ดินที่ปนเปื้อน การติดต่อระหว่างรากพืชที่เป็นโรคกับพืชปกติ น้ำที่ไหลบ่า น้ำใต้ดิน แม่น้ำ ลำธาร ท่อนพันธุ์จากสวนที่เป็นโรค แมลง สัตว์ในธรรมชาติ สัตว์เลี้ยง และมนุษย์

             3.6) ใช้ถุงพลาสติกสีฟ้าห่อหุ้มเครือกล้วย เพื่อปกป้องพืชจากแมลงพาหะ และทำการตัดปลีกล้วยซึ่งจะทำให้ผลกล้วยสมบูรณ์ เครือใหญ่ ทั้งยังลดการติดเชื้อแบคทีเรีย

             3.7) การใช้พันธุ์ทนทาน โดยการคัดเลือกเพื่อหาพันธุ์ที่แข็งแรงต้านทานต่อศัตรูพืช

             3.8) การใส่ปุ๋ยที่มีองค์ประกอบของ nitrogen (2.7%) phosphorus (1.7%) potassium (5%) fulvic acids (12) humic acids (5%)

             3.9) เติม Calfos (phosphoric fertilizer + calcium + other elements) หรือหินฟอสเฟต (Rock Phosphate) ลงในดิน

             4) วิธีการทางชีววิธี (biological method) เป็นวิธีการใช้ศัตรูธรรมชาติให้ควบคุมศัตรูพืชโดยอาศัยหลักการสมดุลธรรมชาติ เช่น เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus Streptomyces Pseudomonas สำหรับภาคใต้ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ หรือภาควิชาการจัดการศัตรูพืช ตั้งอยู่ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (074-28-6228, 074-28-6102, 074-28-6111)

             5) วิธีทางกฎหมาย (legal control) เป็นวิธีการทางกฎหมายโดยการห้าม และระบุโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน เช่น กฎหมายกักกันพืช และพระราชบัญญัติกักกันพืช ทั้งนี้การนำเข้าพืชหรือวัสดุการเกษตรบางชนิดจากต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและพระราชบัญญัตินี้ โดยการผ่านด่านกักกันพืชเพื่อตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ให้แน่ใจว่าไม่มีศัตรูพืชติดเข้ามาด้วย การกักกันพืชเป็นหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ออกใบรับรองให้แก่การส่งวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์เกษตรบางชนิดออกต่างประเทศด้วย

          6) วิธีการใช้สารเคมีควบคุม (chemical method) เป็นวิธีการใช้สารเคมีเพื่อกำจัด ทำลาย หรือป้องกันศัตรูพืชโดยตรง วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมเพราะสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี แต่ก็เป็นวิธีการที่มีอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ถ้าหากใช้อย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดความรู้ความเข้าใจในสารเคมี นอกจากนี้ยังพบว่า ศัตรูพืชหลายชนิดมีความสามารถปรับตัวให้ทนทานต่อสารเคมีบางชนิดได้อย่างรวดเร็ว
 

 

 

.. สำหรับท่านที่สงสัย ไม่มั่นใจ ว่าสวนของท่านพบเจอปัญหานี้หรือไม่ หรือปัญหาใดๆ ด้านการเกษตร ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ งานบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ โทร. 074 286059 ที่นี่จะประสานงานการติดต่อ .

created: 29 Febuary 2016 00:50 Modified: 29 Febuary 2016 00:55 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา and Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.223.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ