นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

(0) มหาวิทยาลัยเหนือ_ใต้ กับความร่วมมือทางวิชาการ

สกอ.ภาคเหนือตอนบนร่วมปรึกษาความร่วมมือทางวิชาและการวิจัยร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้ประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)ภาคเหนือตอนบน เข้าเยือนคณบดี... more »
By ศรีนรา   created: 29 September 2014 10:27 Modified: 29 September 2014 10:32 [ Report Abuse ]

(0) แพะทรัพย์ ม.อ. : บริการวิชาการ

เจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์และตัวแทนเครือข่ายเกษตร เยือนศูนย์แพะฯ ม.อ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ อ.คลองหอยโข่ง ม.อ. ได้มีโอกาสได้ต้อนคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การรับรองพันธุ์และฟาร์มผลิตจำหน่ายพันธุ์แพะ"จ... more »
By ศรีนรา   created: 16 September 2014 15:41 Modified: 17 September 2014 07:43 [ Report Abuse ]

(12) มอบธรรมชาติกลับคืนสู่ดิน : ปอเทืองอร่าม ณ แดน ม.อ.

ที่นี่..คือสัญลักษณ์ของเด็กเกษตร คณะทรัพยฯ ที่ที่ปลูกผักปลอดภัยไร้สารพิษ ที่นี่..คือที่จำหน่ายผักของมือใหม่หัดขายให้แก่ชุมชน หลายเดือนที่ผ่านมา เราเหยีบย่ำบนผืนดินที่นี่ เราใช้พื้นที่ตรงนี้ในการไถพรวน ปลูกผัก รถน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดแมล... more »
By ศรีนรา   created: 21 January 2014 01:42 Modified: 22 January 2014 10:12 [ Report Abuse ]

(0) ทรัพย_ธกส กับความร่วมมือทางวิชาการ

อีกหนึ่งบทบาทความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา โดย รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา คณบดีรศ.ดร.ชาญชัย ธนาว... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 02 September 2013 13:43 Modified: 02 September 2013 13:48 [ Report Abuse ]

(0) Qอาสา_2556

ขอเชิญ เกษตรกร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตพืชอาหารที่ดี (GAP)อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อกม.) นักศึกษา และผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรQ อาสา 17 - 19... more »
By ศรีนรา   created: 10 July 2013 20:44 Modified: 11 July 2013 10:16 [ Report Abuse ]

(0) ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ : นักปรับปรุงพันธ์ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดี.. บุคลากรภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ แสดงความยินดีกับศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ด้วยการเชิญท่านไปร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมทั้งเรียนถามถึงความสำเร็จในฐานะของ "ครู" ผู้ให้คว... more »
By ศรีนรา   created: 28 Febuary 2013 21:50 Modified: 01 March 2013 12:31 [ Report Abuse ]

(0) งานวิจัย ม.อ. สร้างงานคน

กำลังจะหาวีดิทัศน์เพื่อนำมาประกอบงานสอนให้นักศึกษาชม..บังเอิญพบวีดิโอชุดนี้อ้างอิงถึงงานการวิจัยของชาว ม.อ. ที่เค้านำมาใช้ประโยชย์ได้จริง ในนาที 4.50ที่ชุกคิดเป็นแนวทางการดำรงชีวิต .. เชิญชม... ขอขอบคุณรายการกินอยู่คืhttp://www.youtube.com/watch... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 15 January 2013 16:41 Modified: 15 January 2013 16:43 [ Report Abuse ]

(0) ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตร ในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) มีการเปิดความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC)ในปี2558 นี้.. ประเทศไทยจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการก้าวสู้การเปิดความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะธุรกิจการเกษ... more »
By ศรีนรา   created: 18 July 2012 22:59 Modified: 18 July 2012 23:02 [ Report Abuse ]

(4) ฟัง : เตรียมความพร้อมทางการเกษตรก่อนถึงหน้าฝน

share-ชวน-ฟัง-เตรียมความพร้อมทางการเกษตรก่อนถึงหน้าฝน(1) ด้วยการกด >ในปุ่มสีส้ม ให้แสดงผล ll ตอนต่อไป..โปรดติดตาม... (ทดลองออกอากาศทางสถานีshare) more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 05 July 2012 18:04 Modified: 05 July 2012 18:12 [ Report Abuse ]

(0) Qอาสา2555

คณะทรัพยากรธรรมชาติอาสา นำพาการเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร Q อาสา 11-13 กรกฎาคม 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ... ผู้เข้ารับการอบรมเป็น Q อาสา ที่มีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยอาหาร และการจัดการกระบวนการผลิตในฟาร์ม ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 05 July 2012 16:18 Modified: 05 July 2012 18:39 [ Report Abuse ]