นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3741
ความเห็น: 5

สสส.ประสานพลังภาครัฐ 17 องค์กร สร้างสุข โดย ม.อ.เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมลงนาม

สสส.ประสานพลังภาครัฐ 17 องค์กร สร้างสุข โดย ม.อ.เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมลงนาม

 

            17 องค์กรภาครัฐ สสส และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  ยกระดับความสุขการทำงานภาครัฐ  โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ม.อ.ร่วมลงนาม   อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดสู่การปฎิบัติ  พร้อมด้วย นักสร้างสุของค์กร ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย นางเมตตา ชุมอินทร์ นางรัตติยา เขียวแป้น นายคมกริช ชนะศรี  และนางวราภรณ์ ชวพงษ์ เข้าร่วมพิธี เมือ วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค


             17 องค์กรภาครัฐที่ร่วมลงนาม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   กรมชลประทาน  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  กรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กรมราชทัณฑ์ ราชบัณฑิตยสถาน  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมประมง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันอุดมที่ได้เข้าร่วมโครงการ


อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า  สมัยก่อนการจ้างงาน จะเป็นลักษณะคุณต้องทำงานให้ดี แล้วหน่วยงานจะดูแลคุณ   แนวคิดดังกล่าวเปลี่ยนแปลงแล้วต้องดูแลให้บุคลากรให้มีความสุขก่อน ถ้าเขามีความสุขกับงาน ในที่ทำงาน เขาก็จะทุ่มเท  ให้กับองค์กร  องค์กรต้องยื่นมือไปก่อน ส่งจะส่งผลให้งานดี   ทั้งนี้ความแตกต่างของสถาบันการศึกษากับส่วนราชการอื่นคือประเภทของบุคลากรมีมากกว่า  เรามีข้าราชการ  ลูกจ้าประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย การดูแลไม่เหมือนกัน ต้องสร้างระบบสวัสดิการขึ้นมาเอง   โครงสร้างเงินเดือนไม่เหมือนกัน   มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นกว่าเพราะมีบุคลากรหลายประเภทที่ต้องดูแลให้มีความสุข

ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานภาครัฐ กล่าวว่า  ปัจจุบันส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างลดอัตรากำลังและงบประมาณ จากการสำรวจพบว่าข้าราชการมีความเครียดรอบด้าน ทำให้คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงานลดลงจาก 6 ปัจจัยหลัก คือ 1. สภาพการทำงาน  การปรับตัว 2. บทบาทหน้าที่ในการทำงาน 3.ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 4.ความกังวลใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ 5.การมีส่วนร่วมในองค์กร  6. ปัจจัยภายนอก เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ  โดยพบว่า 4 ใน 5 ของข้าราชการมีหนี้สิน ถึงแม้ส่วนใหญ่บริหารจัดการได้ แต่ก็ยอมรับว่าเป็นภาระที่หนักมาก    กว่าร้อยละ 20 มีความเครียดสูง และยังมีปัญหาสุขภาพ โดยมีโรคประจำตัวมากถึง 1 ใน  3 ของข้าราชการทั้งหมด

ทพ.กฤษดา เรืองอารย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส กล่าวว่า  แผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ มีระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ กันยายน 2555 ถึง กันยายน 2557  เริ่มด้วยการอบรม ตั้งเป้าสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับต้นกล้า อย่างน้อย 400 คน จาก 17 องค์กร ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคที่เข้าร่วมโครงการ มีการประเมินคุณภาพชีวิตการทำงานที่นำมาปรับให้เหมาะสมกับระบบราชการ คือ เครื่องมือวัดความสุข 8 ประการ  ได้แก่

Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ

Happy Heart (น้ำใจงาม)     มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน

Happy Soul (ทางสงบ)     มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

Happy Relax (ผ่อนคลาย)      รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต

Happy Brain (หาความรู้)     การศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา

Happy Money (ปลอดหนี้)     มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้

Happy Family (ครอบครัวดี)     มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง

Happy Society (สังคมดี)     มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงานและที่พักอาศัย  

เชื่อว่าหากกำลังคนภาครัฐกว่า  2,260,000 มีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ประเทศเข้มแข็ง แข่งขันกับนานาประเทศเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้อย่างแน่นอน

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 August 2013 17:47 Modified: 12 August 2013 12:45 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 AE, Ico24 Baby, and 10 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
11 August 2013 00:33
#91621

ขอบคุณค่ะ "พี่ไอซ์"

ละเอียดยิบ...เร็วด้วย

คุณจิ๊บตั้งท่าอยู่ 5 วันแล้วเรื่องนี้ยังเขียนไม่เสร็จที

นี่แหล่ะที่เขาเรียกว่า..ความถนัด..ในอาชีพของพี่ไอซ์

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ สำหรับกำลังใจ และคำชื่นชมที่มอบให้ คุณเมตตา ถือเป็นผู้เสียสละ อุทิศ กำลังกาย กำลังสมอง เป็นอย่างสูงเพื่อให้บุคลากร ม.อ.มีความสุข จากกิจกรรมสร้างสุข ของ สสส ม.อ. และสถาบันวิจัยจุฬาฯ

Ico48
AE (Recent Activities)
15 August 2013 08:25
#91766

เย้ๆๆๆ อยากมีความสุขกับการทำงานจัง ขอบคุณ นสอ. ทุกท่านน่ะค่ะ

คุณเอ๋ อภิญญา ก็เป็นบุคคลที่ใครอยู่ใกล้ๆ ก็จะมีความสุข แล้ว

ขอบคุณมากค่ะ คุณบุษบา และคุณปุ๊กกี้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.184.215
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ