นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1659
ความเห็น: 0

บัณฑิตอาสา ม.อ.สร้างสุขภาพ ด้วยการตั้งชมรมผู้สูงอายุแก่ชุมชนมัสยิดนุรุลอิสลาม อ.ยะรัง ปัตตานี

บัณฑิตอาสา ม.อ.สร้างสุขภาพ ด้วยการตั้งชมรมผู้สูงอายุแก่ชุมชนมัสยิดนุรุลอิสลาม อ.ยะรัง ปัตตานี

บัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างสุขภาพดี  ด้วยการตั้งชมรมผู้สูงอายุแก่ชุมชนมัสยิดนุรุลอิสลาม ปากีสถาน  บ้านบินยาลีมอ หมู่  3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี อย่างยั่งยืน โดยการริเริ่ม และขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุ   ด้วยเป้าหมายในการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุ นำผู้สูงอายุที่มีความตั้งใจ  และจิตอาสาในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของคนในชุมชนเอง  ช่วยแก้ปัญหาแก่ผู้สูงอายุด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ


            นางสาวนุรา อีซอ บัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภายในการดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยอาจารย์สุบัณโย   จีนารงค์  ที่ปรึกษาโครงการ  ทำการศึกษา สุขภาพของผู้สูงอายุ ในชุมชนมัสยิดนุรุลอิสลาม ปากีสถาน มัสยิดนุรุลอิสลาม ปากีสถาน บ้านบินยาลีมอ หมู่  3  ตำบลยะรัง  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี จ.ปัตตานี ในสังคมเมืองกึ่งชนบท  ได้เก็บข้อมูลผู้สูงอายุโดยใช้แบบสัมภาษณ์ตามบ้าน พบว่า มีผู้สูงอายุในชุมชนนี้ จำนวน 81 คน  ด้านปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ มีโรคร้อยละ 86.27    ไม่เป็นโรคร้อยละ 13.72  และ ใน14 อันดับของโรคประกอบด้วย 3 โรคหลักคือ โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 62.74  ปวดเมื่อย ปวดกล้ามเนื้อร้อยละ 49.01  โรคเบาหวานร้อยละ 13.72  ผู้สูงอายุบางคนกลัวและวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคของตัวเอง กังวลการเป็นภาระให้กับลูกหลาน  กังวลลูกหลานไม่ได้รับการดูแล  และสิ่งที่ผู้สูงอายุปรารถนามากที่สุดก็คือ การได้ประกอบศาสนกิจ เวลาลูกหลานกลับบ้านอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา

          นางสาวนุรา อีซอ บัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดเผยว่า โครงการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ เริ่มเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2556  และเสร็จสิ้นเมื่อเดือน เมษายน 2557   โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อระดมความคิดเห็นของชาวบ้าน  วันที่ 6 กันยายน  2556 ณ ห้องประชุมมัสยิดนุรุลอิสลาม ปากีสถาน  ตำบลยะรัง  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี ได้ข้อสรุปว่าชาวบ้านต้องการให้มีการทำกิจกรรมรวมกลุ่มสำหรับผู้สูงอายุและจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ จากการจัดเวทีประชาคมทำให้ได้โครงการ“ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ชุมชนมัสยิดนุรุลอิสลาม  ปากีสถานเทศบาลตำบลยะรัง  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี” มีเป้าหมาย เป็นผู้สูงอายุชุมชนมัสยิดนุรุลอิสลามปากีสถาน บ้านบินยาลีมอ  บัณฑิต อาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ร่วมกับก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ โดยร่วมมือกับ เทศบาลตำบลยะรังแกนนำชุมชนและเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่

จากนั้นได้จัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยบูรณาการหลักการศาสนาอิสลามกับการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย สู่การมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง การบริโภคอาหารฮาลาล  ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม มีการดูแลสุขภาพจิตโดยการการปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอ เช่น การละหมาด ฟังการบรรยายธรรม

นางสาวนุรา อีซอ กล่าวว่า เมื่อเห็นความตั้งใจและความร่วมมือของผู้สูงอายุ ทางมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้เกิดชมรมผู้สูงอายุ  จึงได้จัดประชุมกลุ่มย่อยตัวแทนผู้สูงอายุ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุและหารูปแบบการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ต่อเนื่อง  

สำหรับลำดับขั้นตอนในการดำเนินงาน คือ ได้ทำแบบสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ ได้แก่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ อายุ  และข้อมูลสุขภาพ หลังจากนั้น ออกหนังสือเชิญผู้สูงอายุทั้งหมดเข้าร่วมประชุมพร้อมกันและลงทะเบียนผู้สูงอายุหลัง จากนั้นให้ผู้สูงอายุเป็นคนคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุด้วยกันเอง หลังจากได้ข้อสรุปบัณฑิตอาสาได้จัดกิจกรรมเวทีพบปะร่วมคิดร่วมทำชมรมผู้สูงอายุจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้ตัวแทนที่จะขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุให้ประสบความสำเร็จ มีคณะกรรมการชมรมและที่ปรึกษาชมรมโดยชาวบ้านเป็นคนคัดเลือกจนสามารถจัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยะรังได้สำเร็จ มีสมาชิกทั้งชมรมหมด 31 คน มีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 9 คน และกรรมการที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุ 3 คน โดยทางชมรมจะค่อยๆพัฒนาชมรมที่ละขั้นตอนตามความเหมาะสม   และมีความยั่งยืนต่อเนื่องในการทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งนี้

อาจารย์สุบัณโย   จีนารงค์  ที่ปรึกษาโครงการบัณฑิตอาสากล่าวว่า โครงการนี้แตกต่างกับพื้นที่อื่น  ที่มักจะตั้งชมรมก่อนแล้วสนับสนุนกิจกรรมตามหลัง ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มที่หน่วยงานต่างๆลงไปผลักดันลักษณะนี้มักไม่เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน  ในขณะที่โครงการนี้ให้ผู้สูงอายุที่มีความตั้งใจ  และจิตอาสาในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของคนในชุมชนเอง ซึ่งจะทำให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 มิถุนายน 2557 15:59 แก้ไข: 10 มิถุนายน 2557 16:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.157.140
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ