นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1932
ความเห็น: 2

ม.อ. 1ใน 4 องค์กร ต้นแบบองค์กรจัดการความสุข จาก 18 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ

เป้าหมายของโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ ก็คือเมื่อบุคลากรองค์กรภาครัฐมีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพ มีความสุขในการทำงาน ผลงานจะสะท้อนไปสู่ประชาชนผู้รับบริการ

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐระหว่าง กับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสสส. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอีก 18 แห่ง ระหว่างเดือนกันยายน2555- กันยายน.2557   โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเทคนิคการสื่อสารออนไลน์สร้างเวทีความรู้ระหว่าง 5 วิทยาเขต และจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างความสุขมากมาย อาทิ  โครงการพิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ โครงการพาน้องตาบอดดูหนัง โครงการแบ่งปันความสุขให้ผู้ด้อยโอกาส คือ น้องตาบอด เด็กพิเศษ และผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง  โครงการเยี่ยมไข้บุคลากร  ฯลฯ และประเมินพบคนทำงานมีความสุขเพิ่มขึ้นจาก 55.7% เป็น 67.9% 

กิจกรรมเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขขับเคลื่อนโดยนักสร้างสุของค์กร   โดยมี คุณเมตตาชุมอินทร์ หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม   คุณสุนันทา  แก้วเจริญ หัวหน้างานสวัสดิการ  คุณรัตติยา เขียวแป้น       คุณคงพล มนวรินทรกุล  และอาจารย์พิชิต รองแสงวัฒนา ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเต็มที่ เพื่อให้บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ม.อ. มีความสุขขึ้น  จาการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆแก่บุคลากร    ทำให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับคัดเลือกเป็น 1ใน 4 องค์กร ต้นแบบกระบวนการจัดการความสุข จาก 18 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ

คุณเมตตา ชุมอินทร์ หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม สำนักงานอธิการบดี ม.อ.รับรางวัลองค์กรต้นแบบกระบวนการจัดการความสุข จาก ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ

            ม.อ.ได้เข้าร่วมเสนอผลงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน ‘ถนนแห่งความสุข Happy Highway’ ร่วมกับ18 หน่วยงานภาครัฐ มีผู้ไปร่วมกิจกรรม นำโดยคุณเที่ยง จารุมณี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ม.อ. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557  ที่สโมสรกรมชลประทาน

นอกจากแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรต่างๆด้วยสื่อโปสเตอร์ แล้วนักสร้างสุของค์กร ม.อ.ยังเปิดสอนการทำดอกกุหลาบจากใบเตย มีผู้สนใจมาลองทำดอกกุหลาบจากใบเตยมากมาย ทั้งชายและหญิง    นำโดย คุณฐิติภัทร นิลทีเลิศ   ทำให้ห้องน้ำทิพย์ สโมสรกรมชลประทาน หอมฟุ้งไปด้วยใบเตย    และยังนำเมี่ยงคำ จาก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี  ขนมชื่อดัง ไปให้ชิมด้วย   และม.อ.จัดการแสดงชุด “สุขกันเถอะเรา”ไปร่วมในพิธิเปิด และจัดการแสดง ลีลาศ และไลน์แดนซ์  ไปร่วมแสดงอีกด้วย  โดยมี  คุณคุณคงพล มนวรินทรกุล และคุณนวนิก จุลนพ จากกองทะเบียน เป็นผู้ฝึกสอนแก่ทีมงาน

            รวมทั้งได้เรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทย  ได้ลองชิมอาหาร  สนุกกับการเรียนรู้ภาษาไทยและพจนานุกรมไทย และกิจกรรมในงาน พบปะกับนักสร้างสุของค์กรทั้ง 18 องค์กร และ นสอ.ที่ผ่านการอบรมรุ่นเดียวกัน

นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ กรรมการบริหารแผนสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำ "แผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ" มุ่งเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรแห่งความสุข เพื่อความสมดุลระหว่างชีวิต และการทำงานของบุคลากรในภาครัฐ ให้ทำงานอย่างมีความสุข ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี (ก.ย.2555-ก.ย.2557) มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมแล้ว 18 องค์กร อาทิ กรมสุขภาพจิต กรมราชทัณฑ์ กรมชลประทาน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งต้องชื่นชมผู้บริหารและนักสร้างสุของค์กรที่มีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่น เชื่อว่าเมื่อบุคลากรองค์กรภาครัฐมีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพ มีความสุขในการทำงาน ผลงานที่สะท้อนไปสู่ประชาชนจะดีขึ้น ปัญหาต่างๆ ลดลง

เป้าหมายของโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ ก็คือเมื่อบุคลากรองค์กรภาครัฐมีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพ มีความสุขในการทำงาน ผลงานจะสะท้อนไปสู่ประชาชนผู้รับบริการ

            ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน อาจารย์สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ ได้กำหนด 5 ยุทธศาสตร์ดำเนินงาน ประกอบด้วย  1.เสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการจากบทเรียนความสำเร็จองค์กรต้นแบบ 2.สื่อสารองค์กรในระดับต่างๆ 3.สร้างและจัดการองค์ความรู้ 4.ผลักดันนโยบายที่ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ศึกษาทบทวนกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยงานราชการ และ 5.สร้างและเชื่อมโยงพลังเครือข่ายการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน

จากที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้จับมือกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำ ‘แผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ’ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการเสริมสร้างสมดุลแห่งความสุขระหว่างชีวิตและการทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับความร่วมมือจาก 18 องค์กรนำร่อง ได้แก่ กรมชลประทาน, สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, กรมสุขภาพจิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, กรมราชทัณฑ์, ราชบัณฑิตยสถาน, สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมประมง, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จนเกิดเป็นเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งได้สร้าง ‘นักสร้างสุของค์กร’ (นสอ.) มาแล้วหลายรุ่น ทั้งได้ลงนามข้อตกลง ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในเดือนสิงหาคม 2556     

     

เครือข่ายนักสร้างสุของค์กรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันประสบการณ์ กันในกิจกรรม‘ถนนแห่งความสุข’ หรือ ‘Happy Highway’  รวมทั้ง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวทีถอดบทเรียนการทำงาน และช่องทางสื่อสาร เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และวารสาร สารปันสุขออนไลน์   ความมุ่งมั่น และความจริงใจในการร่วมมือของทุกฝ่ายถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการสร้างองค์กรสุขภาวะให้เกิดขึ้นในองค์กรภาครัฐที่ส่งผลไปยังประชาชน

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 สิงหาคม 2557 18:33 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2557 11:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ถือเป็นผลงานระดับชาติครั้งใหญ่ของ ม.อ. เลยนะครับ ยินดีด้วย

"ใจสั่งมา"

ใยมะพร้าวน้องใยไหม ก็เป็นผุ้หนึ่งที่สร้างความสุขให้องค์กรแห่งนี้

จนได้รับรางวัลองค์กรจัดการความสุข

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.117.56
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ