นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1160
ความเห็น: 0

1.ก.ย.58 เชิญเข้าอบรม กินอยู่แนวใหม่ สุขภาพสดใส ห่างไกลโรค ฟรี

1.ก.ย.58 เชิญเข้าอบรม กินอยู่แนวใหม่ สุขภาพสดใส ห่างไกลโรค ฟรี

     

       บัณทิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพร่วมกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์  ขอเชิญเข้าอบรมโครงการ กินอยู่แนวใหม่..สุขภาพสดใสห่างไกลโรค ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องจุติ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ และศูนย์อาหารสุขภาพ บางกล่ำ   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสาเหตุ ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากการบริโภคอาหาร เช่น เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด เรียนรู้การแปรรูปอาหารและการเลือกบริโภคอาหารเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  และเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  สมัครเข้าอบรมได้ที่ โทร.086 4910622  Email:IGF.NFF@gmail.com

       ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. สันทัด  วิเชียรโชติ รักษาการ ฯ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานและโรคอ้วนเป็นปัญหาที่สำคัญลำดับต้นๆทางสาธารณสุข ซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นของโรคอ้วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา

      องค์การอนามัยโลกได้กล่าวถึงปัญหาโรคอ้วนว่าเป็นโรคระบาดของโลก  โดยประชากรโลกประมาณ 1.9 พันล้านคน มีปัญหาน้ำหนักเกิน (WHO, 2014) ภาวะดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับ 5 สาเหตุหลักของโรคที่ประชากรโลกเสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็งและเส้นเลือดในสมองแตก ซึ่งมีประชากรโลกเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคดังกล่าวประมาณ 68% ของประชากรที่เสียชีวิตทั่วโลก(ประมาณ 38 ล้านคน) (WHO, 2012)

      จากการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประชากรในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ 2529-2538 พบว่ากลุ่มที่มีอัตราการเกิดภาวะอ้วนเพิ่มสูงสุดได้แก่กลุ่มอายุ 40-49 ปี (จากร้อยละ 19.1 เพิ่มเป็นร้อยละ 40.2) รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 20-29 ปี (จากร้อยละ 2.9 เพิ่มเป็นร้อยละ 20.4)  (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2543) และจากการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการ พ.ศ. 2546 พบว่าภาวะอ้วนในเพศหญิงมีอัตราการเพิ่มขึ้นมากกว่าเพศชายในทุกกลุ่มอายุและความชุกของภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น พบสูงสุดในเพศหญิงที่มีอายุ 40-49 ปี ภาวะโรคอ้วนอยู่ที่ร้อยละ 46.2 ในขณะที่เพศชายอยู่ที่ร้อยละ 24.7 เมื่อเปรียบเทียบจากกลุ่มอายุเดียวกัน (กรมอนามัย, 2547) และพบว่าภาคใต้มีภาวะอ้วนสูงเป็นอันดับ 2 รองจากภาคกลาง

      สำหรับการสำรวจในจังหวัดสงขลา ได้มีการสำรวจความแตกต่างด้านความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดระหว่างเพศและชาติพันธุ์ พบว่าชาวไทยมุสลิมมีระดับเอชดีแอล (ไขมันดี) ต่ำกว่าชาวไทยพุทธ โดยเอชดีแอลจะทำหน้าที่นำเอาไขมันที่ไม่ดีออกจากผนังหลอดเลือดและนำไปทำลายที่ตับ จึงช่วยป้องกันหลอดเลือดแข็งและการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้  แต่มีความเสี่ยงด้านการดื่มแอลกอฮอล์และอ้วนลงพุงน้อยกว่าชาวไทยพุทธ

      บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ โดยการสนับสนุนของสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จึงจัดอบรมโครงการ กินอยู่แนวใหม่ สุขภาพสดใสห่างไกลโรค ในวันอังคาร 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งนำชม ศูนย์อาหารสุขภาพ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา  สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร.086 4910622  Email:IGF.NFF@gmail.com

   กำหนดการการอบรมกินอยู่แนวใหม่...สุขภาพสดใสห่างไกลโรค

วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องจุติ โรงแรมหรรษา เจบี

8.30-9.00          ลงทะเบียน

9.00-9.15          กล่าวเปิดการอบรม อาจารย์สืบศักดิ์ กลิ่นสอน ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9.15-10.00         กินอยู่แนวใหม่ ห่างไกลโรคเบาหวาน  รศ.ดร.รัตนา  ลีลาวัฒนา

แพทย์เฉพาะทางโรคเบาหวาน หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

10.00-10.30       พักรับประทานอาหารว่าง   

10.30-11.00       โภชนาการกับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง   นางสาวปรียา  เดชอรัญ

นักโภชนาการ/นักวิจัย บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ

11.00-11.45       กินอยู่แนวใหม่และอาหารเพื่อสุขภาพ            ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ

ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ

11.45-12.45.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.30       ออกเดินทางจากโรงแรม ไปศูนย์อาหารสุขภาพ บางกล่ำ

13.30-14.30       เกษตรอินทรีย์ วัตถุดิบและอาหารเพื่อสุขภาพ  คุณภาณุ  พิทักษ์เผ่า

ประธานชมรมคนรักสุขภาพ หาดใหญ่

14.30-16.30       ชมผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ/มังสวิรัติ            คุณภาณุ  พิทักษ์เผ่า

ประธานชมรมคนรักสุขภาพ หาดใหญ่

16.30-17.00       ปิดการอบรม เดินทางกลับโรงแรม

 

                    ใบสมัครการเข้าร่วมอบรม 

หัวข้อ “กินอยู่แนวใหม่...สุขภาพสดใสห่างไกลโรค

วันอังคารที่ 1 เดือน กันยายน 2558  เวลา  9.00-17.00 น. 

ณ ห้องจุติ โรงแรมหรรษา เจบี 

****************************************

ชื่อ-นามสกุล_____________________________ฝ่าย/แผนก__________________________________หน่วยงาน______________________________________โทรศัพท์_____________________________

 E-mail____________________________

หมายเหตุ             กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาที่

บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  E-mail  IGF.NFF@gmail.com

โทร.086-4910622

ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2558

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 สิงหาคม 2558 16:11 แก้ไข: 14 สิงหาคม 2558 16:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.94.109
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ