นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1567
ความเห็น: 0

สนอ.สัมพันธ์ จัดแรลลี่ สร้างสัมพันธ์ ชาว สนอ.

คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์ จัดแรลลี่ สร้างความสัมพันธ์ สมาชิกชาวสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สู่ปราสาทหินพันยอด จ.สตูล ในอ้อมกอดของธรรมชาติ อันสวยงาม

คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์ จัดแรลลี่ สร้างความสัมพันธ์ สมาชิกชาวสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สู่ปราสาทหินพันยอด จ.สตูล ในอ้อมกอดของธรรมชาติ อันสวยงาม


คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้ง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย 1.นางวราภรณ์ ชวพงษ์  ประธานกรรมการ   2.นายบุญส่ง มหัทธนาภรณ์  3.นายรัฐ เดชะรัตน์ เลขานุการ  4.นายสุรพงศ์ เพ็ชรทิพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ  5 นางศิริวรรณ คลิ้งเมือง  6.นางสมาภรณ์ สว่างล้ำเลิศศิริ   7.นายไฟซอล บินอาสัน 8.นางสาวสุธีรพร เอี่ยมวิจิตร  9.นางสาวขจรพรรณ ชัยเดช  10.นางสาวภูริมาศ อินทรัตน์  โดยมี รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นที่ปรึกษา และนางเมตตา ชุมอินทร์ หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม  กองการเจ้าหน้าที่และทีมงานให้การสนับสนุน  โดยกิจกรรมแรกคือการจัดแรลลี่คาร์สามัคคี

            นางวราภรณ์ ชวพงษ์  ประธานสนอ.สัมพันธ์ กล่าวว่า ขอบคุณกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีที่ให้เกียรติเลือกเป็นประธานคณะกรรมการ  การจัดแรลลี่เป็นกิจกรรมแรกของคณะกรรมการที่ตั้งใจทำงานรับใช้เพื่อนๆชาว สนอ.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และสร้างสัมพันธภาพอันดีของบุคลากร มีกิจกรรมละลายพฤติกรรม แก้ปัญหาร่วมกัน กิจกรรมท่องเที่ยวธรรมชาติ สร้างความรัก ความสุข สร้างบรรยากาศการทำงาน ระหว่างบุคลากรต่างวัย ที่เพิ่งเริ่มเข้าทำงาน ทำงานมาระยะหนึ่ง และทำงานมานานแล้วให้เกิดความเข้มแข็ง  มีรถเข้าร่วมกิจกรรม 12 คัน จำนวน 76 คน เป็นชาย 26 คน หญิง 60 คน โดยมีทีมงานนักศึกษาและบุคลากรจากภาควิชาพลศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรผู้จัดเตรียมฐาน RC   และเข้าพักและร่วมกิจกรรมสังสรรค์และมอบรางวัลผู้ชนะ รางวัลผู้ชนะเลิศลำดับ 1-3 และรางวัลรองชนะเลิศจำนวน 2 รางวัล ที่โรงแรมรอแยลฮิลล์ จังหวัดสตูล โดยได้รับการสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ สสส

 

            อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแรลลี่คาร์สามัคคี และร่วมเดินทางไปร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ กล่าววาโครงการแรลลี่คาร์สามัคคี เป็นการเชื่อมความสามัคคี เพื่อสร้างบรรยากาศให้คนทำงานได้เรียนรู้จักซึ่งกันและกัน ใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสำนักงานอธิการบดี

            ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างประทับใจกับความสนุกสนานกับกิจกรรมในฐานต่างๆทั้ง 9 ฐาน และประทับใจกับสถานที่อันสวยงามของทิวทัศน์ ของปราสาทหินพันยอด ท้องทะเล และภูเขา จังหวัดสตูล

            ผลการประเมินโครงการ Rally Car สามัคคี ดำเนินการโดยคุณบุญส่ง มหัทธนาภรณ์ รองประธานคณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์

คุณบุญส่ง มหัทธนาภรณ์ รองประธานคณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “Rally CAR สามัคคี” เป็นการจัดกระบวนการกลุ่มที่บูรณาการกันระหว่างการสร้างความรัก ความสุข การผ่อนคลาย กับกระบวนการสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” ตาม Model Happy เข้าไปในกิจกรรม RC และฐานกิจกรรมเสริมให้มีความรู้เรื่อง Happy 8 Model และเรื่องความรักความสามัคคี โครงการนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ประเด็นการสร้างสุของค์กรตาม Model HAPPY 8  เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการสื่อสาร เห็นมุมมองและวิธีคิดในการแก้ปัญหาที่แตกต่างออกไป  มีการใช้ทักษะและศักยภาพที่มีอยู่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความสามัคคี สร้างสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ระยะเวลาในการดำเนินโครงการจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 24–25 กุมภาพันธ์ 2561 โดยใช้เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ถึง ปราสาทหินพันยอด จังหวัดสตูล

การประเมินผลโครงการ ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google form) โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบหลังเสร็จสิ้นโครงการ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 12 คัน รวม 49 ท่าน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 44 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 89.7 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

รายการประเมิน    คะแนนเฉลี่ย        ความหมาย

1. โครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร    4.73ระดับ มากที่สุด

2. การประชาสัมพันธ์โครงการ         4.48      ระดับมาก

3. สถานที่จัดโครงการ       4.73      ระดับมากที่สุด

4. ระยะเวลาในการจัดโครงการ        4.70      ระดับมากที่สุด

5. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ                     4.80      ระดับมากที่สุด

6. ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ  4.66      ระดับมากที่สุด

เฉลี่ยรวม            4.68      ระดับมากที่สุด

            ผลการประเมินโครงการ Rally Car ในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.68) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจมาก-มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.48-4.80) โดยความพึงพอใจมากที่สุด คือ การได้มาเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการนี้ (คะแนนเฉลี่ย 4.80) รองลงมาโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและสถานที่จัด (คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.73) ระยะเวลาในการจัดโครงการ (คะแนนเฉลี่ย 4.70) และประโยชน์จากการดำเนินโครงการ  (คะแนนเฉลี่ย 4.66) สำหรับการประชาสัมพันธ์โครงการ มีความพึงพอใจระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย  4.48) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าทุกข้อ เมื่อพิจารณาข้อเสนอแนะจากการตอบแบบประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความต้องการให้สำนักงานอธิการบดีจัดกิจกรรมแบบนี้อีกโดยพิจารณาจำแนกในแต่ละประเด็น ดังนี้

-           สถานที่จัด อยากให้จัดไปจังหวัดระนอง ตรัง หรือ นครศรีธรรมราช

-           ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม อยากให้มีกิจกรรมสร้างความสุขแบบนี้ ปีละ 2 ครั้ง และเพิ่มวันที่จัดกิจกรรมหากเป็นช่วงวันหยุดติดต่อกัน 3 วันจะดีมาก

-           กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม ได้แก่ 1) อยากให้มีการแข่งขันระหว่างทีมหรือมีความร่วมมือกันในระหว่างทีม ในแต่ละฐานเพื่อเพิ่มความสนุกสนาน  2) ขาดกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกอง ระหว่างบุคลากรใหม่ ต้องใช้ความมีมนุษย์สัมพันธ์ส่วนตัวในการทำความรู้จักน้องใหม่ 3) ควรให้ความรู้ ณ จุดกิจกรรม เช่น ความรู้ด้านสถานที่ ความรู้ของ happy work place

-           การดำเนินการที่ต้องการเพิ่มเติม ได้แก่ 1) ควรแจ้งรายละเอียดโปรแกรมคร่าว ๆ เช่น การเตรียมตัว ครีมกันแดด 2) คนที่ไปแล้วอยากให้มีโอกาสไปครั้งต่อไปอีก 3) การทำประกันภัยหมู่คณะ

            คุณดุลยพล ขาวคง จากกองกลาง หนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมกล่าวว่า การจัดกิจกรรมแรลลี่ สนอ.สัมพันธ์ เขาพันยอด จังหวัดสตูล สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจสดใสเหมือนวัยแรกแย้ม ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะเลย ขอบคุณโอกาสดีๆ คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์ มากเลยครับ

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 มีนาคม 2561 17:13 แก้ไข: 05 มีนาคม 2561 09:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.16.13
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ