นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2682
ความเห็น: 3

เรียนรู้หลากประสบการณ์การนำ Performance Management ใช้สร้างความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร

เก็บเกี่ยวและแบ่งปัน ประสบการณ์การนำ PM ไปใช้ในแต่มหาวิทยาลัย

จากการได้เข้าร่วมสวนาการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิททยาลัย (UKM16) ครั้งนี้หนดหัวข้อแลกเปลี่ยนคือ การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จของการนำ PM ไปใช้ในแต่มหาวิทยาลัย

ซึ่งเมได้เก็บประเด็นมาเพื่อขอแบ่งปันให้เพื่อนๆ ดังนี้

PM คืออะไร

- คือหลักการบริหาร กระบวนการบริหารแบบบูรณาการ
- คือเครื่องมือการสร้างความสอดคล้องและเชื่อมโยง ความชัดเจนกับเป้าหมายการปฏิบัติงาน กับแผนยุทธศาสตร์ กับเป้าหมายขององค์กร เพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย จากฝ่ายบริหารไปจนถึงผู้ปฏิบัติ เพื่อให้ไปสู่ทิศทางเดียวกัน
- คือเครื่องมือบริหารผลการปฏิบัติงานของคนในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 องค์ประกอบของ PM
ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดังนี้
- การวางแผนการปฏิบัติงาน
- การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
- การติดตามผลการปฏิบัติงาน
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ PM ที่เจ้าภาพได้รวบรวมได้ที่นี้นะคะ
http://ukm16.wu.ac.th/

และพอจะเก็บเกี่ยวประเด็นประสบการณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ดังนี้

การประเมิน Performance ของ ม.มหิดล

- การประเมินใช้เพื่อพัฒนาคนและพัฒนาส่วนงาน
- โดยบุคลากร agree ส่วนงาน
- ส่วนงาน agree มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัย agree สภา
- โดยกำหนดเป็น KPI ซึ่งส่วนใหญ่เป็น output indicator น้อยมากที่เป็น prcess indicator
- ใช้การประเมินแบบ 360 องศา
- แจ้งผลการประเมินเป็นรายคนในแต่ละหัวข้อ แสดงผลการประเมินเปรียบเทียบระหว่างคะแนนการประเมินตนเอง ค่าเปลี่ยนที่เพื่อร่วมงานประเมิน และหัวหน้าประเมิน ซึ่งตรงนี้จะทำให้ผู้ประเมินได้รู้ตัวในการประเมินที่แม่นยำ ทำให้ทราบในจุดอ่อนที่ควรปรับปรุง
- ผู้ประเมินก็เสนอแผนพัฒนาตนเองต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อได้รับผลการประเมิน โดยกำหนดแนวทางการพัฒนา ผู้สนับสนุน ผลลัพธ์ที่คาดหวังและระยะเวลาความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น
- ความน่าเชื่อถือของข้อมูลการประเมินเป็นสิ่งสำคัญ
- ข้อคำถามในการประเมินไม่ใช้หัวข้อที่กว้างแต่ผ่านการศึกษาและกำหนดโดยถามความคาดหวังต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
- การวัด Performance วัดจากข้อตกลงที่มีการกำหนดตัวชี้วัด โดยกำหนดเป็นกิจกรรมและถ้าไปถึงเป้าหมายจะได้กี่คะแนน กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน เช่น งานที่ทำผิดพลาดได้ไม่เกิน 5% และมีการประเมินตามข้อเท็จจริง
- การประเมินสมรรถนะ ต้องมีการกำหนดสมรรถนะที่คาดหวัง และประเมินตามนั้น หากมี Gap ก็ให้เสนอเป็นแผนพัฒนาระยะสั้น

แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของ มอ.
- เรามีการประเมินองค์กรทุกๆ 18 เดือน
- มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำ TOR และสิ้นปีก็ประเมินตาม TOR
- ให้แต่ละงานทำโครงการพัฒนางาน

ของเจ้าภาพ ม.วลัยลักษณ์
- ในการ Planning วลัยลักษณ์ให้บุคลากรทำ Job agreement ที่เชื่อมโยงเป้าหมายระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ผ่าน IT
- หัวหน้างานจะติดตามงาน Coaching ให้ข้อเสนอแนะ สอนงานเป็นระยะ
- มีการประเมินแบบ 360 องศา โดยนำ IT มาช่วย และเก็บข้อมูลในถังข้อมูล และมีระบบให้บุคลากรสามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ทั้งปี

แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานจากเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- การกำหนดให้รางวัลกับพฤติกรรมที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
- คือการไม่มาสาย เอาข้อมูลมาวัด
- ให้รางวัลเป็นเบี้ยขยัน
- โดยกำหนดกติกาในส่วนงานว่าผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องลากไม่เกินเท่าไร และไม่มาทำงานสาย โดยจะขีดเส้นในใบลงลายมือชื่อการมาปฏิบัติงาน
- ขีดครั้งแรก 08.30 และขีดอีกครั้งเวลา 09.00 น.

ข้อแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมประเด็นนี้ในกลุ่ม
- ผู้ที่จะได้รับรางวัลน่าจะดูจากผลการปฏิบัติงาน เช่น ผู้ที่ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป และดูวันลา การมาสายประกอบ จึงจะได้เบี้ยขยันหรือการพาไปดูงานหรือท่องเที่ยว เพื่อเป็นการมอบเป็นโบนัส

แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของงานพัสดุ ม.วลัยลักษณ์
- มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการดำเนินงาน
- เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานว่าแต่ละขั้นตอนใช้เวลาในการทำงานงานแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานที่หนดหรือไม่ โดยการนำ IT มาช่วยในการเก็บข้อมูล
- มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน การล้าข้าของงาน ว่าช้าจุดใด และมีการเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการทำงาน และนำข้อมูลใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณคะ เท่านี้ก่อนนะคะต้องรีบไปธุระคะ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2552 10:32 แก้ไข: 29 พฤศจิกายน 2552 20:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
บอย สหเวช [IP: 58.147.74.5]
30 พฤศจิกายน 2552 11:51
#51494
  • ตามมาอ่านการสรุปเรื่องของเม
Ico48
เม [IP: 192.168.100.112]
02 ธันวาคม 2552 08:37
#51563

surprise อีกแล้วคะ
พี่บอย เข้ามาเยี่ยมเมใน PSU Share
ดีใจจัง ....
ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ
ฝากความระลึกถึงพี่พรด้วย

น้องเม
PSU

Ico48
บิว [IP: 124.121.189.239]
15 ธันวาคม 2552 21:54
#52062

ขอบคุณนะค่ะพี่เมย์

 

ที่ให้ข้อมูล PM ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.105.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ