นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (5) การขอรับเงินจาก กบข. กรณีเสียชีวิต

เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการเรื่องขอรับเงิน กบข. กรณีสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ทายาทของข้าราชการท่านหนึ่ง ปกติผู้มีสิทธิ์รับเงินคือทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์แต่กรณีที่ทำไปล่าลุดนี้ เป็นกรณีที่สมาชิกได้ทำพินัยกรรมไว้ จึงได้ยื่นเรื่องขอรับเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หยดน้ำ   สร้าง: 04 มกราคม 2551 10:08 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2553 10:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) การขอทำความตกลงจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

ตอนที่แล้วพูดถึงเรื่องการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศกันแล้ว คราวนี้ลองมาดูกรณีการขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง กรณีขอจ้างผู้มีอายุเกิน 60 ปีกันบ้างว่าทำอย่างไรการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่อายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ ให้จ้างได้ในกรณีจำเป็นแท้จริงที่ไม่อา... มีต่อ »
โดย หยดน้ำ   สร้าง: 06 ธันวาคม 2550 13:36 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2553 10:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมอบอานาจให้คณะ/หน่วยงานเป็นผู้จ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศได้เอง สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบางคณะ/หน่วยงานอาจยังไม่ทราบรายละเอียดหากใครสนใจก็สามารถติดตามอ่านหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ในบลอกนี้ ซึ่งจะทยอยนำมาลงไว้เป็นระยะก่อนอื่นม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หยดน้ำ   สร้าง: 03 ธันวาคม 2550 11:58 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2553 10:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) หลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรอง

เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับข้าราชการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารที่จะต้องทราบคือ ก.พ.อ. ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้บริหาร (ตามหนังสือที่ ศธ 0509.4/ว 4 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550) ว่าจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ.รับรอง ก่อนอื่น... มีต่อ »
โดย หยดน้ำ   สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2550 05:09 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2553 10:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ป.ค.14 นั้นสำคัญไฉน

คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุน ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 โดยสาระสำคัญคือ- เพิ่มกระบวนการให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดต้อง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หยดน้ำ   สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 09:34 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2553 10:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) ความคืบหน้า ร่างข้อบังคับฯว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งฯ

หลังจากรอลุ้นกันมานาน ในที่สุด ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงงขึ้น พ.ศ..... ก็ผ่านการพิจารณาจาก ค.บ.ม. และจะเสนอสภามหาวิทยาลัยในพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 9/2550 วันที่ 8 ธันว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หยดน้ำ   สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2550 14:24 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2553 10:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (4) เก็บออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้า กับกองทุน กสจ.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) จัดตั้งขึ้นตามมติ ครม. กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2540 เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ โดยให้ลูกจ้างสะสมร้อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หยดน้ำ   สร้าง: 29 ตุลาคม 2550 19:02 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2553 10:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (17) กสจ.เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใหม่

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ได้เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มต่างๆ เช่น แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กสจ. แบบคำขอรับเงินฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใหม่นี้ไ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หยดน้ำ   สร้าง: 23 ตุลาคม 2550 05:27 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2553 10:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) เงินเดือนเต็มขั้น **** อยากเลื่อนระดับ ***** ทำอย่างไรดี

เมื่อหลายวันก่อนมีบุคลากรมาปรึกษาว่าเงินเดือนเต็มขั้นมาหลายปีแล้ว ตอนนี้ดำรงตำแหน่งระดับ 4 อยากจะขอเลื่อนเป็นระดับ 6เลยได้มั๊ยดีใจค่ะ ได้ยินคำถามแบบนี้เพราะแสดงว่าพวกเราชาว ม.อ. มีความใส่ใจกับความก้าวหน้าของตนเองอยู่ แต่วิธีการและแนวทางอาจจะยังไม่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หยดน้ำ   สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 05:43 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2553 10:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (3) ไม่อยากเอามะพร้าวห้าวมาขายสวน

ถึงวันนี้ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ก็ประกาศใช้มาเป็นเวลาสามปีแล้ว คิดว่าทุกท่านก็คงคุ้นเคยกับพระราชบัญญัติฉบับนี้กันดีแล้ว เพราะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หยดน้ำ   สร้าง: 18 ตุลาคม 2550 06:05 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2553 10:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]