นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1499
ความเห็น: 3

คิดมาก ไม่คิดมาก เรื่องยาก เรื่องง่าย # 4 [C]

ยักตื้นติดกึก ยักลึกติดกัก ยักยึก ยึกยัก ชักน่ากลัว

ความเดิมตอนที่แล้ว

 

คราวนี้เรามาดูกันว่า ถ้าเราทำการสุ่มข้อมูลมาจำนวนเท่าเดิมและสุ่มซ้ำ ๆ กัน ข้อมูลที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแต่ละครั้งที่มีจำนวนของการสุ่มเท่ากัน ให้ผลการทดสอบการกระจายของข้อมูลเป็นอย่างไรบ้าง เหมือนกัน หรือแตกต่างกัน

 

ในที่นี้ผมจะทำการสุ่มตัวอย่าง โดยให้จำนวนข้อมูลในการสุ่มตัวอย่างแต่ละครั้งเป็น 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 และ 200 โดยทำการสุ่มจำนวน 10 ซ้ำ

 

เช่น สุ่มตัวอย่างมา 10 ข้อมูล โดยทำการสุ่มซ้ำ ๆ กัน 10 ครั้งแล้วดูผลการสุ่มทั้ง 10 ครั้ง โดยค่าที่นำเสนอจะตัดให้เหลือเฉพาะค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า p-value ที่ได้จากการทดสอบด้วย Shapiro Wilk Test

ในส่วนของบรรทัดคำสั่งของ R นั้นผมใส่ไว้ในบันทึกด้วยนะครับ ผู้อ่านสามารถข้ามส่วนบรรทัดคำสั่งไปดูผลจากการสุ่มตัวอย่างได้เลย

> samp1r1 <- sample(dim1x,10)
> samp1r2 <- sample(dim1x,10)
> samp1r3 <- sample(dim1x,10)
> samp1r4 <- sample(dim1x,10)
> samp1r5 <- sample(dim1x,10)
> samp1r6 <- sample(dim1x,10)
> samp1r7 <- sample(dim1x,10)
> samp1r8 <- sample(dim1x,10)
> samp1r9 <- sample(dim1x,10)
> samp1r10 <- sample(dim1x,10)
> sam1 <- rbind(cbind(mean(samp1r1), sd(samp1r1)), cbind(mean(samp1r2), sd(samp1r2)), cbind(mean(samp1r3), sd(samp1r3)), cbind(mean(samp1r4), sd(samp1r4)), cbind(mean(samp1r5), sd(samp1r5)), cbind(mean(samp1r6), sd(samp1r6)), cbind(mean(samp1r7), sd(samp1r7)), cbind(mean(samp1r8), sd(samp1r8)), cbind(mean(samp1r9), sd(samp1r9)), cbind(mean(samp1r10), sd(samp1r10)))
> colnames(sam1) <- c("Mean","sd")
> rownames(sam1) <- c("samp1r1", "samp1r2", "samp1r3", "samp1r4", "samp1r5", "samp1r6", "samp1r7", "samp1r8", "samp1r9", "samp1r10")     
> samp1r1.p <- shapiro.test(samp1r1)$p.value
> samp1r2.p <- shapiro.test(samp1r2)$p.value
> samp1r3.p <- shapiro.test(samp1r3)$p.value
> samp1r4.p <- shapiro.test(samp1r4)$p.value
> samp1r5.p <- shapiro.test(samp1r5)$p.value
> samp1r6.p <- shapiro.test(samp1r6)$p.value
> samp1r7.p <- shapiro.test(samp1r7)$p.value
> samp1r8.p <- shapiro.test(samp1r8)$p.value
> samp1r9.p <- shapiro.test(samp1r9)$p.value
> samp1r10.p <- shapiro.test(samp1r10)$p.value
> sam1.p <- rbind(samp1r1.p, samp1r2.p,samp1r3.p, samp1r4.p,samp1r5.p, samp1r6.p, samp1r7.p, samp1r8.p, samp1r9.p, samp1r10.p)
> colnames(sam1.p) <- "Shapiro Wilk Test's P-value"
> rownames(sam1.p) <- c("samp1r1.p", "samp1r2.p", "samp1r3.p","samp1r4.p", "samp1r5.p", "samp1r6.p", "samp1r7.p", "samp1r8.p", "samp1r9.p", "samp1r10.p")
> samp2r1 <- sample(dim1x,20)
> samp2r2 <- sample(dim1x,20)
> samp2r3 <- sample(dim1x,20)
> samp2r4 <- sample(dim1x,20)
> samp2r5 <- sample(dim1x,20)
> samp2r6 <- sample(dim1x,20)
> samp2r7 <- sample(dim1x,20)
> samp2r8 <- sample(dim1x,20)
> samp2r9 <- sample(dim1x,20)
> samp2r10 <- sample(dim1x,20)
> sam2 <- rbind(cbind(mean(samp2r1), sd(samp2r1)), cbind(mean(samp2r2), sd(samp2r2)), cbind(mean(samp2r3), sd(samp2r3)), cbind(mean(samp2r4), sd(samp2r4)), cbind(mean(samp2r5), sd(samp2r5)), cbind(mean(samp2r6), sd(samp2r6)), cbind(mean(samp2r7), sd(samp2r7)), cbind(mean(samp2r8), sd(samp2r8)), cbind(mean(samp2r9), sd(samp2r9)), cbind(mean(samp2r10), sd(samp2r10)))
> colnames(sam2) <- c("Mean","sd")
> rownames(sam2) <- c("samp2r1", "samp2r2", "samp2r3", "samp2r4", "samp2r5", "samp2r6", "samp2r7", "samp2r8", "samp2r9", "samp2r10")     
> samp2r1.p <- shapiro.test(samp2r1)$p.value
> samp2r2.p <- shapiro.test(samp2r2)$p.value
> samp2r3.p <- shapiro.test(samp2r3)$p.value
> samp2r4.p <- shapiro.test(samp2r4)$p.value
> samp2r5.p <- shapiro.test(samp2r5)$p.value
> samp2r6.p <- shapiro.test(samp2r6)$p.value
> samp2r7.p <- shapiro.test(samp2r7)$p.value
> samp2r8.p <- shapiro.test(samp2r8)$p.value
> samp2r9.p <- shapiro.test(samp2r9)$p.value
> samp2r10.p <- shapiro.test(samp2r10)$p.value
> sam2.p <- rbind(samp2r1.p, samp2r2.p, samp2r3.p, samp2r4.p, samp2r5.p, samp2r6.p, samp2r7.p, samp2r8.p, samp2r9.p, samp2r10.p)
> colnames(sam2.p) <- "Shapiro Wilk Test's P-value"
> rownames(sam2.p) <- c("samp2r1.p", "samp2r2.p", "samp2r3.p","samp2r4.p", "samp2r5.p","samp2r6.p","samp2r7.p", "samp2r8.p", "samp2r9.p", "samp2r10.p")
> samp3r1 <- sample(dim1x,30)
> samp3r2 <- sample(dim1x,30)
> samp3r3 <- sample(dim1x,30)
> samp3r4 <- sample(dim1x,30)
> samp3r5 <- sample(dim1x,30)
> samp3r6 <- sample(dim1x,30)
> samp3r7 <- sample(dim1x,30)
> samp3r8 <- sample(dim1x,30)
> samp3r9 <- sample(dim1x,30)
> samp3r10 <- sample(dim1x,30)
> sam3 <- rbind(cbind(mean(samp3r1), sd(samp3r1)), cbind(mean(samp3r2), sd(samp3r2)), cbind(mean(samp3r3), sd(samp3r3)), cbind(mean(samp3r4), sd(samp3r4)), cbind(mean(samp3r5), sd(samp3r5)), cbind(mean(samp3r6), sd(samp3r6)), cbind(mean(samp3r7), sd(samp3r7)), cbind(mean(samp3r8),  sd(samp3r8)), cbind(mean(samp3r9), sd(samp3r9)), cbind(mean(samp3r10), sd(samp3r10)))
> colnames(sam3) <- c("Mean","sd")
> rownames(sam3) <- c("samp3r1", "samp3r2","samp3r3", "samp3r4", "samp3r5", "samp3r6", "samp3r7", "samp3r8", "samp3r9", "samp3r10")     
> samp3r1.p <- shapiro.test(samp3r1)$p.value
> samp3r2.p <- shapiro.test(samp3r2)$p.value
> samp3r3.p <- shapiro.test(samp3r3)$p.value
> samp3r4.p <- shapiro.test(samp3r4)$p.value
> samp3r5.p <- shapiro.test(samp3r5)$p.value
> samp3r6.p <- shapiro.test(samp3r6)$p.value
> samp3r7.p <- shapiro.test(samp3r7)$p.value
> samp3r8.p <- shapiro.test(samp3r8)$p.value
> samp3r9.p <- shapiro.test(samp3r9)$p.value
> samp3r10.p <- shapiro.test(samp3r10)$p.value
> sam3.p <- rbind(samp3r1.p, samp3r2.p,samp3r3.p, samp3r4.p, samp3r5.p, samp3r6.p, samp3r7.p, samp3r8.p, samp3r9.p, samp3r10.p)
> colnames(sam3.p) <- "Shapiro Wilk Test's P-value"
> rownames(sam3.p) <- c("samp3r1.p", "samp3r2.p", "samp3r3.p", "samp3r4.p", "samp3r5.p", "samp3r6.p", "samp3r7.p", "samp3r8.p", "samp3r9.p", "samp3r10.p")
> samp4r1 <- sample(dim1x,40)
> samp4r2 <- sample(dim1x,40)
> samp4r3 <- sample(dim1x,40)
> samp4r4 <- sample(dim1x,40)
> samp4r5 <- sample(dim1x,40)
> samp4r6 <- sample(dim1x,40)
> samp4r7 <- sample(dim1x,40)
> samp4r8 <- sample(dim1x,40)
> samp4r9 <- sample(dim1x,40)
> samp4r10 <- sample(dim1x,40)
> sam4 <- rbind(cbind(mean(samp4r1), sd(samp4r1)), cbind(mean(samp4r2), sd(samp4r2)), cbind(mean(samp4r3), sd(samp4r3)), cbind(mean(samp4r4), sd(samp4r4)), cbind(mean(samp4r5), sd(samp4r5)), cbind(mean(samp4r6), sd(samp4r6)), cbind(mean(samp4r7), sd(samp4r7)), cbind(mean(samp4r8), sd(samp4r8)), cbind(mean(samp4r9),sd(samp4r9)), cbind(mean(samp4r10), sd(samp4r10)))
> colnames(sam4) <- c("Mean","sd")
> rownames(sam4) <- c("samp4r1", "samp4r2", "samp4r3", "samp4r4", "samp4r5", "samp4r6", "samp4r7", "samp4r8", "samp4r9", "samp4r10")     
> samp4r1.p <- shapiro.test(samp4r1)$p.value
> samp4r2.p <- shapiro.test(samp4r2)$p.value
> samp4r3.p <- shapiro.test(samp4r3)$p.value
> samp4r4.p <- shapiro.test(samp4r4)$p.value
> samp4r5.p <- shapiro.test(samp4r5)$p.value
> samp4r6.p <- shapiro.test(samp4r6)$p.value
> samp4r7.p <- shapiro.test(samp4r7)$p.value
> samp4r8.p <- shapiro.test(samp4r8)$p.value
> samp4r9.p <- shapiro.test(samp4r9)$p.value
> samp4r10.p <- shapiro.test(samp4r10)$p.value
> sam4.p <- rbind(samp4r1.p, samp4r2.p, samp4r3.p, samp4r4.p, samp4r5.p, samp4r6.p, samp4r7.p, samp4r8.p, samp4r9.p, samp4r10.p)
> colnames(sam4.p) <- "Shapiro Wilk Test's P-value"
> rownames(sam4.p) <- c("samp4r1.p", "samp4r2.p","samp4r3.p", "samp4r4.p","samp4r5.p", "samp4r6.p","samp4r7.p", "samp4r8.p", "samp4r9.p", "samp4r10.p")
> samp5r1 <- sample(dim1x,50)
> samp5r2 <- sample(dim1x,50)
> samp5r3 <- sample(dim1x,50)
> samp5r4 <- sample(dim1x,50)
> samp5r5 <- sample(dim1x,50)
> samp5r6 <- sample(dim1x,50)
> samp5r7 <- sample(dim1x,50)
> samp5r8 <- sample(dim1x,50)
> samp5r9 <- sample(dim1x,50)
> samp5r10 <- sample(dim1x,50)
> sam5 <- rbind(cbind(mean(samp5r1), sd(samp5r1)), cbind(mean(samp5r2), sd(samp5r2)), cbind(mean(samp5r3), sd(samp5r3)), cbind(mean(samp5r4), sd(samp5r4)), cbind(mean(samp5r5), sd(samp5r5)), cbind(mean(samp5r6), sd(samp5r6)), cbind(mean(samp5r7), sd(samp5r7)), cbind(mean(samp5r8), sd(samp5r8)), cbind(mean(samp5r9), sd(samp5r9)), cbind(mean(samp5r10), sd(samp5r10)))
> colnames(sam5) <- c("Mean","sd")
> rownames(sam5) <- c("samp5r1", "samp5r2", "samp5r3", "samp5r4", "samp5r5", "samp5r6", "samp5r7", "samp5r8", "samp5r9", "samp5r10")     
> samp5r1.p <- shapiro.test(samp5r1)$p.value
> samp5r2.p <- shapiro.test(samp5r2)$p.value
> samp5r3.p <- shapiro.test(samp5r3)$p.value
> samp5r4.p <- shapiro.test(samp5r4)$p.value
> samp5r5.p <- shapiro.test(samp5r5)$p.value
> samp5r6.p <- shapiro.test(samp5r6)$p.value
> samp5r7.p <- shapiro.test(samp5r7)$p.value
> samp5r8.p <- shapiro.test(samp5r8)$p.value
> samp5r9.p <- shapiro.test(samp5r9)$p.value
> samp5r10.p <- shapiro.test(samp5r10)$p.value
> sam5.p <- rbind(samp5r1.p, samp5r2.p,samp5r3.p, samp5r4.p, samp5r5.p, samp5r6.p, samp5r7.p, samp5r8.p, samp5r9.p, samp5r10.p)
> colnames(sam5.p) <- "Shapiro Wilk Test's P-value"
> rownames(sam5.p) <- c("samp5r1.p", "samp5r2.p", "samp5r3.p", "samp5r4.p", "samp5r5.p", "samp5r6.p", "samp5r7.p", "samp5r8.p", "samp5r9.p", "samp5r10.p")
> samp6r1 <- sample(dim1x,60)
> samp6r2 <- sample(dim1x,60)
> samp6r3 <- sample(dim1x,60)
> samp6r4 <- sample(dim1x,60)
> samp6r5 <- sample(dim1x,60)
> samp6r6 <- sample(dim1x,60)
> samp6r7 <- sample(dim1x,60)
> samp6r8 <- sample(dim1x,60)
> samp6r9 <- sample(dim1x,60)
> samp6r10 <- sample(dim1x,60)
> sam6 <- rbind(cbind(mean(samp6r1), sd(samp6r1)), cbind(mean(samp6r2), sd(samp6r2)), cbind(mean(samp6r3), sd(samp6r3)), cbind(mean(samp6r4), sd(samp6r4)), cbind(mean(samp6r5), sd(samp6r5)), cbind(mean(samp6r6), sd(samp6r6)), cbind(mean(samp6r7), sd(samp6r7)), cbind(mean(samp6r8), sd(samp6r8)), cbind(mean(samp6r9), sd(samp6r9)), cbind(mean(samp6r10), sd(samp6r10)))
> colnames(sam6) <- c("Mean","sd")
> rownames(sam6) <- c("samp6r1", "samp6r2", "samp6r3", "samp6r4", "samp6r5", "samp6r6", "samp6r7", "samp6r8", "samp6r9", "samp6r10")     
> samp6r1.p <- shapiro.test(samp6r1)$p.value
> samp6r2.p <- shapiro.test(samp6r2)$p.value
> samp6r3.p <- shapiro.test(samp6r3)$p.value
> samp6r4.p <- shapiro.test(samp6r4)$p.value
> samp6r5.p <- shapiro.test(samp6r5)$p.value
> samp6r6.p <- shapiro.test(samp6r6)$p.value
> samp6r7.p <- shapiro.test(samp6r7)$p.value
> samp6r8.p <- shapiro.test(samp6r8)$p.value
> samp6r9.p <- shapiro.test(samp6r9)$p.value
> samp6r10.p <- shapiro.test(samp6r10)$p.value
> sam6.p <- rbind(samp6r1.p, samp6r2.p, samp6r3.p, samp6r4.p, samp6r5.p, samp6r6.p, samp6r7.p, samp6r8.p, samp6r9.p, samp6r10.p)
> colnames(sam6.p) <- "Shapiro Wilk Test's P-value"
> rownames(sam6.p) <- c("samp6r1.p", "samp6r2.p", "samp6r3.p", "samp6r4.p", "samp6r5.p", "samp6r6.p", "samp6r7.p", "samp6r8.p", "samp6r9.p", "samp6r10.p")
> samp7r1 <- sample(dim1x,70)
> samp7r2 <- sample(dim1x,70)
> samp7r3 <- sample(dim1x,70)
> samp7r4 <- sample(dim1x,70)
> samp7r5 <- sample(dim1x,70)
> samp7r6 <- sample(dim1x,70)
> samp7r7 <- sample(dim1x,70)
> samp7r8 <- sample(dim1x,70)
> samp7r9 <- sample(dim1x,70)
> samp7r10 <- sample(dim1x,70)
> sam7 <- rbind(cbind(mean(samp7r1), sd(samp7r1)), cbind(mean(samp7r2), sd(samp7r2)), cbind(mean(samp7r3), sd(samp7r3)), cbind(mean(samp7r4), sd(samp7r4)),cbind(mean(samp7r5), sd(samp7r5)), cbind(mean(samp7r6), sd(samp7r6)), cbind(mean(samp7r7), sd(samp7r7)), cbind(mean(samp7r8), sd(samp7r8)), cbind(mean(samp7r9), sd(samp7r9)), cbind(mean(samp7r10), sd(samp7r10)))
> colnames(sam7) <- c("Mean","sd")
> rownames(sam7) <- c("samp7r1", "samp7r2", "samp7r3", "samp7r4", "samp7r5", "samp7r6", "samp7r7", "samp7r8", "samp7r9", "samp7r10")     
> samp7r1.p <- shapiro.test(samp7r1)$p.value
> samp7r2.p <- shapiro.test(samp7r2)$p.value
> samp7r3.p <- shapiro.test(samp7r3)$p.value
> samp7r4.p <- shapiro.test(samp7r4)$p.value
> samp7r5.p <- shapiro.test(samp7r5)$p.value
> samp7r6.p <- shapiro.test(samp7r6)$p.value
> samp7r7.p <- shapiro.test(samp7r7)$p.value
> samp7r8.p <- shapiro.test(samp7r8)$p.value
> samp7r9.p <- shapiro.test(samp7r9)$p.value
> samp7r10.p <- shapiro.test(samp7r10)$p.value
> sam7.p <- rbind(samp7r1.p, samp7r2.p, samp7r3.p, samp7r4.p, samp7r5.p, samp7r6.p, samp7r7.p, samp7r8.p, samp7r9.p, samp7r10.p)
> colnames(sam7.p) <- "Shapiro Wilk Test's P-value"
> rownames(sam7.p) <- c("samp7r1.p", "samp7r2.p", "samp7r3.p", "samp7r4.p", "samp7r5.p", "samp7r6.p", "samp7r7.p", "samp7r8.p", "samp7r9.p", "samp7r10.p")
> samp8r1 <- sample(dim1x,80)
> samp8r2 <- sample(dim1x,80)
> samp8r3 <- sample(dim1x,80)
> samp8r4 <- sample(dim1x,80)
> samp8r5 <- sample(dim1x,80)
> samp8r6 <- sample(dim1x,80)
> samp8r7 <- sample(dim1x,80)
> samp8r8 <- sample(dim1x,80)
> samp8r9 <- sample(dim1x,80)
> samp8r10 <- sample(dim1x,80)
> sam8 <- rbind(cbind(mean(samp8r1), sd(samp8r1)), cbind(mean(samp8r2), sd(samp8r2)), cbind(mean(samp8r3), sd(samp8r3)), cbind(mean(samp8r4), sd(samp8r4)), cbind(mean(samp8r5), sd(samp8r5)), cbind(mean(samp8r6), sd(samp8r6)), cbind(mean(samp8r7), sd(samp8r7)), cbind(mean(samp8r8), sd(samp8r8)), cbind(mean(samp8r9), sd(samp8r9)), cbind(mean(samp8r10), sd(samp8r10)))
> colnames(sam8) <- c("Mean","sd")
> rownames(sam8) <- c("samp8r1","samp8r2", "samp8r3", "samp8r4", "samp8r5", "samp8r6", "samp8r7", "samp8r8", "samp8r9", "samp8r10")     
> samp8r1.p <- shapiro.test(samp8r1)$p.value
> samp8r2.p <- shapiro.test(samp8r2)$p.value
> samp8r3.p <- shapiro.test(samp8r3)$p.value
> samp8r4.p <- shapiro.test(samp8r4)$p.value
> samp8r5.p <- shapiro.test(samp8r5)$p.value
> samp8r6.p <- shapiro.test(samp8r6)$p.value
> samp8r7.p <- shapiro.test(samp8r7)$p.value
> samp8r8.p <- shapiro.test(samp8r8)$p.value
> samp8r9.p <- shapiro.test(samp8r9)$p.value
> samp8r10.p <- shapiro.test(samp8r10)$p.value
> sam8.p <- rbind(samp8r1.p, samp8r2.p,samp8r3.p, samp8r4.p, samp8r5.p, samp8r6.p,samp8r7.p, samp8r8.p, samp8r9.p, samp8r10.p)
> colnames(sam8.p) <- "Shapiro Wilk Test's P-value"
> rownames(sam8.p) <- c("samp8r1.p", "samp8r2.p", "samp8r3.p", "samp8r4.p", "samp8r5.p", "samp8r6.p", "samp8r7.p", "samp8r8.p", "samp8r9.p", "samp8r10.p")
> samp9r1 <- sample(dim1x,90)
> samp9r2 <- sample(dim1x,90)
> samp9r3 <- sample(dim1x,90)
> samp9r4 <- sample(dim1x,90)
> samp9r5 <- sample(dim1x,90)
> samp9r6 <- sample(dim1x,90)
> samp9r7 <- sample(dim1x,90)
> samp9r8 <- sample(dim1x,90)
> samp9r9 <- sample(dim1x,90)
> samp9r10 <- sample(dim1x,90)
> sam9 <- rbind(cbind(mean(samp9r1), sd(samp9r1)), cbind(mean(samp9r2), sd(samp9r2)), cbind(mean(samp9r3), sd(samp9r3)), cbind(mean(samp9r4), sd(samp9r4)), cbind(mean(samp9r5), sd(samp9r5)), cbind(mean(samp9r6), sd(samp9r6)), cbind(mean(samp9r7), sd(samp9r7)), cbind(mean(samp9r8), sd(samp9r8)), cbind(mean(samp9r9), sd(samp9r9)), cbind(mean(samp9r10), sd(samp9r10)))
> colnames(sam9) <- c("Mean","sd")
> rownames(sam9) <- c("samp9r1", "samp9r2", "samp9r3", "samp9r4", "samp9r5", "samp9r6", "samp9r7", "samp9r8", "samp9r9", "samp9r10")     
> samp9r1.p <- shapiro.test(samp9r1)$p.value
> samp9r2.p <- shapiro.test(samp9r2)$p.value
> samp9r3.p <- shapiro.test(samp9r3)$p.value
> samp9r4.p <- shapiro.test(samp9r4)$p.value
> samp9r5.p <- shapiro.test(samp9r5)$p.value
> samp9r6.p <- shapiro.test(samp9r6)$p.value
> samp9r7.p <- shapiro.test(samp9r7)$p.value
> samp9r8.p <- shapiro.test(samp9r8)$p.value
> samp9r9.p <- shapiro.test(samp9r9)$p.value
> samp9r10.p <- shapiro.test(samp9r10)$p.value
> sam9.p <- rbind(samp9r1.p, samp9r2.p, samp9r3.p, samp9r4.p, samp9r5.p, samp9r6.p, samp9r7.p, samp9r8.p, samp9r9.p, samp9r10.p)
> colnames(sam9.p) <- "Shapiro Wilk Test's P-value"
> rownames(sam9.p) <- c("samp9r1.p", "samp9r2.p", "samp9r3.p", "samp9r4.p", "samp9r5.p", "samp9r6.p", "samp9r7.p", "samp9r8.p", "samp9r9.p", "samp9r10.p")
> samp10r1 <- sample(dim1x,100)
> samp10r2 <- sample(dim1x,100)
> samp10r3 <- sample(dim1x,100)
> samp10r4 <- sample(dim1x,100)
> samp10r5 <- sample(dim1x,100)
> samp10r6 <- sample(dim1x,100)
> samp10r7 <- sample(dim1x,100)
> samp10r8 <- sample(dim1x,100)
> samp10r9 <- sample(dim1x,100)
> samp10r10 <- sample(dim1x,100)
> sam10 <- rbind(cbind(mean(samp10r1), sd(samp10r1)), cbind(mean(samp10r2), sd(samp10r2)), cbind(mean(samp10r3), sd(samp10r3)), cbind(mean(samp10r4), sd(samp10r4)), cbind(mean(samp10r5), sd(samp10r5)), cbind(mean(samp10r6), sd(samp10r6)), cbind(mean(samp10r7), sd(samp10r7)), cbind(mean(samp10r8), sd(samp10r8)), cbind(mean(samp10r9), sd(samp10r9)), cbind(mean(samp10r10), sd(samp10r10)))
> colnames(sam10) <- c("Mean","sd")
> rownames(sam10) <- c("samp10r1", "samp10r2","samp10r3" ,"samp10r4", "samp10r5", "samp10r6", "samp10r7", "samp10r8", "samp10r9", "samp10r10")     
> samp10r1.p <- shapiro.test(samp10r1)$p.value
> samp10r2.p <- shapiro.test(samp10r2)$p.value
> samp10r3.p <- shapiro.test(samp10r3)$p.value
> samp10r4.p <- shapiro.test(samp10r4)$p.value
> samp10r5.p <- shapiro.test(samp10r5)$p.value
> samp10r6.p <- shapiro.test(samp10r6)$p.value
> samp10r7.p <- shapiro.test(samp10r7)$p.value
> samp10r8.p <- shapiro.test(samp10r8)$p.value
> samp10r9.p <- shapiro.test(samp10r9)$p.value
> samp10r10.p <- shapiro.test(samp10r10)$p.value
> sam10.p <- rbind(samp10r1.p, samp10r2.p, samp10r3.p, samp10r4.p, samp10r5.p, samp10r6.p, samp10r7.p, samp10r8.p, samp10r9.p, samp10r10.p)
> colnames(sam10.p) <- "Shapiro Wilk Test's P-value"
> rownames(sam10.p) <- c("samp10r1.p", "samp10r2.p", "samp10r3.p", "samp10r4.p", "samp10r5.p", "samp10r6.p", "samp10r7.p", "samp10r8.p", "samp10r9.p", "samp10r10.p")
> samp11r1 <- sample(dim1x,200)
> samp11r2 <- sample(dim1x,200)
> samp11r3 <- sample(dim1x,200)
> samp11r4 <- sample(dim1x,200)
> samp11r5 <- sample(dim1x,200)
> samp11r6 <- sample(dim1x,200)
> samp11r7 <- sample(dim1x,200)
> samp11r8 <- sample(dim1x,200)
> samp11r9 <- sample(dim1x,200)
> samp11r10 <- sample(dim1x,200)
> sam11 <- rbind(cbind(mean(samp11r1), sd(samp11r1)), cbind(mean(samp11r2), sd(samp11r2)), cbind(mean(samp11r3), sd(samp11r3)), cbind(mean(samp11r4), sd(samp11r4)), cbind(mean(samp11r5), sd(samp11r5)), cbind(mean(samp11r6), sd(samp11r6)), cbind(mean(samp11r7), sd(samp11r7)), cbind(mean(samp11r8), sd(samp11r8)), cbind(mean(samp11r9), sd(samp11r9)), cbind(mean(samp11r10), sd(samp11r10)))
> colnames(sam11) <- c("Mean","sd")
> rownames(sam11) <- c("samp11r1", "samp11r2", "samp11r3", "samp11r4", "samp11r5", "samp11r6", "samp11r7", "samp11r8", "samp11r9", "samp11r10")     
> samp11r1.p <- shapiro.test(samp11r1)$p.value
> samp11r2.p <- shapiro.test(samp11r2)$p.value
> samp11r3.p <- shapiro.test(samp11r3)$p.value
> samp11r4.p <- shapiro.test(samp11r4)$p.value
> samp11r5.p <- shapiro.test(samp11r5)$p.value
> samp11r6.p <- shapiro.test(samp11r6)$p.value
> samp11r7.p <- shapiro.test(samp11r7)$p.value
> samp11r8.p <- shapiro.test(samp11r8)$p.value
> samp11r9.p <- shapiro.test(samp11r9)$p.value
> samp11r10.p <- shapiro.test(samp11r10)$p.value
> sam11.p <- rbind(samp11r1.p, samp11r2.p, samp11r3.p, samp11r4.p, samp11r5.p, samp11r6.p, samp11r7.p, samp11r8.p, samp11r9.p, samp11r10.p)
> colnames(sam11.p) <- "Shapiro Wilk Test's P-value"
> rownames(sam11.p) <- c("samp11r1.p", "samp11r2.p", "samp11r3.p", "samp11r4.p", "samp11r5.p", "samp11r6.p", "samp11r7.p", "samp11r8.p", "samp11r9.p", "samp11r10.p")
>

 

ผลที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง

ผมทำแถบสีเอาไว้ตรงครั้งที่ให้ผลการทดสอบออกมาว่าข้อมูลมีการกระจายที่ไม่เป็นแบบ Normal Distribution

 

ค่าเฉลี่ยจากการสุมตัวอย่างแต่ละครั้งโดยสุ่มตัวอย่างครั้งละ 10 ค่า

> round(sam1,2)
         Mean   sd
samp1r1  24.7 2.31
samp1r2  24.3 1.77
samp1r3  25.4 2.17
samp1r4  23.4 1.65
samp1r5  23.8 1.32
samp1r6  24.1 1.97
samp1r7  23.8 2.62
samp1r8  24.5 1.43
samp1r9  24.2 1.93
samp1r10 21.9 1.66

 

ค่า p-value จากการทดสอบการกระจายของข้อมูลด้วย Shapiro Wilk Test


> round(sam1.p,4)
           Shapiro Wilk Test's P-value
samp1r1.p                       0.7824
samp1r2.p                       0.5366
samp1r3.p                       0.0682
samp1r4.p                       0.5316
samp1r5.p                       0.2033
samp1r6.p                       0.6784
samp1r7.p                       0.7823
samp1r8.p                       0.0176
samp1r9.p                       0.4628
samp1r10.p                     0.6459

 

ค่าเฉลี่ยจากการสุมตัวอย่างแต่ละครั้งโดยสุ่มตัวอย่างครั้งละ 20 ค่า

> round(sam2,2)
          Mean   sd
samp2r1  23.55 2.37
samp2r2  22.95 2.35
samp2r3  22.95 2.09
samp2r4  22.80 1.64
samp2r5  23.30 2.03
samp2r6  23.50 1.88
samp2r7  24.00 1.59
samp2r8  24.10 1.59
samp2r9  23.80 1.58
samp2r10 24.75 2.10

 

ค่า p-value จากการทดสอบการกระจายของข้อมูลด้วย Shapiro Wilk Test


> round(sam2.p,4)
           Shapiro Wilk Test's P-value
samp2r1.p                       0.5805
samp2r2.p                       0.4794
samp2r3.p                       0.3248
samp2r4.p                       0.1919
samp2r5.p                       0.0905
samp2r6.p                       0.0426
samp2r7.p                       0.0565
samp2r8.p                       0.4218
samp2r9.p                       0.2646
samp2r10.p                     0.0370

 

ค่าเฉลี่ยจากการสุมตัวอย่างแต่ละครั้งโดยสุ่มตัวอย่างครั้งละ 30 ค่า

> round(sam3,2)
          Mean   sd
samp3r1  23.37 2.06
samp3r2  23.80 1.97
samp3r3  23.43 1.89
samp3r4  23.47 2.06
samp3r5  23.33 1.92
samp3r6  23.63 1.73
samp3r7  24.20 1.99
samp3r8  23.93 1.80
samp3r9  23.87 2.11
samp3r10 23.30 1.91

ค่า p-value จากการทดสอบการกระจายของข้อมูลด้วย Shapiro Wilk Test

> round(sam3.p,4)
           Shapiro Wilk Test's P-value
samp3r1.p                       0.1486
samp3r2.p                       0.1903
samp3r3.p                       0.0329
samp3r4.p                       0.1755
samp3r5.p                       0.0568
samp3r6.p                       0.3271
samp3r7.p                       0.0129
samp3r8.p                       0.0272
samp3r9.p                       0.0369
samp3r10.p                     0.1311

 

ค่าเฉลี่ยจากการสุมตัวอย่างแต่ละครั้งโดยสุ่มตัวอย่างครั้งละ 40 ค่า

> round(sam4,2)
          Mean   sd
samp4r1  23.48 1.78
samp4r2  23.05 1.95
samp4r3  23.18 2.05
samp4r4  23.77 1.91
samp4r5  23.23 1.90
samp4r6  23.50 2.11
samp4r7  23.77 2.12
samp4r8  23.88 2.04
samp4r9  23.45 2.11
samp4r10 23.60 1.95


ค่า p-value จากการทดสอบการกระจายของข้อมูลด้วย Shapiro Wilk Test

> round(sam4.p,4)
           Shapiro Wilk Test's P-value
samp4r1.p                       0.0633
samp4r2.p                       0.1099
samp4r3.p                       0.3328
samp4r4.p                       0.1896
samp4r5.p                       0.0072
samp4r6.p                       0.1475
samp4r7.p                       0.0136
samp4r8.p                       0.1427
samp4r9.p                       0.0975
samp4r10.p                     0.0584

 

ค่าเฉลี่ยจากการสุมตัวอย่างแต่ละครั้งโดยสุ่มตัวอย่างครั้งละ 50 ค่า

> round(sam5,2)
          Mean   sd
samp5r1  23.74 2.02
samp5r2  24.04 1.97
samp5r3  23.86 1.70
samp5r4  24.02 2.34
samp5r5  23.94 2.31
samp5r6  23.56 2.12
samp5r7  23.78 2.18
samp5r8  23.58 1.99
samp5r9  23.64 1.98
samp5r10 23.58 1.96

ค่า p-value จากการทดสอบการกระจายของข้อมูลด้วย Shapiro Wilk Test

> round(sam5.p,4)
           Shapiro Wilk Test's P-value
samp5r1.p                       0.1562
samp5r2.p                       0.0099
samp5r3.p                       0.0491
samp5r4.p                       0.2318
samp5r5.p                       0.4760
samp5r6.p                       0.0438
samp5r7.p                       0.0880
samp5r8.p                       0.0203
samp5r9.p                       0.0616
samp5r10.p                     0.0050

 

ค่าเฉลี่ยจากการสุมตัวอย่างแต่ละครั้งโดยสุ่มตัวอย่างครั้งละ 60 ค่า

> round(sam6,2)
          Mean   sd
samp6r1  23.33 2.01
samp6r2  23.70 2.05
samp6r3  23.70 1.91
samp6r4  23.75 1.77
samp6r5  23.78 1.77
samp6r6  23.68 1.84
samp6r7  24.00 1.94
samp6r8  23.93 1.87
samp6r9  23.97 2.07
samp6r10 23.58 1.95


ค่า p-value จากการทดสอบการกระจายของข้อมูลด้วย Shapiro Wilk Test

> round(sam6.p,4)
           Shapiro Wilk Test's P-value
samp6r1.p                       0.0946
samp6r2.p                       0.0007
samp6r3.p                       0.0419
samp6r4.p                       0.0047
samp6r5.p                       0.0026
samp6r6.p                       0.0168
samp6r7.p                       0.0320
samp6r8.p                       0.0000
samp6r9.p                       0.2505
samp6r10.p                     0.0303

 

ค่าเฉลี่ยจากการสุมตัวอย่างแต่ละครั้งโดยสุ่มตัวอย่างครั้งละ 70 ค่า

> round(sam7,2)
          Mean   sd
samp7r1  23.86 2.09
samp7r2  23.70 2.24
samp7r3  23.90 2.15
samp7r4  23.56 1.81
samp7r5  23.81 1.92
samp7r6  23.67 2.03
samp7r7  23.97 1.81
samp7r8  23.74 2.19
samp7r9  23.34 2.24
samp7r10 23.46 2.10


ค่า p-value จากการทดสอบการกระจายของข้อมูลด้วย Shapiro Wilk Test

> round(sam7.p,4)
           Shapiro Wilk Test's P-value
samp7r1.p                       0.0318
samp7r2.p                       0.0231
samp7r3.p                       0.0366
samp7r4.p                       0.0744
samp7r5.p                       0.0242
samp7r6.p                       0.1072
samp7r7.p                       0.0004
samp7r8.p                       0.0631
samp7r9.p                       0.1025
samp7r10.p                     0.0542

 

ค่าเฉลี่ยจากการสุมตัวอย่างแต่ละครั้งโดยสุ่มตัวอย่างครั้งละ 80 ค่า

> round(sam8,2)
          Mean   sd
samp8r1  23.75 1.70
samp8r2  23.35 1.88
samp8r3  23.64 2.03
samp8r4  23.86 2.29
samp8r5  23.66 2.00
samp8r6  23.48 1.82
samp8r7  23.93 2.02
samp8r8  23.94 2.08
samp8r9  23.85 2.00
samp8r10 23.68 1.90


ค่า p-value จากการทดสอบการกระจายของข้อมูลด้วย Shapiro Wilk Test

> round(sam8.p,4)
           Shapiro Wilk Test's P-value
samp8r1.p                       0.0003
samp8r2.p                       0.0012
samp8r3.p                       0.0008
samp8r4.p                       0.0037
samp8r5.p                       0.0015
samp8r6.p                       0.0150
samp8r7.p                       0.0036
samp8r8.p                       0.0797
samp8r9.p                       0.0241
samp8r10.p                     0.0565

 

ค่าเฉลี่ยจากการสุมตัวอย่างแต่ละครั้งโดยสุ่มตัวอย่างครั้งละ 90 ค่า

> round(sam9,2)
          Mean   sd
samp9r1  23.60 1.96
samp9r2  23.57 1.93
samp9r3  23.52 1.89
samp9r4  23.74 1.88
samp9r5  23.91 2.11
samp9r6  23.68 2.02
samp9r7  23.74 2.14
samp9r8  23.53 2.02
samp9r9  23.76 2.07
samp9r10 23.57 2.03


ค่า p-value จากการทดสอบการกระจายของข้อมูลด้วย Shapiro Wilk Test

> round(sam9.p,4)
           Shapiro Wilk Test's P-value
samp9r1.p                       0.0182
samp9r2.p                       0.0032
samp9r3.p                       0.0208
samp9r4.p                       0.0012
samp9r5.p                       0.0143
samp9r6.p                       0.0036
samp9r7.p                       0.0040
samp9r8.p                       0.0192
samp9r9.p                       0.0521
samp9r10.p                     0.0043

 

ค่าเฉลี่ยจากการสุมตัวอย่างแต่ละครั้งโดยสุ่มตัวอย่างครั้งละ 100 ค่า

> round(sam10,2)
           Mean   sd
samp10r1  23.72 2.19
samp10r2  23.84 1.96
samp10r3  23.34 2.23
samp10r4  23.64 1.91
samp10r5  23.84 2.21
samp10r6  23.52 1.86
samp10r7  24.02 2.00
samp10r8  23.57 1.89
samp10r9  23.59 2.09
samp10r10 23.71 2.06


ค่า p-value จากการทดสอบการกระจายของข้อมูลด้วย Shapiro Wilk Test

> round(sam10.p,4)
            Shapiro Wilk Test's P-value
samp10r1.p                       0.0043
samp10r2.p                       0.0065
samp10r3.p                       0.0027
samp10r4.p                       0.0013
samp10r5.p                       0.0222
samp10r6.p                       0.0132
samp10r7.p                       0.0275
samp10r8.p                       0.0095
samp10r9.p                       0.0456
samp10r10.p                     0.0176

 

ค่าเฉลี่ยจากการสุมตัวอย่างแต่ละครั้งโดยสุ่มตัวอย่างครั้งละ 200 ค่า

> round(sam11,2)
           Mean   sd
samp11r1  23.82 2.10
samp11r2  23.71 1.93
samp11r3  23.70 1.98
samp11r4  23.86 2.01
samp11r5  23.73 2.01
samp11r6  23.86 1.93
samp11r7  23.67 1.83
samp11r8  23.77 2.00
samp11r9  23.61 1.94
samp11r10 23.64 1.94

ค่า p-value จากการทดสอบการกระจายของข้อมูลด้วย Shapiro Wilk Test

> sam11.p
            Shapiro Wilk Test's P-value
samp11r1.p                 9.754955e-05
samp11r2.p                 7.936346e-05
samp11r3.p                 1.662127e-04
samp11r4.p                 6.555225e-05
samp11r5.p                 1.921481e-04
samp11r6.p                 2.233053e-05
samp11r7.p                 1.758479e-04
samp11r8.p                 1.747944e-04
samp11r9.p                 2.031324e-05
samp11r10.p               1.931567e-04

 

ผลจากการทดสอบการกระจายของข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างของข้อมูลชุดนี้แสดงให้เห็นว่า การทดสอบจะมีแนวโน้มให้ผลการทดสอบว่าข้อมูลมีการกระจายที่ไม่เป็นแบบ Normal Distribution เมื่อมีจำนวนของข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

 

อิอิอิ

 

หมายเหตุ:

บรรทัดคำสั่งทั้งหมดในบันทึกนี้สามารถรวบรัดให้น้อยลงได้โดยการใช้การเขียนในลักษณะของ loop มาเข้ามาช่วยครับ

 

เราเอง

 

เพลง: May It Be
ศิลปิน: Enya

 

เพลง May It Be เป็นหนึ่งในเพลงประกอบภาพยนต์เรื่อง Lord of The Rings

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กรกฎาคม 2558 17:19 แก้ไข: 15 สิงหาคม 2562 19:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เพลานี้เริ่มยากแล้วน้า อิอิอิ

ไม่ยากครับลุง อย่าไปดูที่มันยุ่ง ๆ ครับ อันนั้นเอาไว้สำหรับให้บางคนดูว่า กระบวนการนั้นเหมือนกันทั้ง 11 ครั้ง ที่ต่างกันนั้นต่างกันแค่จำนวนตัวเลขที่สุ่มมาเท่านั้น

อิอิอิ

เราเอง

ภาษาโปรแกรมนี่มันช่าง simple จังนะคะ ถ้าคนเราคุยกันได้แบบนี้คงดีพิลึก

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น