นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ประชาสัมพันธ์โครงการ ALFABET 2016-2017

ตามที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศยุโรป โครงการ ALFABETนั้น บัดนี้ โครงการได้เปิดรับสมัครทุนรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2016/2017 ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2558 -13 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีรายละเอียดการจัดสรรทุนการศึกษา ดังนี้ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์   สร้าง: 14 ตุลาคม 2558 14:37 แก้ไข: 14 ตุลาคม 2558 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ต้อนรับการมาเยือนของอาจารย์และนักศึกษาจาก South China Agricultural University (SCAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก South China Agricultural University (SCAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมาเยือนคณะฯ ในโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ภายใต้ MOU Addendum ปี 2015 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม -4 กันยายน 2558 ซึ่งประ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์   สร้าง: 27 สิงหาคม 2558 11:42 แก้ไข: 27 สิงหาคม 2558 15:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ต้อนรับอาจารย์จาก Quest International University Perak (QIUP) Faculty of Integrative Sciences and Technology ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์จาก Quest International University Perak (QIUP) Faculty of Integrative Sciences and Technology ประเทศมาเลเซีย มาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี ผช.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์   สร้าง: 26 สิงหาคม 2558 13:46 แก้ไข: 27 สิงหาคม 2558 15:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โครงการ Summer school คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่5)

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นักศึกษาได้เรียนรู้ทางด้านการจัดการศัตรูพืชโดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในเรื่องโรคพืช โดย ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า และดร.ธนัญชนก ไชยรินทร์จากนั้นสำรวจและเก็บตัวอย่างโรคพืชและชมการเตรียมนิทรรศการ เพื่อนำไปจัดแสดง “นิทร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์   สร้าง: 10 กรกฎาคม 2558 19:08 แก้ไข: 10 กรกฎาคม 2558 19:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โครงการ Summer school คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่4)

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ช่วงเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้ทางด้านการผลิตสัตว์ โดยเน้นด้านการเลี้ยงแพะ ซึ่งบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยวรรณ วัฒนจันทร์จากนั้นจึงเดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนิงานวิจัยเรื่องการเลี้ยงแพะ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวเคี้ย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์   สร้าง: 10 กรกฎาคม 2558 18:47 แก้ไข: 10 กรกฎาคม 2558 19:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โครงการ Summer school คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่3)

การจัดอบรมด้านการเกษตรระยะสั้น ในหัวขัอ “Tropical Agriculture” ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งกำหนดจัด 5 วัน ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2558 วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันแรกของการอบรม เป็นการบรรยายให้ความรู้ทางด้านพัฒนาการเกษต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์   สร้าง: 10 กรกฎาคม 2558 16:38 แก้ไข: 10 กรกฎาคม 2558 19:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โครงการ Summer School คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่ 2)

จากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการ Summer School นั้น โครงการแรกที่คณะฯ ได้ดำเนินการแล้ว คือ โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรระยะสั้น ในหัวข้อ “Tropical Agric... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์   สร้าง: 01 กรกฎาคม 2558 10:00 แก้ไข: 01 กรกฎาคม 2558 10:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โครงการ Summer School คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่ 1)

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2558 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการจัสรรทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ในโครงการ Summer School จำนวน 300,000 บาท ภายใต้ทุน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์   สร้าง: 08 มิถุนายน 2558 15:00 แก้ไข: 29 มิถุนายน 2558 16:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผลการจัดสรรทุน Erasmus Mundus - Action 2 ปี 2014 ภายใต้ โครงการ ALFABET (Asia: Life, Food, Agriculture, Biology, Economics, Technology) รอบแรก

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมในโครงการ ALFABET (Asia: Life, Food, Agriculture, Biology, Economics, Technology) ภายใต้ทุน ERASMUS MUNDUS ของ European Union ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วยสถาบันสมาชิกในภูมิภาคเอเซีย และสถาบันการศึกษาในประเทศย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์   สร้าง: 04 มิถุนายน 2558 10:17 แก้ไข: 04 มิถุนายน 2558 10:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2558ในระดับปริญญาตรี โทและเอก รวมจำนวน 20 ทุน ตามโครงการพระราชทานความช่วยเห... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์   สร้าง: 03 เมษายน 2558 16:47 แก้ไข: 03 เมษายน 2558 16:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]