นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1372
ความเห็น: 0

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมิยาซากิ

คณทรัพยากรธรรมชาติส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Summer Course 2009 ณ มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

        จากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มจากการดำเนินงานด้านวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ และต่อมาได้มีการดำเนินงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีการลงนามใน MOU ร่วมกันในปี 2550 
        นอกจากการดำเนินงานวิจัยที่มีอย่างต่อเนื่องแล้ว กิจกรรมหนึ่งที่ทั้งสองสถาบันให้การสนับสนุนคือ นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน (Summer Course) ซึ่งจัดขึ้น ณ University of Miyazaki ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2550 หลักสูตร  ดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประกอบด้วย ส่วนแรก Language and Culture (ญี่ปุ่น) และส่วนที่สองคือ Laboratory Research การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทั้งจาก University of Miyazaki ในเรื่องการจัดหาที่พักให้นักศึกษาในราคาประหยัด การอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางในระหว่างการอบรมและคณะฯ สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา            
        สำหรับในปี 2552 คณะฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
(Summer Course 2009) ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 7 สิงหาคม 2552 จำนวน 3 คน คือ นางสาวมณี  ศรีชะนันท์ ระดับปริญญาเอก ภาควิชาวาริชศาสตร์  นายคมกฤษณ์  อินเปื่อย ระดับปริญญาโท และ นางสาวทิวาพร ทินกร ระดับปริญญาโท ภาควิชาพืชศาสตร์    

        สิ่งที่นักศึกษาควรจะเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมฯ คือ            
     
- ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยจะต้องอยู่ในระดับที่สามารถสื่อสารได้ดี นักศึกษาจะต้องส่งผลระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ (Proof of Foreign Language Proficiency) เช่น TOFEL, IELS หรืออื่นๆ ประกอบใบสมัคร เพื่อให้ทาง University of Miyazaki พิจารณา
      
- หัวข้อและงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร โดยนักศึกษาสามารถเลือกหัวข้องานวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับ การปฏิบัติงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ (Research Laboratory) ที่สอดคล้องกับสาขางานวิจัยของตนเอง (มีระบุไว้ในเอกสารประกาศรับสมัคร) การกำหนดวัตถุประสงค์หรือกำหนดหัวข้องานวิจัยที่ชัดเจน ทำให้นักศึกษามีประเด็นการศึกษาที่ชัดเจน และสามารถศึกษาหรือวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือนำเทคโนโลยีที่ได้ศึกษาเพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของตนเองได้
       
- กิจกรรมการแสดงเกี่ยววัฒนธรรมประเพณีไทย  นอกเหนือจากการอบรมเนื้อหาทางวิชาการแล้ว ทาง Univesity of Miyazaki ได้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมด้วย ดังนั้น นักศึกษาจึงเตรียมกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมและประเพณีไทยสำหรับกิจกรรมนี้ด้วย
    
      
- การศึกษาเส้นทางการเดินทาง  เนื่องจากไม่มีสายการบินที่บินตรงจากประเทศไทยไปยังเมืองมิยาซากิโดยตรง จะต้องเดินทางต่อด้วยเครื่องบิน รถไฟ หรือรถประจำทาง จึงต้องศึกษาการเดินทางแต่ละเส้นทางให้ชัดเจนทั้งในเรื่องของระยะเวลาและอัตราค่าโดยสาร               
      
- ความตั้งใจในการเข้าร่วมอบรมและการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร ทำให้ได้รับความรู้และแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของนักศึกษา ซึ่งทาง University of Miyazaki จะพิจารณานักศึกษาที่เข้ารับการอบรม หากมีศักยภาพก็จะคัดเลือกให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้วย   
                

        หลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมอบรม คณะฯ ได้จัดกิจกรรมให้มีกิจกรรมการขยายผลการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ให้นักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ เข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมา คือนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น

สร้าง: 05 สิงหาคม 2552 15:06 แก้ไข: 06 สิงหาคม 2552 10:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ