นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1358
ความเห็น: 0

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่จากจังหวัด Aceh

การอบรม เรื่อง Plant Production

      คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดฝึกอบรมหลักสูตร“Plant Production” ให้แก่เจ้าหน้าที่จากจังหวัด Aceh ประเทศอินโดนิเซีย  จำนวน 29 คน ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชเมืองร้อนที่สำคัญของภาคใต้ เช่น เงาะ มังคุด ตั้งแต่กระบวนการปลูก การกำจัดศัตรูพืช และการจัดการดินและปุ๋ย โดยมีวิทยากรจากภาควิชาต่างๆ ประกอบด้วย
     ภาควิชาพืชศาสตร์: รศ.ดร. สายัณห์ สดุดี  ดร .ลดาวัลย์  เลิศเลอวงศ์ และ ดร.อดิเรก รักคง 
     ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช: รศ.ดร.อรัญ  งามผ่องใส  รศ.ดร. รัตน สดุดี รศ. จิราพร เพชรรัตน์  ดร. นริศ ท้าวจันทร์
     ภาควิชาธรณีศาสตร์: รศ.ดร. อัจฉรา  เพ็งหนู  และ รศ.ดร.จำเป็น  อ่อนทอง 

     สำหรับรูปแบบการจัดอบรม ในครั้งนี้เป็น การจัดแบบบรรยายทฤษฎีแต่ละหัวข้อ และหลังจากนั้นให้มีการฝึกปฏิบัติจริงในแปลงทดลอง และห้องปฏิบัติการเช่น วิธีการการตัดแต่งกิ่ง การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินและปุ๋ย เป็นต้น รวมทั้งการออกไปศึกษาดูงานในแปลงไม้ผลของเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 ตุลาคม 2554 13:32 แก้ไข: 18 ตุลาคม 2554 10:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 รัตติยา เขียวแป้น, Ico24 อมรรัตน์, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
บันทึกนี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นชั่วคราว