นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1740
ความเห็น: 0

The Forth Joint PSU-UNS International Conference

       ในปี 2555 (2012) นี้ มหาวิทยาลัย Novi Sad ประเทศเซอร์เบีย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ “The Forth Joint PSU-UNS International Conference on Bioscience:Biotechnology and Biodiversity” ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (MOU Addendum PSU and UNS Collaboration Agreement) ภายใต้กิจกรรม Joint International Conferences and Journal ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่18-20 มิถุนายน 2555 ณ เมือง Novi Sad ประเทศเซอร์เบีย  

        สำหรับในปี 2555 นั้น จะมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการรวม 10 ท่าน  ประกอบด้วย
        1. รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
        2. ผศ.ดร.ชุติมา  ตันติกิตติ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
        3. รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
        4. ผศ.ดร.สุพัตรา  เดวิสัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
        5. รศ. ดร. เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร คณะวิทยาศาสตร์
        6. รศ.ดร.นงพร  โตวัฒนะ คณะวิทยาศาสตร์
        7. รศ. ดร.นงเยาว์ สว่างเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์
        8. รศ.ดร. วิลาวัลย์  มหาบุษราคัม  คณะวิทยาศาสตร์
        9. ผศ. ดร. สมพร  ตั๊นสกุล คณะวิทยาศาสตร์
        10. ดร. นงเยาว์ เมืองดี คณะวิทยาศาสตร์และ
             เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

       การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นำทีมโดย รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร และ ผศ.ดร. ชุติมา  ตันติกิตติ  
       ในส่วนของคณะทรัพยากรธรรมชาตินั้น ผศ. ดร. สุพัตรา เดวิสัน ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Effects of Human Disturbance on the Diversity of Aquatic Insects in a Tropical Headwater Stream in Southern Thailand” รวมทั้งเป็นประธาน (Chair of session Biotechnology/Engineering and Economy in Agriculture)  และ รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี บรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ "Evaluation and Utilization of Vigna unguiculata Germplasm for Varietal Improvement of Resistance to Cowpea Aphid (Aphis craccivora Koch.) in Thailand "

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่  http://www.semenarska.rs/UNS-PSU/

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 15 June 2012 14:40 Modified: 15 June 2012 15:13 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 มิกกี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 75.101.220.230
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ