นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) คณะทรัพยากรธรรมชาติไปเยือน Royal University of Agriculture

เมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ) พร้อมด้วย ดร.กรกช นาคคนอง ได้ไปเยือน Royal University of Agriculture (RUA) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการร่ว... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 01 April 2015 15:47 Modified: 03 April 2015 15:26 [ Report Abuse ]

(0) ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ College of Agriculture, National Chiayi University ประเทศไต้หวัน โครงการ Global Master Program of Agricultural Science 2015-2016

ด้วย College of Agriculture, National Chiayi University ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการ “Global Master Program of Agricultural Science (MPAS)” ซึ่งเป็นทุนสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ - Agronom... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 26 March 2015 16:18 Modified: 26 March 2015 16:18 [ Report Abuse ]

(0) ต้อนรับ Prof.Miyuki Nambu จาก English Department, Faculty of Medicine, University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ได้นำ Prof.Miyuki Nambu จาก English Department, Faculty of Medicine, University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น มาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี รศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ รองคณบดีฝ่ายว... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 24 Febuary 2015 17:00 Modified: 24 Febuary 2015 17:02 [ Report Abuse ]

(0) การจัดประชุม WORKSHOP ON “EMPLOYABILITY OF ERASMUS MUNDUS GRADUATES”

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมโครงการ "ASKASIA : Asia: Life, Food, Agriculture, Biology, Economics, Technology " ภายใต้โปรแกรม Erasmus Mundus Action 2 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมมาธิการยุโรป (European Comm... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 11 Febuary 2015 16:08 Modified: 11 Febuary 2015 16:17 [ Report Abuse ]

(0) การเปลี่ยนประเภทของวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

จากที่ได้กล่าวถึง เรื่อง Non Immigrant Visa (Ed) หรือวีซ่าเพื่อการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติหมดอายุและเปลี่ยนเป็น Tourist Visa นั้น นักศึกษาสามารถดำเนินการขอเปลี่ยนเป็น Non Immigrant Visa (Ed) ได้ 2 แนวทาง ดังนี้ ไปติดต่อขอเปลี่ยนได้ที่กรมการกง... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 02 August 2013 15:01 Modified: 03 August 2013 19:00 [ Report Abuse ]

(0) อายุวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษามากขึ้น เช่น ประเทศอินโดนิเซีย ประเทศเซอร์เบีย ทำให้ทราบเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการขอลงตราวีซ่า เพื่ออนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติอยู่ในประเทศไทยมากขึ้นด้วย โดยปกตินักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาต่อ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 02 August 2013 14:47 Modified: 03 August 2013 19:00 [ Report Abuse ]

(2) นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษา ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ปัจจุบันคณะทรัพยากรธรรมชาติได้เปิดสอนหลักสูตรในลักษณะ Bilingual ในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติ ได้เข้ามาศึกษามากขึ้น โดยเปิดสอนแบบแผน ก (1) คือ การเรียนที่ทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว นับตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันคณะทรัพยา... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 03 July 2012 15:56 Modified: 05 July 2012 14:54 [ Report Abuse ]

(0) การประชุมวิชาการ The 8th IMT-GT UNINET Bioscienece Conference

จากความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย University Sumatera Utara ประเทศอินโดนิเซีย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการ IMT-TG UNINETซึ่งจัดขึ้นทุก 2 ปี โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 28 June 2012 09:17 Modified: 05 July 2012 14:54 [ Report Abuse ]

(0) ค่านิยมของ บ.ซี.พี.

จากการที่ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ร่วมกับสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555ณ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีโอกา... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 17 June 2012 14:15 Modified: 17 June 2012 14:21 [ Report Abuse ]

(0) The Forth Joint PSU-UNS International Conference

ในปี 2555 (2012) นี้ มหาวิทยาลัย Novi Sad ประเทศเซอร์เบีย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ “The Forth Joint PSU-UNS International Conference on Bioscience:Biotechnology and Biodiversity” ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 15 June 2012 14:40 Modified: 15 June 2012 15:13 [ Report Abuse ]