นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) คณะทรัพยากรธรรมชาติรับนักศึกษาต่างชาติคนใหม่

ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นี้คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับนักศึกษาต่างชาติเพิ่มอีก 1 คน คือ Ms. Zhang Yinxia เป็นบุคลากรจาก NingxiaUniversity เขตปกครองตนเอง Ningxia สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาพืชศาสตร์ (Biotechnolog... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 15 June 2012 11:04 Modified: 15 June 2012 15:02 [ Report Abuse ]

(0) การจัดกิจกรรม Knowledge Sharing Forum

ในปัจจุบันคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้บรรจุใหม่สายวิชาการเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์เป็นจำนวนมาก เพื่อทดแทนบุคลากรเดิมที่ได้เกษียณอายุไป คณะฯ จึงได้จัดกิจกรรม Knowledge Sharing Forum โดยมีอาจารย์นำเสนอประสบการณ์/ความรู้ทั้งด้านวิชาการและอื่นๆ โดย... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 03 Febuary 2012 16:43 Modified: 03 Febuary 2012 17:03 [ Report Abuse ]

(0) เมื่อนักศึกษาต่างชาติขอหรือขอต่ออายุวีซ่า (ตอนที่ 1)

จากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการประสานงาน เรื่องการขอวีซ่าหรือการต่ออายุวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติ ทำให้เข้าใจขั้นตอนการขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะมาศึกษาในปร... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 12 December 2011 22:04 Modified: 19 December 2011 14:28 [ Report Abuse ]

(0) คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่จากจังหวัด Aceh

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดฝึกอบรมหลักสูตร“Plant Production” ให้แก่เจ้าหน้าที่จากจังหวัด Aceh ประเทศอินโดนิเซีย จำนวน 29 คน ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัต... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 17 October 2011 13:32 Modified: 18 October 2011 10:33 [ Report Abuse ]

(1) โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Novi Sad

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 คณะฯ นำโดย รศ. ดร. วัลลภ สันติประชา คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ต้อนรับ Dr. Mirjana Milosevic Dr. Radivoje Jevtic ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคพืช และ Ms. Ljiljana Brbaklic นักศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัย Novi Sad ประเทศเซอร์... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 01 September 2011 20:53 Modified: 02 September 2011 09:45 [ Report Abuse ]

(0) อบรมภาคฤดูร้อน ณ University of Miyazaki

นับเป็นปีที่ 5 แล้ว ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้ส่ง นักศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาคฤดูร้อน (Summer Program) ที่ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งความร่วมมือกิจกรรมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติดำเนินงานวิจ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 29 August 2011 14:53 Modified: 31 August 2011 09:53 [ Report Abuse ]

(6) คำขอบคุณจากมหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

แม้ว่าเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่นจะผ่านพ้นไปเดือนกว่าแล้วก็ตาม แต่การฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และสภาพจิตใจของชาวญี่ปุ่นก็ยังต้องดำเนินต่อไป หลายๆ ภาคส่วนในประเทศไทยก็ได้ ร่วมบริจาคทั้งสิ่งของและเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศญ... more »
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 25 April 2011 09:57 Modified: 25 April 2011 11:51 [ Report Abuse ]

(0) การอบรมภาษาอังกฤษในหัวข้อ Scientific Writing

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในหัวข้อ “Scientific Writing” โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ คือ Miss Stefania Vignotto การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะด้านก... more »
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 28 March 2011 15:53 Modified: 28 March 2011 16:06 [ Report Abuse ]

(0) ทุนบัณฑิตโครงการ ERASMUS MUNDUS Poroject EURASIA 2

ตามที่โครงการ ERASMUS MUNDUS Project EURASIA 2 ประกาศรับสมัครทุนบัณฑิต เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศยุโรป ประกอบด้วยทุนต่างๆ ดังนี้ 1. ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท (M 10) ระยะเวลา 10 เดือน 2. ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท (M 22) ระยะเวลา 22 เดือน 3.... more »
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 14 March 2011 11:26 Modified: 15 March 2011 14:06 [ Report Abuse ]

(2) การเข้าร่วมโครงการ English Camp 2011

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยเริ่มจัดครั้งแรกตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา และมีนักศึกษาของคณะทรัพยาก... more »
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 09 March 2011 13:43 Modified: 09 March 2011 14:14 [ Report Abuse ]