นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมต้อนรับ Prof. Miodrag Zlokolica

คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา คณบดี ให้การต้อนรับ Prof. Miodrag Zlokolica จาก University of Novi Sad (UNS) ประเทศเซอร์เบีย ที่มาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 และร่วมแสดงความยินดีแก่ Prof. Miodrag Zlokolic... more »
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 28 September 2009 15:04 Modified: 28 September 2009 15:43 [ Report Abuse ]

(1) นักศึกษาต่างชาติสำเร็จการศึกษาจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ขอร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 22 และ 23 กันยายน 2552 สำหรับคณะทรัพยากรธรรมชาติมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำ... more »
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 23 September 2009 10:21 Modified: 23 September 2009 10:57 [ Report Abuse ]

(0) ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมิยาซากิ

จากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มจากการดำเนินงานด้านวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ และต่อมาได้มีการดำเนินงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีการลงนามใน MOU ร่วมกันในปี 2550 นอกจากการดำเนินง... more »
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 05 August 2009 15:06 Modified: 06 August 2009 10:34 [ Report Abuse ]

(2) กิจกรรมการขยายผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ SCAU

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมการขยายผลการศึกษาดูงานของนักศึกษาที่ได้ไปศึกษาดูงาน ณ South China Agricultural University (SCAU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 2551 ภายใต... more »
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 07 November 2008 10:38 Modified: 07 November 2008 13:41 [ Report Abuse ]

(2) ชาวต่างประเทศเยี่ยมชมคณะฯ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 คณะทรัพยากรธรรมชาติได้ต้อนรับ Professor Dr. Fabienne Morcilloและ Dr. Thierry Beule นักวิจัยจาก Institute de recherché pour le development (IRD) ประเทศฝรั่งเศสดูรายละเอียดได้ที่ Websiteคณะฯ more »
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 15 July 2008 16:25 Modified: 15 July 2008 16:31 [ Report Abuse ]

(0) กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The Second Joint PSU-UNS International Conference ณ ประเทศเซอร์เบีย

ตามที่บุคลากรของคณะทรัพยากรธรรมชาติได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Second Joint PSU-UNS International Conference on BioScience, Food, Agriculture and Environment, Novi Sad ประเทศเซอร์เบีย ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน ... more »
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 14 July 2008 11:06 Modified: 14 July 2008 11:21 [ Report Abuse ]

(7) The Second Joint PSU – UNS International Conference

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการเจรจาหารือกับ University of Novi Sad (UNS) ประเทศเซอร์เบีย เรื่องการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้าน Bioscience และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยจะสลับกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมทุก 2 ปี เว้น 2 ปี ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ U... more »
By ศิริพร พรหมพัฒน์   created: 18 June 2008 13:42 Modified: 18 June 2008 14:05 [ Report Abuse ]