นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1676
ความเห็น: 0

บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 2554

 

     เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ทีมสัมภาษณ์ของเรา นำโดยพี่อุทิศ อินทศร  พี่สิน พรหมเทพ  พี่โค๊ก สิขเรศ แสงขำ น้องทราย
สุวิชา  ดำเม็ง  และดิฉัน จารี  ทองสกูล  พร้อมด้วย ตากล้องน่าหวาน พี่เด๊ะ  ศรีนรา แมเร๊าะ     รวมทีมสัมภาษณ์หนุ่มร่างเล็ก
คุณทวีผล เกสรเกษรา  หรือพี่แกน  บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 2554 ของเรานั่นเอง

  

 

 

 

เอาล่ะค่ะทีนี้มาเริ่มหัวข้อสัมภาษณ์กันเลยนะคะ

1.เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร 
         
เมื่อก่อนเคยทำงานเป็นช่างโรงงานแห่งหนึ่ง ทราบข่าวจากเพื่อนว่าคณะฯ รับคนเข้าทำงานจึงมาสมัครและได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ปี 2535  ต่อมาได้บรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้คณะฯ ในตำแหน่งลูกมือช่าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2538

2.การปฏิบัติงานมีอะไรบ้าง
      เมื่อก่อนอยู่ที่หน่วยช่างเกษตรและซ่อมบำรุง  ปฏิบัติงานด้านการเชื่อม กลึงเหล็ก ซ่อมทั่วไป และงานบริการการเรียนการสอนให้กับภาควิชาต่างๆ ต่อมาในปี 2552 มาปฏิบัติงานที่หน่วยอาคารสถานที่ฯ ดูแลภูมิทัศน์ของคณะฯ ได้แก่ งานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย บริการกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ และช่วยงานด้านช่าง เช่น งานด้านการสร้างเทรลเลอร์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.มีพื้นฐานงานด้านช่างมาจากไหน
     
เคยได้ไปเรียนรู้งานด้านช่างที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสงขลา เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งช่วยฝึกทักษะ ความรู้พื้นฐานด้านงานช่างได้เป็นอย่างดี

4.มีหลักในการทำงานอย่างไร
     สำรวจพื้นที่งานที่เกี่ยวข้องก่อนการปฏิบัติงาน เตรียมและตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือเครื่องใช้ หากมีอุปกรณ์ใดเกิดปัญหาก็จะพยายามแก้ไขซ่อมแซมจนสุดความสามารถ เพื่อให้ใช้งานได้ก่อนการส่งซ่อม

5.มีการบริหารเวลาในการทำงานอย่างไร
     ตื่นตั้งแต่ 2 นาฬิกา เพื่อกรีดยางเป็นอาชีพเสริม แต่งานราชการก็ไม่ให้เสีย  มาถึงคณะฯ เวลา 07.30 น. เดินสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน และเริ่มปฏิบัติงาน  สำหรับในบางพื้นที่ เช่น ลานอิฐ ลานจอดรถจักรยานยนต์ หลังภาควิชาพืชศาสตร์ เป็นต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการได้เนื่องจากเป็นการรบกวนการเรียนของนักศึกษา ก็มาปฏิบัติงานในหยุดราชการได้

6.มีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกลางของคณะฯ หรือไม่
     ไม่มีปัญหาเนื่องจากขอใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานจากคณะฯ ได้

7. การพัฒนางาน/ตนเอง
     พัฒนางานที่ทำอยู่แล้วให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ  เรียนรู้งานใหม่ๆ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานที่รับผิดชอบ

8. แนวคิดในการพัฒนาองค์กร
     หน้าป้ายคณะฯ น่าจะปรับปรุงโดยการก่ออิฐแดงรอบพื้นที่หน้าป้ายคณะฯ และปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้ดูสวยงามเช่นเดียวกับสวนหย่อมป้ายคณะฯ เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมักมีการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก รวมทั้งในงานเกษตรภาคใต้หรืองานวันรับปริญญา จึงคิดว่าควรทำให้สวยงาม จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว

9.แนวคิดในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ
      มีส่วนร่วมในการจัดสถานที่ดำเนินกิจกรรมของคณะฯ และได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความเต็มใจ

10.การทำงานเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมาทำอย่างไ
     ใช้ความอดทน แก้ไขปัญหาเพื่อลดข้อขัดแย้ง เพื่อให้การทำงานเป็นอย่างราบรื่น

11. รู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น
     รู้สึกภาคภูมิใจมาก ที่คณะฯ ไม่ทอดทิ้งทำให้เกิดขวัญกำลังใจในการทำงานสำหรับครอบครัวก็รู้สึกดีใจด้วยเช่นกันที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นในครั้งนี้

12. ประทับใจอะไรในองค์กร
     แม้เงินเดือนจะน้อย แต่ก็ภูมิใจที่ได้ทำงานที่คณะฯ เพราะนอกจากจะมีงานทำ มีเงินเดือนใช้แล้ว ยังได้รับความรู้ ทักษะ งานเหล็ก งานช่าง และอื่นๆ  ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

13 หลักการครองตน ครองคน และครองงาน
     ครองตน พึ่งตนเอง นอกจากจะทำงานที่คณะฯ แล้วยังกรีดยางเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว
     ครองคน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ไม่สร้างความขัดแย้ง
     ครองงาน ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ ศึกษาเรียนรู้งาน พัฒนาเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

14. สิ่งที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ/งานที่ภาคภูมิใจ
     - ได้รับรางวัลที่ 5 ในงานด้านภูมิทัศน์ การประกวดภูมิทัศน์สวนหย่อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่    
     - งานสร้างเทรลเลอร์ และสร้างเครื่องตัดหญ้าแบบหมุนเหวี่ยง

15. คิดว่าทำไมถึงได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของคณะฯ
     ความตั้งใจในการทำงาน มาก่อนเวลา หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละวันจะทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ เตรียมความพร้อม ตรวจ ซ่อม เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานวันต่อไป และทำงานอย่างเต็มความสามารถ

 16. อยากฝากอะไรถึงคนอื่นและน้องๆ รุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน 
     ตั้งใจทำงาน อดทน ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน เชื่อฟังหัวหน้า

     โอกาสนี้ทีมสัมภาษณ์ขอเป็นตัวแทนบุคลากรของคณะฯ แสดงความยินดีกับ คุณทวีผล  เกษรเกศรา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของคณะฯ ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ Public_domain
สร้าง: 22 มิถุนายน 2555 16:56 แก้ไข: 25 มิถุนายน 2555 09:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.55.168
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ