นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2290
ความเห็น: 3

นายเจ๊ะโดย เหมมาน

สัมภาษณ์ นายเจ๊ะโดย  เหมมาน

ผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2556

 

     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ทีมสัมภาษณ์ของเราประกอบด้วย คุณนิทัศน์ สองศรี คุณอภิชาติ หล่อเพชร (รออยู่ที่สถานีวิจัยฯ แล้ว) ส่วน คุณวันดี สุขสะโร และดิฉัน จารี  ทองสกูล    ได้เดินทางไปสมทบที่สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง เพื่อสัมภาษณ์คุณเจ๊ะโดย เหมมาน 
ผู้เกษียณอายุราชการของกลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2556 เราไปสัมภาษณ์กันถึงที่เลยค่ะได้บรรยากาศที่ร่มรื่นของสถานีวิจัยฯ คราวนี้เรามาเริ่มสัมภาษณ์ พี่เจ๊ะโดยกันเลยนะคะ


 

1. เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้อย่างไร
    
พี่เจ๊ะโดยเล่าให้พวกเราฟังว่าทราบข่าวจากคุณเสรี จันทร์ทอง ซึ่งเคยเรียน กศน.ที่โรงเรียนดรุณศึกษาด้วยกันว่าคณะทรัพยากร-
ธรรมชาติ กำลังรับสมัครสอบตำแหน่งยาม แต่ไม่เคยรู้จัก ม.อ. มาก่อนเลย จึงหาข้อมูลโดยสอบถามจากคนรู้จัก ก็เลยทราบว่า ม.อ.
เป็นหน่วยงานที่ใหญ่มาก  จึงได้ลองมาสมัครสอบดู และสอบได้รู้สึกดีใจมาก และนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาทำงานที่คณะฯ  ตั้งแต่วันที่
5 มกราคม 2524 เป็นต้นมา โดยได้ปฏิบัติงานตามสถานที่ต่าง ๆ  ดังนี้

                ปี 2524 – 2527 ปฏิบัติงานประจำอาคารคณะฯ

                ปี 2528 – 2530  ปฏิบัติงานประจำฟาร์ม ภาควิชาต่างๆ

                ปี 2531 – 2533  ปฏิบัติงานประจำสถานีวิจัยท่าเชียด จังหวัดพัทลุง

                ปี 2534 – 2537  กลับมาช่วยปฏิบัติงานที่คณะฯ

                ปี 2538 ถึงปัจจุบัน ปฏิบัติงานประจำสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

2. การปฏิบัติงานมีอะไรบ้าง
               
- ตรวจเวรยาม ดูแลความสงบเรียบร้อย  เปิด – ปิดไฟในฟาร์ม และอาคารต่าง ๆ ภายในสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง เป็นประจำ
ทุกวันที่อยู่เวรยาม   

                - ปลูกและดูแลรักษา พืชสมุนไพร ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในพื้นที่ 45 ไร่ พร้อมให้ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชม

                - ดูแล ม้า วัว ควาย  ของสถานีวิจัยฯ

                - เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกงาน เรื่อง พืชสมุนไพร การทำนา การกรีดยาง

3.  มีการบริหารเวลาในการทำงาน พัฒนางาน และพัฒนาตนเองอย่างไร
    
เริ่มตั้งแต่ 6 โมงเช้า ปิดไฟภายในสถานีวิจัยฯ  หลังจากนั้น เวลาประมาณ  7 – 8 โมง เปิดประตูหน้า  นำโค 15 ตัว ควาย 2 ตัว ม้า
11 ตัว  ออกจากคอกต้อนไปกินในแปลงหญ้า  ต่อจากนั้น 8 โมง ก็ออกเวร นำข้าวห่อตามฝูงสัตว์เลี้ยงเข้าไปในแปลง ตอนเที่ยงกินข้าวเที่ยงใต้ต้นกะพ้อ และนำฝูงสัตว์ไปปล่อยในแปลงอื่นอีก จนกระทั่ง 4 โมงเย็น ก็กลับมาเข้าเวรต่อ และในเวลา 6 โมงเย็น ต้อนโคกลับเข้าคอก และกลับมาเปิดไฟ ปิดประตู และล๊อคประตู


     ระหว่างการอยู่เวรว่างจากการตรวจเวรยาม ก็อ่านหนังสือ มุ่งมั่นใฝ่หาความรู้ โดยศึกษาต่อด้านการแพทย์แผนไทย (สาขาเภสัชกรรมไทย)  ผมคิดเสมอว่า “ไม่มีใครแก่เกินเรียน” และนอกจากนี้วันเสาร์ อาทิตย์ ก็ยังเรียนด้านเวชกรรมไทยด้วย จนได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย  นอกจากนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้จึงได้เข้ารับการอบรมดังนี้

              - การรักษาความปลอดภัย จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

              - อบรมหลักสูตร บรรเทาสาธารณภัย และดับเพลิงของกองบังคับการตำรวจดับเพลิง กรมตำรวจ

              - อบรมการกรีดยางและการทำยางแผ่นจากศูนย์วิจัยการยาง กรมวิชาการเกษตร

              - เรียนหลักสูตร วิชาการควบคุมแมลงศัตรูพืช จากโรงเรียนเกษตรทางอากาศ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

              - อบรมวิชาการช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก และวิชาช่างซ่อมจักรยานยนต์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

              - หลักสูตรพิเศษวิชาภาษาอังกฤษระดับกลาง จากชมรมเผยแพร่ภาษาต่างประเทศแห่งประเทศไทย  และอื่นๆ

ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานที่ทำได้ ทั้งงานในหน้าที่ งานให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มาเยี่ยมชม เรื่อง พืชสมุนไพร และพันธุ์ไม้หายาก ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  งานซ่อมบำรุง และอื่นๆได้ 


4. มีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกลางคณะฯ หรือไม่
    
ทุกครั้งที่ผมเข้ามาติดต่องานในคณะฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัว ก็ได้รับการต้อนรับ และการประสานงานจากหน่วยงานเป็นอย่างดี และเป็นกันเอง


5. การทำงานเมื่อเกิดข้อขัดแย้งขึ้นมาทำอย่างไร

                 - ตั้งสติ หลีกให้ห่าง ทำใจให้ได้

                - พยายามใช้หลักของการประนีประนอม หรือบางครั้งปรึกษาหัวหน้าบ้างเพื่อช่วยแก้ปัญหาทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้


6. งานที่ภาคภูมิใจ

                - ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่และทรัพย์สินของราชการ 

                - ช่วยกิจกรรมของคณะฯ เริ่มต้นจากงานทรัพย์แฟร์ เมื่อก่อนมีคนมาร่วมงานประมาณ 200 คน เต็นท์จัดกิจกรรมมีเพียง 13 หลัง ในตอนนั้น    พวกเรานำรถกระบะมาสด้าออกไปช่วยประชาสัมพันธ์งานทรัพย์แฟร์ แจกใบปลิว และโฆษณา เพื่อให้คนมาเที่ยวงาน

                - ช่วยจัดการจราจรงานเกษตรแห่งชาติ ปี 2543 ซึ่งในปีนั้นมีผู้คนมาเที่ยวงานมากมาย

มีรถจำนวนมาก รถที่เข้ามาจอดไม่เสียหาย เจ้าของรถมีความพอใจ  ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

                - ช่วยงานสถานีวิจัยท่าเชียดในฝึกงานนักศึกษาด้านงานนา เริ่มตั้งแต่เตรียมพื้นที่ ทำคันนา ไถดะ ไถแปร  คราด ปักดำ และเก็บเกี่ยวข้าวด้วยแกะ

                - ช่วยงานสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง โดยการดูแลรักษาพันธุ์ไม้หายากในภาคใต้ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และหาพันธุ์ไม้หายากบางชนิดมาปลูกเอง มีความภูมิใจที่เห็นพันธุ์ไม้หายาก ดูสวยงาม อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยมชม และเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว

                - ฝึกสอนให้นักศึกษา ผู้มาเยี่ยมชมสถานีสามารถขี่ม้าได้


7. ประทับใจอะไรในองค์กร
    
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ครอบครัวของผมมีความมั่นคง และยังช่วยทำให้ผมมีความคิดที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ อีกทั้งยังได้ทำงานที่ชอบและเกิดความภาคภูมิใจ


8. หลักในการครองตน ครองคน ครองงาน

                การครองตน สามารถส่งให้ลูก 2 คน เรียนจนจบและมีงานทำทุกคนแล้ว

                การครองคน พยายามลดข้อขัดแย้งทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

                การครองงาน อุทิศเวลา ตั้งใจทำงาน และตรงต่อเวลา


9. อยากฝากอะไรถึงคนอื่นและน้องๆ รุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน
    
รักษาเวลา รักษากฎระเบียบ ข้อบังคับ ทำงานอย่างเต็มความสามารถ  และข้อมีคิดในหน้าที่ยาม  คือ   อย่าเชื่อใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง

created: 18 July 2013 11:22 Modified: 18 July 2013 12:36 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, and 10 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ขอชื่นชม และ ขออิจฉาคุณเจ๊ะโดย  เหมมานครับ ที่ได้ทำงานน่าอิจฉาแบบนี้

 

ได้มีความสุขกับธรรมชาติ ดูแลต้นไม้ สัตว์ ให้บริการผู้คน วิจัยสิ่งที่ตนเองชอบและในงานประจำ ไม่ต้องมานั่งพิมพ์งาน ไม่ต้องเจอ SAR ไม่ต้องนั่งหน้าคอมจนปวดหัวปวดตาแบบพวกเรา (หลายคน)

 

"ใจสั่งมา"

 

 

เมื่อไปสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ครั้งใด ก็จะได้รับรอยยิ้ม และการทักทาย เสมอค่ะ จากคุณเจ๊ะโดย

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
19 July 2013 09:09
#90747

ดูรูปแรกแล้วคุ้นมาก

พอแจงรายละเอียดว่าเคยอยู่ที่ท่าเชียด ก็ถึงบางอ้อเลยครับ

ตอนไปดำนาที่ท่าเชียดคุณเจ๊ะโดยนี่เองที่นำพวกเราลงแปลงนา ที่เราไม่กลัวงูในนาเท่ากับเรากลัวปลิงในนา ทั้งดำ ทั้งไถครับ สนุกกันถ้วนหน้า

อิอิอิ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.228.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ